دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1400