دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، اسفند 1395 (ویژه نامه یازدهمین و دوازهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع) 
حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی برگشت پذیر بدون وقفه

صفحه 271-279

10.22084/ier.2017.9473.1446

سعید طسوجی حسن پور؛ محمد رضا امین ناصری؛ ابوالفضل آدرسی