نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید (IER)