دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-213