بررسی رابطه‌ی بین استراتژی مدیریت زنجیره‌تأمین با عملکرد زنجیره‌تأمین پایدار با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

اگرچه بهره‌وری عملیات، قلب موفقیت هر زنجیره تأمین است اما یک رویکرد گسترده‌تر که جنبه‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را هم در برگیرد، مسیر بهتری برای رسیدن به موفقیت پایدار است. لذا اهمیت روز افزون اندازه‌گیری عملکرد پایدار زنجیره تأمین ناشی از رقابت بین سازمان‌های مستقلی است که زنجیره‌های تأمین‌آنها باهم در رقابت هستند. به همین منظور، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش استراتژی مدیریت زنجیره تأمین در عملکرد زنجیره تأمین پایدار است. با توجه به روند روزافزون بهره‌گیری از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و قدرت آن در آزمون فرضیه‌ها، مدل طراحی شده با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفته شده است. سازه‌های مدل طراحی شده، شامل چهار بُعد «استراتژی مدیریت زنجیره تأمین»، «عملکرد اجتماعی شرکت»، «عملکرد اقتصادی شرکت» و «عملکرد زیست محیطی شرکت» می‌باشد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که «استراتژی مدیریت زنجیره تأمین» بر ابعاد «عملکرد اجتماعی شرکت»، «عملکرد اقتصادی شرکت» و «عملکرد زیست محیطی شرکت» تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین ابعاد «عملکرد اجتماعی شرکت» و «عملکرد زیست محیطی شرکت» بر بعد «عملکرد اقتصادی شرکت» تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Supply Chain Management Strategy and Sustainable Supply Chain Performance with Structural Equation Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Fakhrzad 1
  • Hamed Khayat Sarkar 2
  • Farzad Johari Naeimi 3
1 Department of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 Department of Industrial Management, The School of Economy, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

     Although productivity is at the heart of the success of any supply chain, a broader approach that encompasses economic, environmental and social aspects is a better way to achieve sustainable success. The increasing importance of measuring sustainable supply chain performance is due to competition between independent organizations whose supply chains are in competition. To this end, the present study seeks to investigate the role of supply chain management strategy in sustainable supply chain performance. Due to the increasing trend of using structural equation modeling and its power in testing hypotheses, the designed model was tested using partial least squares approach. The designed model constructs include four dimensions: "Supply Chain Management Strategy", "Corporate Social Performance", "Corporate Economic Performance" and "Corporate Environmental Performance" and the results show that "Supply Chain Management Strategy" on "Performance Dimensions" Corporate Social Performance, Corporate Economic Performance, and Corporate Environmental Performance have a positive and significant effect, and the dimensions of "Corporate Social Performance" and "Corporate Environmental Performance" have a positive and significant effect on "Corporate Economic Performance".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management Strategy
  • Sustainable Supply Chain
  • Performance
  • structural equation modeling
 [1]    مروتی شریف‌آبادی، علی، عندلیب اردکانی، داوود، میرنژاد، سید علی، جوهری نعیمی، فرزاد. (1398). طراحی مدل ارتقای دو‌سوتوانی زنجیره‌تأمین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت فولاد استان یزد)، مدیریت بهره‌وری، 13، 1(48) بهار، 7-35.
doi: 10.30495/qjopm.2019.665032
[2]    جمالی، غلامرضا، ‌‌کریمی اصل، الهام. (1397). ارزیابی استراتژی‌های رقابتی مدیریت زنجیره‌تأمین لارج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان، مدیریت تولید و عملیات، 9(1)، 29-54. doi: 10.22108/jpom.2018.92479.0
[3]    Eslamipoor, R., Fakhrzad, MB,. Zare Mehrjerdi, Y,. (2015). A new robust optimization model under uncertainty for new and remanufactured products, International Journal of Management Science and Engineering Management, 10(2), 137-142
[4]    Morali, O., & Searcy, C. (2013). A review of sustainable supply chain management practices in Canada. Journal of Business Ethics, 117(3), 635-658.
[5]    Ahi, P., & Searcy, C. (2013). A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 52, 329-341.
[6]    Ivascu, L., Mocan, M., Draghici, A., Turi, A., & Rus, S. (2015). Modeling the green supply chain in the context of sustainable development. Procediaconomics and Finance, 26, 702-708.
[7]    Silvestre, B. S., Monteiro, M. S., Viana, F. L. E., & Souza-Filho, J. M. (2018). Challenges for Sustainable Supply Chain Management: When Stakeholder Collaboration Becomes Conducive to Corruption. Journal of Cleaner Production, 194, 766-776.
[8]    Wang, Z., Mathiyazhagan, K., Xu, L., & Diabat, A. (2016). A decision making trial and evaluation laboratory approach to analyze the barriers to Green Supply Chain Management adoption in a food packaging company. Journal of Cleaner Production, 117, 19-28.
[9]    زارعیان جهرمی، حسین، فلاح‌نژاد، محمدصابر، صادقیه، احمد، احمدی یزدی، احمد. (1393). مدل بهینه سازی چندهدفه استوار در طراحی زنجیره‌تأمین حلقه بسته پایدار. نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم های تولید، 2(3)، 93-111.
[10]  اردوان، علی، عالم تبریز، اکبر، ربیعه، مسعود، زندیه، مصطفی. (1397). انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار با رویکرد تئوری خاکستری: مورد مطالعه صنعت فولاد. نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم های تولید. 6(13). 165-177. doi: 10.22084/ier.2019.15101.1699
[11]  قاسمی، احمدرضا، رعیت پیشه، محمدعلی. (1394). ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره‌تأمین با رویکرد فراترکیب، پژوهشنامه مدیریت اجرایی. 7(14)، 91-112.
[12] Carter, C. R., & Liane Easton, P. (2011). Sustainable supply chain management: evolution and future directions. International Journal of PhysicalDistribution & Logistics Management, 41(1), 46-62.
[13] Carter, C. R., & Rogers, D. S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International Journal fphysical distribution & logistics management, 38(5), 360-387.
[14] Gabzdylova, B., Raffensperger, J. F., & Castka, P. (2009). Sustainability in the New Zealand wine industry: drivers, stakeholders and practices. Journal of Cleaner Production, 17(11), 992-998.
[15] Wang, J., & Dai, J. (2018). Sustainable supply chain management practices and performance. Industrial Management & Data Systems, 118(1), 2-21.
[16] Green, K. W., Inman, R. A., Sower, V. E., & Zelbst, P. J. (2019). Comprehensive supply chain management model. Supply Chain Management: An International Journal.‏ 290-305. DOI: 10.1108/SCM-12-2018-0441.
[17] داوری، علی و رضازاده، آرش (1392) مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
[18] Fornell, C., Larcker, D., (1981). Evaluating Structural Equation Modeling with Unobserved Variables and Measurement Error; Journal ofMarking Research, 18(1), 39-50.
[19]  امیرقاسم‌خانی، سمیه، کاظمی، مهدی، ملاحسینی، علی. (1395). مسئولیت اجتماعی شرکت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، شماره 2، 21-41.
[20] Khalifehzadeh, S., & Fakhrzad, M.B. (2019). A Modified Firefly Algorithm for optimizing a multi stage supply chain network with stochastic demand and fuzzy production capacity, Computers & Industrial Engineering, 133, 42-56.