بررسی عایدی نمایندگی خدمات پس از فروش و مصرف‌کننده در طول دوره وارانتی پایه و تمدیدشده با رویکرد تئوری بازی (مطالعه موردی: نمایندگی خدمات پس از فروش کامیون‌های کشنده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

10.22084/ier.2020.19951.1888

چکیده

در این پژوهش به بررسی دوره وارانتی و خدمات نگهداری و تعمیرات بهینه از دید نمایندگی خدمات پس از فروش و مصرف‌کننده برای وسایل نقلیه، تحت سیاست وارانتی دو بعدی پرداخته می‌شود. تعاملات مابین نماینده و مصرف‌کننده با برآورد عایدی هریک در دوره وارانتی پایه و تمدیدشده مدل‌سازی می‌گردد. در این مدل‌سازی علاوه ‌بر سیاست نگهداری و تعمیرات که به‌صورت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دوره‌ای و نیز نگهداری و تعمیرات اصلاحی خانگی و جاده‌ای می‌باشد، قیمت خدمات وارانتی نیز در نظر گرفته می‌شود. در ادامه با در نظر گرفتن عایدی نمایندگی و مصرف‌کننده، تعداد نگهداری تعمیرات دوره‌ای پیشگیرانه و قیمت خدمات وارانتی تعادلی در یک بازی تعادلی استکلبرگ برآورد می‌شود. در پایان از داده‌های یکی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش کامیون‌های کشنده جهت بررسی پژوهش موردنظر استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating After-Sales Service agent and Consumer profit During the Basic and Extended Warranty Period with Game Theory Approach (Case study: an Agent Services for Trucks)

نویسندگان [English]

  • Ommolbanin Yousefi 1
  • Nooshin Shirani 2
1 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Master of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

This study considers optimal warranty and maintenance services from service agent and consumer view points for vehicles under two dimensional warranty policy. The interactions between the agent service and consumers are modeled by estimating their profits and then are examined by game theory in the base warranty and extended warranty. Maintenance policies are performed as period preventive maintenance (PM), home and road corrective maintenance (CM). Then, the agent and the consumer’s profits are optimized and the number of period preventive maintenance (PM) and the price of warranty services are estimated by the stackelberg equilibrium. For demonstrating the applicability of this research, finally the proposed model is investigated by using of real data from a truck service agent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two Dimensional Warranty
  • Base warrant
  • Extended Warranty
  • Services Agent
  • Game theory
  • Stakelberg Equilibrium
[1] Wang, J., Zhou, Z., Peng, H. (2017). “Flexible decision models for a two-dimensional warranty policy with periodic preventive maintenance”. Reliability Engineering & System Safety, 162: 14-27.
[2] Asadi, A., Saidi-Mehrabad  M., Fathi Aghdam, F. )2018). “A Two-dimensional Warranty Model with Consideration of Customer and Manufacturer Objectives Solved with Non-dominated Sorting Genetic Algorithm”. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 2(1): 15-22.
[3] Murthy, D. N. P., Nat, J. (2014). Extended Warranties, Maintenance Service and Lease Contracts: Modeling and Analysis for Decision-Making.
[4] Park, M., Jung, KM., Park, DH. (2018). “Optimization of periodic preventive maintenance policy following the expiration of two-dimensional warranty”, Reliability Engineering & System Safety, 170:1-9.
[5] Nasrollahi, M., Asgharizadeh, E., Jafarnezhad, A., Saniee Monfared, M. (2014). “Development of a new Pro-rata warranty policy for estimating costs”. Industrial Management Journal, 6(1): 137-150.
[6] Shafiee, M., Chukova, S. (2013). “Maintenance models in warranty: A literature review”. European Journal of Operational Research, 229(3): 561-72.
[7]  Park, M., Jung, KM., Park, DH. (2018). “Optimization of periodic preventive maintenance policy following the expiration of two-dimensional warranty”, Reliability Engineering & System Safety, 170: 1-9.
[8] Koichiro, R., Hiroaki, S. (2006). “A stochastic model on an additional warranty service contract”, Computers & Mathematics with Applications, 51(2): 179-188.
[9] Ahmed, F., Attia Eman, D., Abou Elela Hany, A. H. (2011). The Optimal Warranty and Preventive Maintenance- International Scholarly Research Network.12.
[10] Esmaeili, M., Shamsi Gamchi, N., Asgharizadeh, E. (2014). “Three-level warranty service contract among manufacturer, agent and customer- A game-theoretical approach”. European Journal of Operational Research, 239(1): 177-186.
[11] Jung, K.M., Park, M., Park, D.H. (2015). “Cost optimization model following extended renewing two-phase warranty”, Computers & Industrial Engineering, 79: 188-194.
[12] Hamidi, M., Liao, H., Szidarovszky, F. (2016). “Non-cooperative and cooperative game-theoretic models for usage-based lease contracts”, European Journal of Operational Research, 255(1): 163-74.
[13] Chen, C., Lo., C., Weng, T. (2017). “Optimal production run length and warranty period for an imperfect production system under selling depend on warranty period”. European Journal of Operation Research, 259(2): 401-412.
[14] Wanga, X., Xieb, W., Yea, Z., Tanga, L. (2017). “Aggregate discounted warranty cost forecasting considering the failed-butnot- reported events”, Reliability Engineering and System Safety, 168: 355-364.
[15] Ammar, Y., Alqahtani A. (2017). “Warranty as a Marketing Strategy for Remanufactured Products”, Journal of Cleaner Production.161: 1294-1307
[16] Salmasnia A,. Yazdekhasti, A. (2017). “A bi-objective model to optimize periodic preventive maintenance strategy during warranty period by considering customer satisfaction”, International Journal of System Assurance Engineering and Management, 8: 770-781.
[17] Giri, BC., Mondal, C., Maiti, T. (2018). “Analysing a closed-loop supply chain with selling price, warranty period and green sensitive consumer demand under revenue sharing contract, Journal of Cleaner Production, 190: 822-837.
[18] Santos, H., Cristino, C., Bruno, G. (2017). “Extended Warranty: an approach via Stackelberg game”, Russian Management Journal. 15(4):425-440.
[19] Asadi, A., Saidi Mehrabadb, M., Fathi Aghdamc, F. (2019). “A Two-dimensional Warranty Model with Consideration of Customer and Manufacturer Objectives Solved with Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm”, Journal of Optimization in Industrial Engineering, 12(1): 15- 22.
[20] Su, C., Wang, X. (2016). “A two-stage preventive maintenance optimization model incorporating two-dimensional extended warranty”, Reliability Engineering & System Safety,155: 169-78.
[21] Murthy, D. P., Blischke, W. R. (2006). “Warranty management and product manufacture”, Springer Science & Business Media. 1(5): 31-84.
[22] Jack, N., Iskandar, BP., Murthy, DNP. (2009). “A repair–replace strategy based on usage rate for items sold with a two-dimensional warranty”, Reliability Engineering & System Safety, 94(2):611-7.
[23] Glickman, T. S., Berger, P. D. (1976). “Optimal price and protection period decisions for a product under warranty”. Management Science, 22(12): 1381-1390.
[24] Murthy, D. N. P., Jack, N. (2014). “Extended Warranties”, Maintenance Service and Lease Contracts, 2(4): 110-131.
[25] Kim, C., Djamaludin, I., & Murthy, D. (2004). “Warranty and discrete preventive maintenance”, Reliability Engineering & System Safety, 84(3), 301-309.
[26] Yang, D., He, Z., He, S. (2016). “Warranty claims forecasting based on a general imperfect repair model considering usage rate”, Reliability Engineering & System Safety, 145: 147-154.
[27] فرحی، محمدامین، راستی برزکی، مرتضی. (1394). "قیمت‌گذاری در یک زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن رقابت تولیدکنندگان در تصاحب بازار در سیستم تولید براساس سفارش با استفاده از نظریه بازی". پژوهش­های مهندسی صنایع در سیستم تولید. دوره 3، شماره 6، 207-219.
[28] بابایی مراد، سمانه، فتاحی، پرویز، باقری، حسن. (1398). "بهینه‌سازی توأم سیاست زمان‌بندی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن کمبود از نوع پس‌افت و تقاضا به‌صورت احتمـالی"، پژوهش­های مهندسی صنایع در سیستم تولید، دوره 7، شماره 14، 47-57.