دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1395 (ویژه نامه یازدهمین و دوازهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع) 
6. حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی برگشت پذیر بدون وقفه

صفحه 271-279

سعید طسوجی حسن پور؛ محمد رضا امین ناصری؛ ابوالفضل آدرسی