اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جواد بهنامیان

مهندسی صنایع دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا

behnamianbasu.ac.ir

سردبیر

دکتر پرویز فتاحی

مهندسی صنایع - زمانبندی تولید استاد- دانشگاه الزهرا

p.fattahialzahra.ac.ir
02185692191

دستیار سردبیر

دکتر امیرسامان خیرخواه

مهندسی صنایع دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا

kheirkhahbasu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر جواد بهنامیان

مهندسی صنایع، بهینه سازی دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا

behnamianbasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد سعیدی مهرآباد

سیستم های تولید انعطاف پذیر استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

mehrabadiust.ac.ir
77240484

دکتر فریبرز جولای

مدیریت موجودی استاد، دانشگاه تهران

fjolaiut.ac.ir
88021067

دکتر رضا توکلی مقدم

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه تهران

tavakoliut.ac.ir
82084183

دکتر محمدرضا اکبری جوکار

مدیریت زنجیره عرضه ، لجستیک ، برنامه ریزی و طراحی تسهیلات استاد، دانشگاه صنعتی شریف

reza.akbarisharif.edu
66165742

دکتر قاسم مصلحی

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

moslehicc.iut.ac.ir
03113915509

دکتر عیسی نخعی

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه کردستان

nakhaimodares.ac.ir
82884387

دکتر فرامرز فرشته صنیعی

مهندسی مکانیک - ساخت استاد، دانشگاه بوعلی سینا

sanieibasu.ac.ir
8292632

دکتر مجید امین نیری

مهندسی صنایع، آمار دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

mjnayeriaut.ac.ir
64545335

دکتر محمد صالح اولیاء

مهندسی صنایع، مهندسی کیفیت استاد، دانشگاه یزد

owliamsyazd.ac.ir
11

دکتر احمد ماکویی

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

amakuiiust.ac.ir
73225004

دکتر مهدی بشیری

مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی استاد، دانشگاه شاهد

bashirishahed.ac.ir
522

دکتر پرویز فتاحی

مهندسی صنایع - زمانبندی تولید استاد- دانشگاه الزهرا

p.fattahialzahra.ac.ir

دکتر امیرسامان خیرخواه

مهندسی صنایع دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا

kheirkhahbasu.ac.ir

دکتر جواد بهنامیان

مهندسی صنایع، بهینه سازی دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا

behnamianbasu.ac.ir

کارشناس نشریه

خلیل الله بیک محمدی

کارشناس مجله

ierbasu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر نفیسه سلیمانی

استادیار، دانشگاه بوعلی سینا

nafiseh.soleimanigmail.com