داوران نشریه در سال 1400

  نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
1 سعید رضائی سایر دانشگاه بوعلی سینا
2 علی صدری اصفهانی استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم وهنر یزد
3 هادی صاحبی استادیار گروه مهندسی سیستم و زنجیره تامین، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکاه علم و صنعت ایران
4 وحید حاجی پور استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد غرب
5 رضا رمضانیان استادیار عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
6 سید میثم موسوی دانشیار مدیر گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه شاهد
7 عطا الله طالعی زاده استادیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
8 نیما همتا استادیار گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک ، ایران
9 فاطمه دانش آموز سایر دانشجو / دانشگاه بوعلی سینا
10 علی پرچمی افرا سایر گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
11 جواد بهنامیان دانشیار گروه صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
12 رامین صادقیان دانشیار دانشگاه پیام نور تهران - گروه مهندسی صنایع
13 غلامرضا نصیری استادیار دانشگاه الزهرا
14 محدباقر فخرزاد دانشیار دانشگاه یزد-دانشکده صنایع
15 نفیسه سلیمانی استادیار مهندسی صنایع؛ دانشکده فنی؛ بوعلی سینا؛ همدان؛ ایران
16 ندا معنوی زاده استادیار استادیار،  دانشگاه خاتم
17 ابراهیم اسدی گنگرج استادیار استادیار-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
18 راشد صحرائیان دانشیار عضو هیات علمی / دانشگاه شاهد
19 مصطفی زندیه استاد گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
20 سید محمد حسن حسینی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
21 قربانعلی مسلمی پور استادیار عضو هئیت علمی پیام نور
22 محمد مهدی پایدار استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
23 هادی مختاری استادیار عضو هیات علمی/ دانشگاه کاشان
24 ابراهیم تیموری استادیار عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
25 علیرضا عیدی دانشیار دانشگاه کردستان
26 محمدرضا غلامیان دانشیار عضو هیات علمی
27 علی محقر استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
28 آرش نوبری استادیار دانشگاه بوعلی سینا
29 پروانه سموئی استادیار استادیار دانشگاه بوعلی همدان
30 رضا قاسمی یقین استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
31 قاسم مصلحی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
32 امیرسامان خیرخواه دانشیار هیات علمی / دانشگاه بوعلی سینا
33 داوود شیشه بری دانشیار دانشگاه یزد
34 نادر غفاری نسب استادیار استادیار - دانشگاه تبریز
35 محمد روحانی نژاد استادیار سایر
36 فرزانه ادبی سایر دانشگاه بوعلی سینا
37 علی بزرگی استادیار دانشگاه تهران-دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
38 عبدالرضا روشنی استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت مهندسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
39 محبوبه هنرور استادیار دانشگاه یزد
40 معصومه مسی بیدگلی استادیار دانشگاه گلپایگان
41 مریم اسمعیلی دانشیار عضو هیات علمی/ دانشگاه الزهرا
42 مرتضی راستی برزکی دانشیار عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان
43 عیسی نخعی استاد عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان
44 جمال ارکات دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
45 عبدالله آقایی استاد هیئت علمی
46 فرید قادری دانشیار هیات علمی دانشگاه تهران
47 عماد روغنیان دانشیار هىئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
48 امیر حسین صدیقی استادیار استادیار/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
49 علی قدرت نما استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی
50 اشکان حافظ الکتب استادیار عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع
51 احسان ثقه ئی مربی دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
52 مصطفی جهانگشای رضایی دانشیار دانشگاه صنعتی ارومیه
53 حمیدرضا دزفولیان استادیار دانشگاه بوعلی سینا
54 مصطفی حاجی آقایی کشتلی استادیار دانشگاه علوم و فنون مازندران
55 پرویز فتاحی استاد عضو هیات علمی/ دانشگاه الزهرا
56 وحید خداکرمی استادیار هیات علمی، دانشگاه بوعلی سینا
57 امیر جلیلوندنژاد سایر دانشگاه بوعلی سینا
58 رضا توکلی‌مقدم استاد عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده-های فنی، دانشگاه تهران
59 فردین احمدی زر دانشیار عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان
60 هیرش گل پیرا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
61 بهنام وحدانی دانشیار دانشگاه آزاد قزوین
62 پروانه سموئی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
63 علیرضا ارشدی خمسه استادیار عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
64 کامیار صبری لقائی استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
65 یاسر صمیمی استادیار دانشگاه خواجه نصیر
66 محمود شهرخی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه کردستان- گروه مهندسی صنایع
67 مقصود امیری   عضو هیات علمی / دانشگاه علامه طباطبایی
68 محمدرضا ولایی سایر دانشگاه بوعلی سینا
69 ام البنین یوسفی استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر.دانشکده مهندسی صنایع
70 حامد داوری اردکانی استادیار استادیار دانشگاه خوارزمی
71 مجید شیخ محمدی   دانشگاه تربیت مدرس
72 مانی شریفی استاد عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد قزوین