فرایند پذیرش مقالات

فرایند تصمیم‌گیری در خصوص مقالات دریافتی در نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم های تولید به شرح ذیل می باشد:

مطابق با سیاست هیات تحریریه نشریه به دلیل وجود محدودیت زیاد در انجام داوری مقالات و همچنین تعدد مقالات دریافتی، نشریه مقالاتی را برای طی مراحل داوری ارسال خواهد نمود که نیازمندی‌های اولیه یک مقاله معتبر و مورد نظر برای نشریه پژوهش های مهندسی صنایع را دارا باشد. در این خصوص مقالات برای ارزیابی اولیه و تعیین داور برای عضو هیات تحریریه تخصصی ارسال می گردد. مقالاتی که توسط عضو هیات تحریریه تخصصی فاقد نیازمندی‌های فوق تشخیص داده شود به نویسنده بازگردانده شده و مسیر داوری و ارزیابی را طی نخواهد کرد. این مقالات ممکن است به یکی از دلایل ذیل در اولویت بررسی قرار نگرفته باشند:

-         مقاله فاقد سطح علمی قابل قبول جهت انتشار در یک مجله علمی پژوهشی باشد.

-         تعدد مقالات دریافتی در یک موضوع خاص

-         ارتباط مقاله با محورهای تخصصی و اهداف نشریه کم باشد.

-         ساختار تدوین مقاله مطابق با موارد اعلام شده در سایت نشریه رعایت نشده باشد.

-         مطابق با سیاست هیات تحریریه، نشریه از قبول بیش از دو مقاله تحت بررسی از یک نویسنده (چه نویسنده مسئول و چه نویسنده همکار) معذور است.

-         در صورت عدم قبول داوری مقاله توسط داوران تخصیص یافته، مقاله برای دو داور دیگر ارسال خواهد شد. در صورتی که توسط هیچ یک از داوران مورد قبول برای داوری قرار نگیرد، از چرخه داوری خارج خواهد شد.

 

 

گزارش جلسه هیات تحریریه نشریه مورخ 26/3/1394

 

 آمار کلی موجود در سایت نشریه:

 

 موضوع

 

 

تعداد

نسبت

مقالات پذیرفته نشده

272

76 %

مقالات چاپ شده در 4 شماره قبلی

28

10%

مقالات پذیرفته شده برای شماره سوم

7

مقاله های تحت بررسی

49

14%

جمع

356

 

 

 * نسبت پذیرش مقالات برابر با 10% می‌باشد.

 

* در بین مقالات رد شده، تعدادی به دلیل عدم تناسب با محتوای نشریه و تعدادی نیز به دلیل عدم رعایت قواعد نشریه رد شده اند. تعدادی از مقالات نیز توسط دبیر تخصصی دارای حداقل‌های لازم یک مقاله علمی پژوهشی تشخیص داده نشده و رد شده اند. بخش عمده آنها پس از طی داوری و نظر رد مقاله توسط داوران و دبیر تخصصی، مورد پذیرش قرار نگرفته اند.