یک رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی جهت بالانس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها (مطالعه موردی: شرکت به آفرینان داتیس تیوا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

2 کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

10.22084/ier.2020.21263.1949

چکیده

خطوط مونتاژ دوطرفه با مدل مختلط به‌دلیل افزایش توانایی‌های آن‌ها برای برطرف کردن طیف بالایی از خواسته‌های مشتری، به‌طور گسترده‌ای در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. بالانس خط مونتاژ یک مسئله طراحی اساسی برای صنایع می‌باشد. از طرفی مسئله بالانس خط مونتاژ دوطرفه با مدل مختلط یک مسئله NP-hard می‌باشد. بنابراین لازم است محققان برای حل این مسئله رویکردهای مؤثری را طراحی نمایند. در این مقاله، یک الگوریتم ژنتیک برای بالانس خط مونتاژ شرکت به آفرینان داتیس تیوا که از نوع MTALB می‌باشد به کار گرفته شده است.
    ازآنجاکه زمان انجـام کارها متغیر می‌باشد، از رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی جهت نزدیک شدن هر چه بیشــتر به شـرایط واقعی استـفاده گــردیده است. در نـهایت با مقــایسه معیارهای حداقل نمـودن تعداد ایسـتگاه‌های جفـت شده و تعداد کل ایـستگاه‌ها، کــارایی خط مونتـاژ وزن­دار و ضــریب هـمـواری خـط مونـتاژ وزن­دار برای مدت زمان سیکل مشخص در دو حالت قبل و بعد از متعادل‌سازی، تأثیر متعادل‌سازی بر عملکرد خط مونتاژ مورد مطالعه نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Simulation-Based Optimization Approach For Mixed model Two-sided Assembly Line Balancing with stochastic task times (Case Study: Beh Afarinan Datis Tiva Company)

نویسندگان [English]

  • Somayh Ghandi Bidgoli 1
  • Farzaneh Karimi 2
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Mixed model two-sided assembly lines are widely used in various industries because of their increased capability to meet a wide range of customer demands. Assembly Line Balancing is a fundamental design issue for industries. On the other hand, Mixed model Two-sided Assembly Line Balancing is a NP-hard problem. Therefore, it is necessary for researchers to design effective approaches to solve this problem. In this paper, a genetic algorithm is applied to balance the assembly line of the "Beh Afarinan Datis Tiva Company" which is of MTALB type. Because of the randomness of tasks time, the simulation-based optimization approach has been used to get closer to the real situation. Finally, by comparing the minimizing the number of mated stations, the total number of stations, the Weighted Line Efficiency and the Weighted Smoothness Index criterion for a specific cycle time before and after assembly line balancing, the effect of balancing on the assembly line performance is shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assembly Line Balancing (ALB)
  • Mixed model Two-sided Assembly Line Balancing (MTALB)
  • simulation-based optimization approach
  • mated stations
  • Weighted Line Efficiency (WLE)
  • Weighted Smoothness Index (WSI)
  • cycle time
[1] Chutima, P., Chimklai, P. (2012). “Multi-objective two-sided mixed-model assembly line balancing using particle swarm optimisation with negative knowledge”, Computers & Industrial Engineering, 62(1): 39-55.
[2] Bartholdi, J. (1993). “Balancing two-sided assembly lines: a case study”, International Journal of Production Research, 31(10): 2447-2461.
[3] Lee, T.O., Kim, Y., Kim, Y.K. (2001). “Two-sided assembly line balancing to maximize work relatedness and slackness”, Computers & Industrial Engineering, 40(3): 273-292.
[4] Boysen, N., Fliedner, M., Scholl, A. (2009). “Sequencing mixed-model assembly lines: Survey, classification and model critique”, European Journal of Operational Research, 192(2): 349-373.
[5] Scholl, A., Becker, C. (2006). “State-of-the-art exact and heuristic solution procedures for simple assembly line balancing”. European Journal of Operational Research, 168(3): 666-693.
[6] Boysen, N., Fliedner, M.,  Scholl, A. (2007). “A classification of assembly line balancing problems”, European journal of operational research, 183(2): 674-693.
[7] Tasan, S. O., Tunali, S. (2008). “A review of the current applications of genetic algorithms in assembly line balancing”, Journal of intelligent manufacturing, 19(1): 49-69.
[8] Wu, E.-F. et al. (2008). “A branch-and-bound algorithm for two-sided assembly line balancing”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 39(9-10): 1009-1015.
[9] Xiaofeng, H., et al. (2010). “A branch-and-bound algorithm to minimize the line length of a two-sided assembly line”, European Journal of Operational Research, 206(3): 703-707.
[10] Özcan, U., Toklu, B. (2010). “Balancing two-sided assembly lines with sequence-dependent setup times”, International Journal of Production Research, 48(18): 5363-5383.
[11] Özcan, U. (2010). “Balancing stochastic two-sided assembly lines: A chance-constrained, piecewise-linear, mixed integer program and a simulated annealing algorithm”. European Journal of Operational Research, 205(1): 81-97.
[12] Lapierre, S.D., Ruiz, A.B. (2004). “Balancing assembly lines: an industrial case study”, Journal of the Operational Research Society, 55(6): 589-597.
[13] Baykasoglu, A., Dereli, T. (2008). “Two-sided assembly line balancing using an ant-colony-based heuristic”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 36(5-6): 582-588.
[14] Özbakır, L., Tapkan, P. (2011). “Bee colony intelligence in zone constrained two-sided assembly line balancing problem”, Expert Systems with Applications, 38(9): 11947-11957.
[15] Simaria, A.S., Vilarinho, P.M. (2009). “2-ANTBAL: An ant colony optimisation algorithm for balancing two-sided assembly lines”, Computers & Industrial Engineering, 56(2): 489-506.
[16] Rabbani, M., Moghaddam, M., Manavizadeh, N. (2012). “Balancing of mixed-model two-sided assembly lines with multiple U-shaped layout”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 59(9-12): 1191-1210.
[17] Özcan, U., Toklu, B. (2009). “Balancing of mixed-model two-sided assembly lines”, Computers & Industrial Engineering, 57(1): 217-227.
[18] Yuan, B. et al. (2015). “An effective hybrid honey bee mating optimization algorithm for balancing mixed-model two-sided assembly lines”. Computers & Operations Research, 53: 32-41.
[19] طسوجی حسن­پور، سعید، امین ناصری، محمدرضا و آدرسی، ابوالفضل. (1395). "حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی برگشت پذیر بدون وقفه". نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید. دوره 4، شماره 9: 279-271.
[20] اسکندری، حمیدرضا و بهرامی، محمد. (1396). "زمان بندی چندهدفه اتاق عمل با استفاده از بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی". نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران)، دوره 51، شماره 1: 1-13.