بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

  • ضیایی، مظاهر [1] هیئت‌علمی، پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان، ایران.

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

  • گیتی نورد، حسین [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  • گلزار راغب، ُسعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران
  • گودرزیان، فریبا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

ل

م

ن

و

  • واعظ، پریناز [1] تحلیل گر سیستم برنامه ریزی تولید/ شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون(ایریسا)
  • وحدانی، بهنام [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، گروه مهندسی صنایع، قزوین

ه

  • هاشم پور، مطهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
  • هنرور، محبوبه [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد.

ی