دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-213 

مقاله پژوهشی

1. زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از افت تجهیزات

صفحه 1-13

10.22084/ier.2020.19256.1855

پرویز فتاحی؛ سعیده اسدزاده ملکی؛ ساناز شیخ تاجیان؛ سمانه بابایی مراد