مدل‌سازی و حل مسئله مکان‌یابی- مسیریابی برای محصولات فسادپذیر در گراف چندگانه با در نظر گرفتن آلودگی وسایل نقلیه و اختلال انبارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22084/ier.2020.21281.1953

چکیده

گسترش زیرساخت های شهری و توسعه‌ی شهرنشینی از یک طرف و از سوی دیگر افزایش تقاضا و رشد شرکت‌های توزیع در فضاهای شهری و بین شهری باعث بروز پیچیدگی هایی در امر لجستیک و حمل و نقل کالا شده است. در این راستا بسیاری از شرکت ها و کارخانجات محصولات غذایی تولید و توزیع می کنند که کیفیت آنها با افزایش زمان توزیع کاهش پیدا می کند. در این مطالعه به ارائه و بررسی مدل مکانیابی-مسیریابی در گراف چندگانه که مسیرهای موازی دارای شرایط ترافیک مختلف و وابسته به زمان هستند، پرداخته شده است. مدل ارائه شده علاوه بر کاهش هزینه های ناشی از مکانیابی و لجستیک به دنبال کاهش آلودگی تولید شده توسط وسایل نقلیه و همچنین بیشینه سازی کیفیت مربوط به محصولات غذایی می باشد. برای قرابت مدل به شرایط واقعی مسأله تحت شرایط عدم قطعیت مدلسازی شده و خرابی انبارها نیز در شبکه ی حمل و نقل امکانپذیر می باشد. در ادامه مدل ارائه شده حل و مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از گراف چندگانه نه تنها باعث کاهش هزینه های حمل و نقل و اثرات زیست محیطی می شود بلکه افزایش کیفیت، تازگی محصولات ارسال شده را به همراه دارد و به طراحی مؤثر شبکه ی لجستیکی برای محصولات فساد پذیر کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling And Solving The Locating-Routing Problem For Perishable Products In Multigraphs Considering Vehicle Pollution And Warehouses Failure

نویسندگان [English]

  • Hamid Tikani 1
  • Mostafa Setak 2
  • Zohreh Shakeri Kebria 3
1 Department of Industrial Engineering, K. N. Toosi University of Technology
2 Department of Industrial Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The expansion of urban infrastructure and the development of urbanization, on the one hand, and the increasing demand and growth of distribution companies in urban and inter-urban environments on the other hand, have led to complexities in logistics and good transport. In this regard, many companies and factories produce and distribute food products that their qualities decrease by increasing the duration of distribution. In this study, we present and investigate the locating-routing model in multigraphs where parallel paths have different traffic congestions according to the time of the day. The proposed model tends to reduce the costs of locating and logistics in addition to reduce pollution generated by vehicles and maximize the quality of food products. In order to approach the model to real conditions, the problem is modeled under uncertain conditions and warehouses failure is possible in the transport network. In the following, the proposed model is solved and examined. The results show that the use of multigraph representation not only reduces transportation costs and environmental impacts but also enhances the quality, novelty of shipped products, and helps to design an efficient logistic network for perishable products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location-routing model
  • multigraph network
  • two-stage stochastic model
  • Failure
  • vehicle pollution
[1]  Setak, M., Feizizadeh, F., Tikani, H., Ardakani, E. S. (2019). “A bi-level stochastic optimization model for reliable supply chain in competitive environments: Hybridizing exact method and genetic algorithm”, Applied Mathematical Modelling, 75: 310-332.
[2]  Watson-Gandy, C.D.T., Dohrn, P.J. (1973). “Depot location with van salesmen—a practical approach”, Omega, 1(3): 321-329.
[3]  Wu, T.H., Low, C., Bai, J.W. (2002). “Heuristic solutions to multi-depot location-routing problems”, Computers & Operations Research, 29(10): 1393-1415.
[4]  Yaghoubi, A., Akrami, F. (2019). “Proposing a new model for location-routing problem of perishable raw material suppliers with using meta-heuristic algorithms”, Heliyon, 5(12): e03020.
[5]  Wang, Z., Leng, L., Wang, S., Li, G., Zhao, Y. (2020). “A Hyperheuristic Approach for Location-Routing Problem of Cold Chain Logistics considering Fuel Consumption”, Computational Intelligence and Neuroscience.
[6]  Solomon, Marius M. (1987). “Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints”. Operations research, 35.2: 254-265.
[7]  Ponboon, S., Qureshi, A.G., Taniguchi, E. (2016). “Evaluation of cost structure and impact of parameters in location-routing problem with time windows”, Transportation Research Procedia, 12: 213-226.
[8]  Ponboon, S., Qureshi, A.G., Taniguchi, E. (2016). “Branch-and-price algorithm for the location-routing problem with time windows”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 86: 1-19.
[9]  Tikani, H., Setak, M. (2019). “Ambulance routing in disaster response scenario considering different types of ambulances and semi soft time windows”, Journal of Industrial and Systems Engineering, 12(1): 95-128.
[10]   Garaix, T., Artigues, C., Feillet, D., Josselin, D. (2010). “Vehicle routing problems with alternative paths: An application to on-demand transportation”, European Journal of Operational Research, 204(1): 62-75.
[11]   Lai, D. S., Demirag, O. C., Leung, J. M. (2016). “A tabu search heuristic for the heterogeneous vehicle routing problem on a multigraph”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 86: 32-52.
[12]   Reinhardt, L. B., Jepsen, M. K., Pisinger, D. (2016). “The edge set cost of the vehicle routing problem with time windows”, Transportation Science, 50(2): 694-707.
[13]   Ticha, H. B., Absi, N., Feillet, D., Quilliot, A. (2017). “Empirical analysis for the VRPTW with a multigraph representation for the road network”, Computers & Operations Research, 88, 103-116.
[14]   Ticha, H. B., Absi, N., Feillet, D., Quilliot, A. (2019). “Multigraph modeling and adaptive large neighborhood search for the vehicle routing problem with time windows”, Computers & Operations Research, 104:113-126.
[15]   Setak, M., Habibi, M., Karimi, H. and Abedzadeh, M. (2015). “A time-dependent vehicle routing problem in multigraph with FIFO property”, Journal of Manufacturing Systems, 35: 37-45.
[16]   Setak, M., Shakeri, Z., Patoghi, A. (2017). “A Time Dependent Pollution Routing Problem in Multi-graph”, International Journal of Engineering-Transactions B: Applications, 30(2): 234-242.
[17]   Setak, M., Izadi, S., Tikani, H. (2017). “A time-dependent vehicle routing problem for disaster response phase in multi-graph-based network”. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 28(4): 377-387.
[18]   Tikani, H., Setak, M. (2019). “Efficient solution algorithms for a time-critical reliable transportation problem in multigraph networks with FIFO property”, Applied Soft Computing, 74: 504-528.
[19]   Maden, W., Eglese, R., Black, D. (2010). “Vehicle routing and scheduling with time varying data: A case study”, Journal of the Operational Research Society, 61: 515–522.
[20]   Figliozzi, M. A. (2010). “Vehicle routing problem for emissions minimization”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2197: 1–7.
[21]   Jabali, O., Van Woensel, T., de Kok, A. G. (2012). “Analysis of travel times and CO2 emissions in time-dependent vehicle routing”. Production and Operations Management, 21: 1060-1074.
[22]   Musavi, M., Bozorgi-Amiri, A. (2017). “A multi-objective sustainable hub location-scheduling problem for perishable food supply chain”, Computers & Industrial Engineering, 113, 766-778.
[23]   Ahmadi-Javid, A., Seddighi, A. H. (2013). “A location-routing problem with disruption risk”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 53, 63-82.
[24]   Zhang, Y., Qi, M., Lin, W.H., Miao, L. (2015). “A metaheuristic approach to the reliable location routing problem under disruptions”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 83: 90-110.
[25]   Xie, W., Ouyang, Y. and Wong, S.C. (2015). “Reliable location-routing design under probabilistic facility disruptions”, Transportation Science, 50(3): 1128-1138.
[26]   Karimi, H., Setak, M. (2018). “A bi-objective incomplete hub location-routing problem with flow shipment scheduling”. Applied Mathematical Modelling, 57: 406-431.
Ardakani, E. S., Seifbarghy, M., Tikani, H., Daneshgar, S. (2020). Designing a multi-period production-distribution system considering social responsibility aspects and failure modes. Sustainable Production and Consumption