روش حدی تقویت شده برای مساله تعادل خط مونتاژ چندگانه با ایستگاه‌های موازی و محدودیت‌های منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی صنایع

2 دانشگاه تهران دانشکده مهندسی صنایع

چکیده

در این مقاله مساله تعادل خط مونتاژ چندگانه با ایستگاه های موازی و محدودیتهای منطقه‌ای در قالب یک مدلریاضی عدد صحیح صفر و یک ارایه شده است. در مساله مورد بررسی وجود ایستگاههای موازی مجاز بوده و محدودیتهای منطقهای مثبت و منفی در مدل لحاظ شدهاند. محدودیت‌های منطقه‌ای مثبت (منفی) به این معنا هستند که برخی از فعالیت‌ها حتما در یک ایستگاه‌ کاری قرار بگیرند (نگیرند). هدف مدل ارایه شده در این مقاله حداقل‌سازی تعداد ایستگاه‌های کاری و در عینحال کمینهسازی هزینه تجهیزات است. بر این اساس مساله در قالب یک مدل برنامهریزی ریاضی دوهدفه فرموله شده و برای حل آن از روش حدی تقویت‌شده استفاده شده است. عملکرد مدل پیشنهادی با استفاده از یک مثال عددی مورد سنجش قرار گرفته است و نشان داده شده است که مدل پیشنهادی قابلیت دستیابی به جوابهای کارا را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Augmented ε-Constraint Method for a Multi-Model Assembly Line Balancing Problem with Parallel Workstations and Zoning Constraints

نویسنده [English]

  • Emad Sane Zerang 1
1 School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

This paper develops a 0-1 integer-programming model for multi-model assembly line balancing and equipment selection problem. In the investigated model, parallel stations are allowed under zoning constraints. Under zoning constraints, assignment of different tasks to the same workstation may be forced (positive zoning constraint) or may be forbidden (negative zoning constraint). There are two objectives for the investigated problem: (1) Optimizing the number of workstations over the assembly line and (2) Minimizing the total equipment costs. An augmented ε-constraint method is proposed to solve the investigated problem. To illustrate effectiveness of the proposed model, a numerical example is conducted. Results show the performance of the proposed model.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-model assembly line
  • Multi-objective optimization
  • Equipment Selection
  • Parallel Workstations
  • Augmented ε-constraint method
[1]     Baybars, I., (1986). “A survey of exact algorithms for the simple assembly line balancing problem”, Management Science, 32: 909-932.
[2]     Scholl, A., Scholl, A., (1999). “Balancing and sequencing of assembly lines”, 2nd Edition, Heidelberg: Physica-Verlag.
[3]     Miltenburg, G.J., Wijngaard, J., (1994). “The U-line line balancing problem”, Management Science, 40: 1378-1388.
[4]     Bartholdi, J.J., (1993). “Balancing two-sided assembly lines: A case study”, The International Journal of Production Research, 31: 2447-2461.
[5]     Buzacott, J.A., (1990). “Abandoning the moving assembly line: Models of human operators and job sequencing”, The International Journal of Production Research, 28: 821-839.
[6]     Pinto, P.A., Dannenbring, D.G., Khumawala, B.M., (1981). “Branch and bound and heuristic procedures for assembly line balancing with paralleling of stations”, The International Journal of  Production Research, 19: 565-576.
[7]     Akpınar, S., Bayhan, G.M., (2011). “A hybrid genetic algorithm for mixed model assembly line balancing problem with parallel workstations and zoning constraints”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 24: 449-457.
[8]     Bukchin, J., Tzur, M., (2000). “Design of flexible assembly line to minimize equipment cost”, Iie transactions, 32: 585-598.
 
[9]     دانش آموز، فاطمه، جباری، مونا، فتاحی، پرویز.، (1393). ارائه مدلی برای زمانبندی خط تولید کارگاهی همراه با یک مرحله مونتاژ موازی با هدف کمینه‌سازی حداکثر دوره ساخت. نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع و سیستم‌های تولید، دوره 2(4): 39-53.
[10]  Graves, S.C., Redfield, C.H., (1988). “Equipment selection and task assignment for multiproduct assembly system design”, International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 1: 31-50.
[11] Oesterle, J., Amodeo, L., (2014). “Efficient Multi-objective Optimization Method for the Mixed-model-line Assembly Line Design Problem”, Procedia CIRP, 17: 82-87.
[12] Rada-Vilela, J., Chica, M., Cordón, Ó., Damas, S., (2013). “A comparative study of multi-objective ant colony optimization algorithms for the time and space assembly line balancing problem. Applied Soft Computing”, 13: 4370-4382.
[13] Yang, C., Gao, J., Sun, L., (2013). “A multi-objective genetic algorithm for mixed-model assembly line rebalancing”, Computers & Industrial Engineering, 65: 109-116.
[14] Rabbani, M., Siadatian, R., Farrokhi-Asl, H., Manavizadeh, N., (2016). “Multi-objective optimization algorithms for mixed model assembly line balancing problem with parallel workstations”, Cogent Engineering, 3(1): 1158903.
[15] Dong, J., Zhang, L., Xiao, T., (2015). “A hybrid PSO/SA algorithm for bi-criteria stochastic line balancing with flexible task times and zoning constraints”, Journal of Intelligent Manufacturing, 76: 1-15.