تماس با ما

آدرس دفتر نشریه : همدان - چهارباغ شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - معاونت پژوهشی - مرکز نشر دانشگاه - دفتر  نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 

تلفن :  09183166173  

 


CAPTCHA Image