قیمت‏‌گذاری و تعیین درجه سبز محصول در زنجیره‌های تأمین رقیب با درنظر گرفتن دخالت دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی سیاست‌‏های قیمت‌‏گذاری و تعیین درجه سبز کالا در دو زنجیره‌تأمین رقیب پرداخته می‌‏شود. هر زنجیره شامل یک تولیدکننده و یک خرده‌‏فروش است که یک کالای سبز را تولید کرده و به مصرف‏کننده نهایی می‌‏رسانند. کالاهای تولید شده توسط این دو زنجیره جایگزین یکدیگر هستند. این مسأله در دو حالت درنظر گرفته شده است؛ در حالت نخست فرض می‏‌شود تولیدکننده رهبر بازار است، اما در حالت دوم خرده‌‏فروش نقش رهبر بازار را عهده‌دار خواهد بود. در هر دو حالت، دولت به‌عنوان یک عامل قوی، بر بازار تأثیرگذار خواهد بود. نحوه تأثیرگذاری دولت بر زنجیره‌ها بدین صورت است که دولت با برقراری یک سیستم یارانه/جریمه و نیز تعیین یک حداقل درجه سبز مشخص برای کالاها، جریمه و یا یارنه‌ای را برای هر تولیدکننده درنظر خواهد گرفت. در این پژوهش با توجه به قیمت‌های عمده‏‌فروشی و خرده‏‌فروشی و میزان یارانه و جریمه و هم‌چنین توابع تقاضا، تابع سود تولیدکننده و خرده‌‏فروش ارائه می‌‏شود. سپس با استفاده از رویکرد نظریه بازی‌‏ها، قیمت‌‏های تعادلی عمده‏‌فروشی و خرده‌‏فروشی و نیز درجه سبز تعادلی ارائه می‌‏شود. نتایج عددی نشان می‏‌دهد که بازی خرده‌‏فروش-استکلبرگ، شرایط بهتری را برای اعضای زنجیره و محیط زیست فراهم می‌‏کند و این تأثیر با میزان رقابت بین اعضا رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pricing and Determining Product Greenness Level in Competing Supply Chains Under Government Intervention

نویسندگان [English]

 • , Mojtaba Nowrouzi Fasih 1
 • Anwar Mahmoodi 2
1 M.A. Student of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

This study examines the pricing and product greenness level determining policies in two competing supply chains. Each supply chain consists of one manufacturer and one retailer, in which the manufacturer produces a green product, and the retailer delivers it to the end consumer. The manufactured products in supply chains are substitutable. This problem is considered in two scenarios: either the manufacturer or the retailer leads the market. In both cases, the government, as a powerful party, can affect the market by establishing a subsidy/punishment system. This system sets a threshold for the product greenness level and punishes or supports the manufacturer accordingly. In this research, we present the manufacturer and retailer profit functions, taking advantage of wholesale and retail prices, the amount of subsidy and punishment, and demand functions. Next, we use a game-theoretic approach to provide the equilibrium wholesale and retail prices and the equilibrium greenness levels. Numerical results show that the retailer-Stackelberg structure provides better conditions for the supply chain members and the environment, and it is even more highlighted with the competition intensity between the members

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green supply chain
 • Game theory
 • Pricing
 • Government intervention
 • Diabat, D. Kannan, and K. Mathiyazhagan, “Analysis of enablers for implementation of sustainable supply chain management - A textile case,” J. Clean. Prod., vol. 83, pp. 391–403, 2014, doi: 10.1016/j.jclepro.2014.06.081.
 • K. Srivastava, “Green supply-chain management: A state-of-the-art literature review,” International Journal of Management Reviews, vol. 9, no. 1. pp. 53–80, 2007, doi: 10.1111/j.1468-2370.2007.00202.x.
 • ج. قهرمانی نهر، ق. ن. علی، ا. ب. ح. رضا، ت. م. رضا. (1397). طراحی یک شبکه زنجیره‌تأمین سبز چند هدفه چند محصولی و چند دوره ای با درنظر گرفتن تخفیف در شرایط عدم قطعیت. نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید.6(13). 119-137. doi: 10.22084/ier.2017.8877.1421.
 • Xu, J. Cao, Y. Wang, X. Shi, and J. Zeng, “Evolutionary game on government regulation and green supply chain decision-making,” Energies, vol. 13, no. 3, 2020, doi: 10.3390/en13030620.
 • N. Giri, S. K. Mondal, and M. Maiti, “Government intervention on a competing supply chain with two green manufacturers and a retailer,” Comput. Ind. Eng., vol. 128, pp. 104–121, 2019, doi: 10.1016/j.cie.2018.12.030.
 • Traderjoes, “Sustainability,” 2020. https://www.traderjoes.com/home/sustainability.
 • Huang, K. Wang, T. Zhang, and C. Pang, “Green supply chain coordination with greenhouse gases emissions management: A game-theoretic approach,” J. Clean. Prod., vol. 112, pp. 2004–2014, 2016, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.05.137.
 • Basiri and J. Heydari, “A mathematical model for green supply chain coordination with substitutable products,” J. Clean. Prod., vol. 145, pp. 232–249, 2017, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.01.060.
 • Chen, X. Wang, Y. Wu, and L. Ni, “Pricing policies in green supply chains with vertical and horizontal competition,” Sustain., vol. 9, no. 12, p. 2359, 2017, doi: 10.3390/su9122359.
 • Hafezalkotob, “Competition, cooperation, and coopetition of green supply chains under regulations on energy saving levels,” Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev., vol. 97, pp. 228–250, 2017, doi: 10.1016/j.tre.2016.11.004.
 • Panja and S. K. Mondal, “Exploring a two-layer green supply chain game theoretic model with credit linked demand and mark-up under revenue sharing contract,” J. Clean. Prod., vol. 250, p. 119491, 2020, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.119491.
 • B. Sheu, “Bargaining framework for competitive green supply chains under governmental financial intervention,” Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev., vol. 47, no. 5, pp. 573–592, 2011, doi: 10.1016/j.tre.2010.12.006.
 • Ghosh and J. Shah, “Supply chain analysis under green sensitive consumer demand and cost sharing contract,” Int. J. Prod. Econ., vol. 164, pp. 319–329, 2015, doi: 10.1016/j.ijpe.2014.11.005.
 • Hong and X. Guo, “Green product supply chain contracts considering environmental responsibilities,” Omega (United Kingdom), vol. 83, pp. 155–166, 2019, doi: 10.1016/j.omega.2018.02.010.
 • Li, M. Zhu, Y. Jiang, and Z. Li, “Pricing policies of a competitive dual-channel green supply chain,” J. Clean. Prod., vol. 112, pp. 2029–2042, 2016, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.05.017.
 • Ma, Z. Cheng, and S. Xu, “A game theoretic approach for improving environmental and economic performance in a dual-channel green supply chain,” Sustain., vol. 10, no. 6, p. 1918, 2018, doi: 10.3390/su10061918.
 • R. Madani and M. Rasti-Barzoki, “Sustainable supply chain management with pricing, greening and governmental tariffs determining strategies: A game-theoretic approach,” Comput. Ind. Eng., vol. 105, pp. 287–298, 2017, doi: 10.1016/j.cie.2017.01.017.
 • B. Jamali and M. Rasti-Barzoki, “A game theoretic approach for green and non-green product pricing in chain-to-chain competitive sustainable and regular dual-channel supply chains,” J. Clean. Prod., vol. 170, pp. 1029–1043, 2018, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.09.181.
 • B. Sheu and Y. J. Chen, “Impact of government financial intervention on competition among green supply chains,” Int. J. Prod. Econ., vol. 138, no. 1, pp. 201–213, 2012, doi: 10.1016/j.ijpe.2012.03.024.
 • Jin and L. Mei, “Game analysis of multi-strategy between government and suppliers in green supply chain,” in Lecture Notes in Electrical Engineering, 2012, vol. 113 LNEE, pp. 185–191, doi: 10.1007/978-94-007-2169-2_22.
 • Yang and T. Xiao, “Pricing and green level decisions of a green supply chain with governmental interventions under fuzzy uncertainties,” J. Clean. Prod., vol. 149, pp. 1174–1187, 2017, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.02.138.
 • Liu, T. Li, and S. B. Tsai, “Low carbon strategy analysis of competing supply chains with different power structures,” Sustain., vol. 9, no. 5, pp. 1–21, 2017, doi: 10.3390/su9050835.
 • Sun, Y. Wan, L. Zhang, and Z. Zhou, “Evolutionary game of the green investment in a two-echelon supply chain under a government subsidy mechanism,” J. Clean. Prod., vol. 235, pp. 1315–1326, 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.06.329.
 • Liu, B. ting Quan, Q. Xu, and J. Y. L. Forrest, “Corporate social responsibility and decision analysis in a supply chain through government subsidy,” J. Clean. Prod., vol. 208, pp. 436–447, 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2018.10.121.
 • Hafezalkotob, “Competition of two green and regular supply chains under environmental protection and revenue seeking policies of government,” Comput. Ind. Eng., vol. 82, pp. 103–114, 2015, doi: 10.1016/j.cie.2015.01.016.
 • Swami and J. Shah, “Channel coordination in green supply chain management,” J. Oper. Res. Soc., vol. 64, no. 3, pp. 336–351, 2013, doi: 10.1057/jors.2012.44.
 • T. Zhang, H. X. Wang, and M. L. Ren, “Research on pricing and coordination strategy of green supply chain under hybrid production mode,” Comput. Ind. Eng., vol. 72, no. 1, pp. 24–31, 2014, doi: 10.1016/j.cie.2014.03.012.
 • Yang, J. Wang, and D. Song, “Channel structure strategies of supply chains with varying green cost and governmental interventions,” Sustain., vol. 12, no. 1, p. 113, 2020, doi: 10.3390/SU12010113.
 • Cao and X. Zhang, “Coordination strategy of Green Supply Chain under the free market mechanism,” in Energy Procedia, 2013, vol. 36, pp. 1130–1137, doi: 10.1016/j.egypro.2013.07.128.
 • Wang and Q. Song, “Pricing policies for dual-channel supply chain with green investment and sales effort under uncertain demand,” Math. Comput. Simul., vol. 171, pp. 79–93, 2020, doi: 10.1016/j.matcom.2019.08.010.
 • Chen, Z. Luo, and X. Wang, “Impact of efficiency, investment, and competition on low carbon manufacturing,” J. Clean. Prod., vol. 143, pp. 388–400, 2017, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.12.095.
 • D. Banker, I. Khosla, and K. K. Sinha, “Quality and competition,” Manage. Sci., vol. 44, no. 9, pp. 1179–1192, 1998, doi: 10.1287/mnsc.44.9.1179.