دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، اسفند 1399 
توسعه الگوریتم موازنه به‌هنگام بار در سیستم‌های کارگاهی (مطالعه‌ی کمّی)

صفحه 437-451

10.22084/ier.2021.3962

نیما رحمانی؛ علیرضا ایرج پور؛ ناصر حمیدی؛ اکبر عالم‌تبریز؛ رضا احتشام‌رایی