توسعه الگوی مدیریت مالی زنجیره تامین و تامین مالی زنجیره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی صنایع، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، البرز.

2 دکترای مهندسی صنایع، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

چکیده

تحولات گسترده اقتصادی، تولیدی و تجاری در عصر حاضر، کسب و کارها را ناگزیر به حضور و مشارکت فعال در اقتصادهای مبتنی بر شبکه و زنجیره نموده است. گرایش به این رویکرد اگرچه مزیت‌ها و سودآوری‌هایی را برای بنگاه‌های عضو شبکه و زنجیره های تامین به همراه داشته است، اما مشکلات و پیچیدگی‌های فراوانی را نیز برای مدیریت جریان‌های مالی، نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها و شرکای تجاری ایشان به دنبال داشته است. بر همین اساس با تغییر رویکرد و نقش ارائه‌دهندگان خدمات مالی از تامین کننده صرف منابع مالی به عنوان شرکای تجاری بنگاه های اقتصادی و تجاری، باعث گردید بخش عمده ای از وظایف مدیریتی جریان های مالی کسب و کارهای زنجیره ای در تعامل با ارائه‌دهندگان خدمات مالی تعریف شده و با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های بانک ها و موسسات مالی به نحو مطلوب‌تری به مورد اجرا گذاشته شوند. با عنایت به این مهم در این مقاله با توجه به اهمیت مدیریت جریان مالی در طول زنجیره و با بهره گیری از اصول و مبانی تحقیق به روش حقیقت یابی و مورد کاوی تلاش گردید با بررسی شواهد و نیز تجربیات کاربردی در این زمینه، چارچوبی جهت بهره گیری موثر از نظام مدیریت جریان مالی و نیز اصول و مبانی آن ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of Financial Supply Chain Management and Supply Chain Finance Model

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fathollah 1
  • Mehdi Najafi 2
1 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University Karaj Branch, Alborz, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Expansive economic, production and commercial development today has made businesses and enterprises to have active presence and contribution in network-based and chain economy. Although focusing on this approach has brought some privileges and productivities for the firms which are members of networks and supply chains, it has been accompanied by various problems and complexities for financial crisis management, cash flow and flow capital amount of the foundations and their commercial partners. To overcome such problem, besides developing the concepts of supply chain management and logistics, Financial Supply Chain Management (FSCM) was also promoted to minimize inefficiencies of financial flow in supply chain using financial, engineering and management approaches, and to provide an effective management ground for cash inventory and flow capital all throughout the supply chain by making use of various tools and techniques of supply chain finance and/or SCF.
Thus, regarding the significance of financial flow management in the chain and benefitting the principles and fundamentals of research by fact finding and case study, it was tried to present a framework to make use of financial flow management and its principles and fundamentals effectively by reviewing evidences as well as applicable experiences in this area. The present paper emphasized that as logistic services providers are responsible in supply chains to improve inventory level; financial services providers also have the same role concerning liquidity level in the chains. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • FINANCIAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
  • ' SUPPLY CHAIN FINANCING
  • ' FINANCE SERVICE PROVIDER
[1]     Kristofik, P., Kok, J., De Vries, S., van, J., (2012). “Financial supply chain management challenges and obstacles”, ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, 1(2): 132-143.
[2]     Ross, S.A., Westfield, R.W., Jaffe, J., (2005). “Corporate finance”, 7th edn, McGraw-Hill, Boston.
[3]     Crony, G., (2011). “Guide to Financial Supply Chain Optimization”,  Wholesale Banking.
[4]     Hofmann, E., (2005). “Supply chain finance: some conceptual insights”, Lasch R, Janker CG.
[5]     Hofman, E., Belin, O., (2011). Supply chain finance solution: Relevance, Proposition, Market Value.
[6]     Hausman, W.H., (2005). “Financial Flows & Supply Chain Efficiency”, Stanford University, Department of Management Science & Engineering.
[7]     Bærentsen, D.X., Thorstenson, A., (2012). “The Impact of Supply Chain Finance on Corporate Performance: Improving Supply Chain Efficiency and Increasing Profitability”. Aarhus University, Business and Social Science. Master Thesis in MSc. Finance.
[8]     Fujimori, Y., Fujimori, B., Gabriel, R., (2005). “Financial Services in Supply Chains (Success Factors and Future Opportunities for Traditional Financial Institutions”. MIT Sloan School of Management. Thesis for MSc Degree of Science in Management.
[9]     Gordy, M., (2000). “A comparative anatomy of credit risk models”, Journal of Bank Finance, 24(1): 119-149.
[10] Presutti, W., Mawhinney. J., (2007). “The supply chain-finance link”, Supply Chain Mng. Rev.
[11] Stephenson, M., Hutter, L. (2009). “Supply Chain Finance: Releasing working capital within the supply chain”. Deloitte.
[12] Braun, A., (2008). “Corporate cash management trends-part 3: the financial supply chain”
[13] Fairchild. A., (2005). “Intelligent matching: integrating efficiencies in the financial supply chain”, Supply Chain Management International Journal, 10(4): 244-248.
[14] Johnson, B., (2001), “The logic of theory development and testing”, university of Utah.
[15] Honig, H., (2013). “Financial Supply Chain Management”. Deloitte.
[16] Hatfield, Thea, et al. (2007). “Guide to Financial supply-chain management. HSBC Bank”, COMMERCIAL BANKING. London: Euro money Publications.
[17] Sadlovska, V., (2007). “Technology platforms for supply chain finance”, Aberdeen Study, Boston.
[18] Nexus, G.T., (2010). “15 Best Practices for Your Financial Supply Chain”.
[19] SAP, (2010). “Financial Supply Chain”, SAP Financial Supply Chain & Dispute Management.
[20] Camerinelli, E., (2012). “Supply Chain Finance Software Vendors: Trade Card”, Aite Group.
[21] David, A., Wuttke, D.A. , Blome, C., Henke, M., (2013). “Focusing the financial flow of supply chains: An empirical investigation of financial supply chain management”, International Journal of Production Economics, 145: 773–789
[22] Wuttke, D.A., Blome, C., Sebastian, H., Protopappa-Sieke, M., (2016). “Supply chain finance: Optimal introduction and adoption decisions”, International Journal of Production Economics, 178: 72–81
[23]  Jing, B., Seidmann, A., (2014). “Finance sourcing in a supply chain”, Decision Support Systems, 58: 15–20.