داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سعیده Gholami برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید عضو هیات علمی / دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سعداله ابراهیم نژاد الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد کرج
فردین احمدی زر برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان
فرزانه ادبی مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه دانشگاه بوعلی سینا
مهدی ایرانپور برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، تصمیم گیری در سیستم های تولید دانشگاه پیام نور
علیرضا ارشدی خمسه زنجیره تامین و لجستیک عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
جمال ارکات مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
حمیدرضا ایزدبخش کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت
سید محمد اسدزاده شبیه سازی سیستم های تولید، نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان دانشگاه تهران
شروین اسدزاده کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
ابراهیم اسدی گنگرج برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، زنجیره تامین و لجستیک استادیار-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مریم اسمعیلی زنجیره تامین و لجستیک عضو هیات علمی/ دانشگاه الزهرا
عبدالله آقایی شبیه سازی سیستم های تولید، کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت مدیر گروه صنایع
امیرحسین امیری کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت دانشگاه شاهد
عاطفه امین دوست نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
مجید امین نیری کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مونا ایوبی کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس
محمد صالح اولیاء کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت عضو هیئت علمی دانشکده صنایع/ دانشگاه یزد
افشار بازیار زنجیره تامین و لجستیک دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت
حمید بازرگان کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت، مدیریت موجودی مدیر گروه صنایع/دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن باقری دانشجوی دکترای گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مرتضی باقرپور تصمیم گیری در سیستم های تولید دانشگاه علم و صنعت
جعفر باقری نژاد مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه دانشگاه الزهرا(س)- دانشکده مهندسی صنایع
رضا برادران کاظم زاده کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس
فرناز برزین پور الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بزرگی مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه دانشگاه تهران-دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
مهدی بشیری مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه دانشگاه شاهد
محمد علی بهشتی نیا برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، زنجیره تامین و لجستیک مدیر گروه مهندسی صنایع-دانشگاه سمنان
جواد بهنامیان برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید گروه صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
محمد مهدی پایدار طراحی سیستم های تولیدی، مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
کیا پارسا تصمیم گیری در سیستم های تولید، نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان استادیار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی پرچمی افرا زنجیره تامین و لجستیک، طراحی سیستم های تولیدی گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
سید حمیدرضا پسندیده مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه دانشگاه خوارزمی
میرسامان پیشوایی زنجیره تامین و لجستیک
علی تاجدین زنجیره تامین و لجستیک، کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت استادیار دانشگاه علوم وفنون مازندران
سید علی ترابی زنجیره تامین و لجستیک عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
دکتر تقی زاده دانشگاه تهران
ابراهیم تیموری زنجیره تامین و لجستیک عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا توکلی‌مقدم الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده-های فنی، دانشگاه تهران
احسان ثقه ئی تصمیم گیری در سیستم های تولید دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
امیر جلیلوندنژاد تصمیم گیری در سیستم های تولید دانشگاه بوعلی سینا
مصطفی جهانگشای رضایی زنجیره تامین و لجستیک 3th km band road, west azerbaijan province, urmia, iran
مصطفی جهانگشای رضائی طراحی سیستم های تولیدی دانشگاه صنعتی ارومیه
فریبرز جولای برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، مدیریت موجودی عضو هیات علمی / دانشگاه تهران
مصطفی حاجی آقایی کشتلی الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید دانشگاه علوم و فنون مازندران
وحید حاجی پور نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد غرب
سیامک حاجی یخچالی الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید عضو هیأت علمی گروه صنایع دانشگاه تهران
اشکان حافظ الکتب تصمیم گیری در سیستم های تولید، زنجیره تامین و لجستیک عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع
مریم حامدی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
جعفر حیدری زنجیره تامین و لجستیک دانشگاه تهران دانشکده مهندسی صنایع
مهدی حیدری مدیریت موجودی
سید محمد حسن حسینی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
علی حسین زاده کاشان الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سید مهدی حسینی مطلق زنجیره تامین و لجستیک، مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه Iran University of Science & Technology
حسن حسینی نسب طراحی سیستم های تولیدی دانشگاه یزد
حسن خادمی زارع برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید عضو هیات علمی
وحید خداکرمی نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان هیات علمی، دانشگاه بوعلی سینا
امیرسامان خیرخواه برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، مدیریت موجودی هیات علمی / دانشگاه بوعلی سینا
فاطمه دانش آموز دانشجو / دانشگاه بوعلی سینا
حامد داوری اردکانی استادیار دانشگاه خوارزمی
رحیم دباغ تصمیم گیری در سیستم های تولید، مدیریت موجودی عضو هیات علمی - دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
هادی درودیان کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت استاد گروه مهندسی صنایع/دانشگاه آزاد تهران شمال
حمیدرضا دزفولیان
فرزاد دهقانیان زنجیره تامین و لجستیک عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی راستی برزکی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، زنجیره تامین و لجستیک عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود ربانی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان عضو هیأت علمی_ دانشکده فنی دانشگاه تهران
دنیا رحمانی زنجیره تامین و لجستیک، مدیریت موجودی عضو هیات علمی / دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
جعفر رزمی زنجیره تامین و لجستیک هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه تهران
بابک رضایی زنجیره تامین و لجستیک عضو هیات علمی فردوسی مشهد
حسن رضازاده برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید عضو هیات علمی
سعید رضائی زنجیره تامین و لجستیک دانشگاه بوعلی سینا
سید حسین رضوی توسعه محصول جدید موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
مجید رفیعی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
رضا رمضانیان زنجیره تامین و لجستیک عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد رنجبر برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع/دانشگاه فردوسی مشهد
محمد روحانی نژاد مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه
عبدالرضا روشنی الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت مهندسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
صدیق رئیسی کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی یزدانی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید استادیار،گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران، مدیر کل پژوهشی دانشگاه
مرضیه زرین بال
مصطفی زندیه الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید، برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مصطفی ستاک زنجیره تامین و لجستیک عضو هیات علمی
میرمهدی سیداصفهانی کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت، مدیریت موجودی دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اصغر سیف گروه آمار، دانشگاه بوعلی سینا
مهدی سیف برقی مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه دانشگاه الزهرا
عباس سقایی کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت
پریا سلیمانی کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت مدیر پژوهشی و عضو هیات علمی
حامد سلیمانی الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید هیات علمی/ دانشگاه آزاد قزوین
نفیسه سلیمانی نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان مهندسی صنایع؛ دانشکده فنی؛ بوعلی سینا؛ همدان؛ ایران
رضا سمیع زاده زنجیره تامین و لجستیک عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
پروانه سموئی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
پروانه سموئی استادیار دانشگاه بوعلی همدان
علیرضا شادمان کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت عضو هیات علمی / دانشگاه فردوسی مشهد
محسن شیخ سجادیه زنجیره تامین و لجستیک مدیر گروه مهندسی سیستم/ دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشکده مهندسی صنایع
مجید شیخ محمدی تصمیم گیری در سیستم های تولید دانشگاه تربیت مدرس
مانی شریفی نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان
مانی شریفی نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد قزوین
داوود شیشه بری مدیریت موجودی دانشگاه یزد
هادی صاحبی گروه مهندسی سیستم و زنجیره تامین، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکاه علم و صنعت ایران
رامین صادقیان شبیه سازی سیستم های تولید دانشگاه پیام نور تهران - گروه مهندسی صنایع
احمد صادقیه برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید عضو هیات علمی/ دانشگاه یزد
کامیار صبری لقائی کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت، نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان دانشگاه صنعتی ارومیه
راشد صحرائیان برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه عضو هیات علمی / دانشگاه شاهد
امیر حسین صدیقی زنجیره تامین و لجستیک استادیار/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
عبدالستار صفایی کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت دانشگاه صنعتی بابل
محمد صفاری برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه عضو هیأت علمی دانشکده صنایع دانشگاه تفرش
سعید صفری کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت دانشگاه شاهد
محمد علی صنیعی منفرد نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان دانشگاه الزهرا
عطا الله طالعی زاده مدیریت موجودی دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
علیرضا عیدی مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه دانشگاه کردستان
سعید یعقوبی زنجیره تامین و لجستیک، مدیریت موجودی عضو هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی علینقیان زنجیره تامین و لجستیک دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
سیما غایبلو زنجیره تامین و لجستیک مهندسی صنایع، دانشگاه زنجان
نادر غفاری نسب زنجیره تامین و لجستیک استادیار - دانشگاه تبریز
محمدرضا غلامیان زنجیره تامین و لجستیک عضو هیات علمی
هیوا فاروقی طراحی سیستم های تولیدی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
سیدمحمدتقی فاطمی قمی مدیریت موجودی هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پرویز فتاحی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید عضو هیات علمی/ دانشگاه الزهرا
امید فتاحی ولیلایی الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید دانشگاه صنعتی شریف
مهدی فتح اله هیئت علمی دانشگاه آزاد کرج
محدباقر فخرزاد زنجیره تامین و لجستیک دانشگاه یزد-دانشکده صنایع
محمد صابر فلاح نژاد کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
وحیدرضا قضاوتی مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد تهران جنوب
سید فرید قنادپور مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه
رضا کیا برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید هیات علمی/دانشگاه آزاد فیزورکوه
کامران کیانفر دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان
مهدی کرباسیان نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا کوشا زنجیره تامین و لجستیک عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی کوشا کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران
هیرش گل پیرا زنجیره تامین و لجستیک دانشگاه آزاد اسلامی
رضا لطفی زنجیره تامین و لجستیک مدیرعامل بهینه گستر صنایع آرمان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
محمدمهدی لطفی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید عضوهیات علمی دانشگاه یزد
احمد ماکویی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید دانشیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران
الناز میاندوآبچی زنجیره تامین و لجستیک
علی محقر گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
عمران محمدی نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان دانشگاه علم و صنعت
محمد محمدی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی
فریماه مخاطب رفیعی طراحی سیستم های تولیدی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی مختاری برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید عضو هیات علمی/ دانشگاه کاشان
سید حمید میرمحمدی مدیریت موجودی هیئت علمی
علی مروتی شریف آبادی زنجیره تامین و لجستیک عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
معصومه مسی بیدگلی تصمیم گیری در سیستم های تولید دانشگاه گلپایگان
قربانعلی مسلمی پور مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه عضو هئیت علمی پیام نور
قاسم مصلحی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمد معطرحسینی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ندا معنوی زاده برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان استادیار، دانشگاه خاتم
سهند مفرنگ بالانی گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان
سید میثم موسوی تصمیم گیری در سیستم های تولید مدیر گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه شاهد
بهمن نادری استادیار دانشگاه خوارزمی
مهرداد نیازی زنجیره تامین و لجستیک دانشگاه بوعلی سینا
امیرعباس نجفی طراحی سیستم های تولیدی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
عیسی نخعی زنجیره تامین و لجستیک، طراحی سیستم های تولیدی عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان
غلامرضا نصیری زنجیره تامین و لجستیک دانشگاه الزهرا
نسیم نهاوندی تصمیم گیری در سیستم های تولید دانشیار بخش مهندسی صنایع/ دانشگاه تربیت مدرس
آرش نوبری زنجیره تامین و لجستیک دانشگاه بوعلی سینا
حمیدرضا نویدی تصمیم گیری در سیستم های تولید دانشیار گروه علوم کامپیوتر/دانشگاه شاهد تهران
رسول نورالسناء کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید مرتضی هاتفی الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید هیات علمی دانشگاه شهر کرد
مهدی همایونی برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
نیما همتا برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، زنجیره تامین و لجستیک گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک ، ایران
محبوبه هنرور مکانیابی و جانمایی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه دانشگاه یزد
بهنام وحدانی زنجیره تامین و لجستیک
امیر یوسفلی زنجیره تامین و لجستیک دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمدرضا ولایی نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان