فرایند پذیرش مقالات

فرایند تصمیم‌گیری در خصوص مقالات دریافتی در نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم های تولید به شرح ذیل می باشد:

مطابق با سیاست هیات تحریریه نشریه به دلیل وجود محدودیت زیاد در انجام داوری مقالات و همچنین تعدد مقالات دریافتی، نشریه مقالاتی را برای طی مراحل داوری ارسال خواهد نمود که نیازمندی‌های اولیه یک مقاله معتبر و مورد نظر برای نشریه پژوهش های مهندسی صنایع را دارا باشد. در این خصوص مقالات برای ارزیابی اولیه و تعیین داور برای عضو هیات تحریریه تخصصی ارسال می گردد. مقالاتی که توسط عضو هیات تحریریه تخصصی فاقد نیازمندی‌های فوق تشخیص داده شود به نویسنده بازگردانده شده و مسیر داوری و ارزیابی را طی نخواهد کرد. این مقالات ممکن است به یکی از دلایل ذیل در اولویت بررسی قرار نگرفته باشند:

-         مقاله فاقد سطح علمی قابل قبول جهت انتشار در یک مجله علمی پژوهشی باشد.

-         تعدد مقالات دریافتی در یک موضوع خاص

-         ارتباط مقاله با محورهای تخصصی و اهداف نشریه کم باشد.

-         ساختار تدوین مقاله مطابق با موارد اعلام شده در سایت نشریه رعایت نشده باشد.

-         مطابق با سیاست هیات تحریریه، نشریه از قبول بیش از دو مقاله تحت بررسی از یک نویسنده (چه نویسنده مسئول و چه نویسنده همکار) معذور است.

-         در صورت عدم قبول داوری مقاله توسط داوران تخصیص یافته، مقاله برای دو داور دیگر ارسال خواهد شد. در صورتی که توسط هیچ یک از داوران مورد قبول برای داوری قرار نگیرد، از چرخه داوری خارج خواهد شد.