نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید (IER) - اهداف و چشم انداز