تجمیع و حمل مستقیم در سیستم‌های تخلیه‌ی بارگیری هم‌زمان در شرایط تصادفی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ای

چکیده

در انبارداری محصولات با کامیون‌های ورودی از تأمین‌کنندگان جمع‌آوری شده و سپس به وسیله­ی کامیون‌های خروجی از طریق تخلیه­ی بارگیری هم‌زمان به سمت مشتریان حرکت داده می‌شوند. در شرایط تصادفی زمان‌بندی کامیون‌ها نقش مهمی را در سیستم تخلیه­ی بارگیری هم‌زمان ایفا می‌کند. در این پژوهش حالتی از تخلیه­ی بارگیری هم‌زمان در شرایط تصادفی مورد بررسی قرار گرفته که در آن کامیون ورودی می‌تواند به عنوان کامیون خروجی نیز استفاده شود. این کار مزایایی چون کاهش زمان تخلیه، بارگیری و کاهش هزینه­های اجاره­ی کامیون را به همراه دارد. به‌منظور بررسی این حالت از مسأله، مدل ریاضی توسعه داده شده به‌منظور دست­یابی به جواب مناسب برای حل مدل ریاضی و مشخص کردن اعتبار و صحت مدل‌سازی از نرم‌افزار بهینه‌سازی گمز در سایزهای پایین و در سایزهای متوسط و بالا که نرم‌افزارهای بهینه‌سازی قادر به یافتن جواب بهینه نیستند از نرم‌افزار متلب و الگوریتم‌های فراابتکاری شیرمورچه، ممتیک و کلونی مورچگان برای حل مدل ریاضی استفاده شده است. نتایج از قابل استفاده بودن پیشنهاد طرح شده و کارآیی خوب الگوریتم شیرمورچه در حل این مسأله حاکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration and Direct Transport in Simultaneous Load Unloading Systems Under Random Conditions Using Metaheuristic Algorithms

نویسندگان [English]

 • Sajjad Gozalzadeh 1
 • Zohreh Khalilpourshiraz 2
 • Mahdi Yousefinejad Attari 3
1 M.Sc., Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 M.Sc., Department of Industrial Engineering, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

In warehousing, products are collected from suppliers by incoming trucks and then transported to customers by outgoing trucks by unloading the load simultaneously. In case of accident, the timing of trucks plays an important role in the simultaneous loading unloading system. In this study, a case of simultaneous unloading in random conditions has been investigated in which the incoming truck can also be used as an output truck. This has the advantage of reducing unloading, loading and rental costs. In order to investigate this state of the problem, a mathematical model has been developed in order to obtain the appropriate answer to solve the mathematical model and to determine the validity and accuracy of modeling from gams optimization software in low and medium and high sizes that optimization software can finding the optimal answer matlab software and ant meta-algorithms of ant lion, memetic and ant colony have been used to solve the mathematical model. The results indicate the usability of the proposed proposal and the good efficiency of the anthill algorithm in solving this problem

کلیدواژه‌ها [English]

 • Direct shipment
 • Cross docking
 • Truck scheduling
 • Bartholdi JJ, Gue KR. The best shape for a crossdock, (2004). Transp Sci, 38(2):235–44.
 • محتشمی ع, نجفی ع, امیری م, ایرج پور ع، (1398). طراحی مدل ریاضی مسیریابی سبز در سیستم‌های بارانداز متقاطع چندگانه با رویکرد کاهش گاز دی‌اکسیدکربن. نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، 7 (14)، 77-59.
 • Gaudioso M, Monaco MF, Sammarra M, (2021). A Lagrangian heuristics for the truck scheduling problem in multi-door, multi-product Cross-Docking with constant processing time. Omega, 101:102255.
 • Chargui T, Bekrar A, Reghioui M, Trentesaux D, (2020). Scheduling trucks and storage operations in a multiple-door cross-docking terminal considering multiple storage zones. Int J Prod Res, 1–25.
 • Ladier A-L, Alpan G, (2016). Cross-docking operations: Current research versus industry practice. Omega, 62:145–62.
 • Ghobadian E, Tavakkoli-Moghaddam R, Javanshir H, Naderi-Beni M, (2012). Scheduling trucks in cross docking systems with temporary storage and dock repeat truck holding pattern using GRASP method. Int J Ind Eng Comput, 3(5):777–86.
 • Stalk G, Evans P, Shulman LE, (1992). Competing on capabilities: The new rules of corporate strategy. Harv Bus Rev, 70(2):57–69.
 • Apte UM, Viswanathan S, (2000). Effective cross docking for improving distribution efficiencies. Int J Logist, 3(3):291–302.
 • Barbarosoglu G, Ozgur D, (1999). A tabu search algorithm for the vehicle routing problem. Comput Oper Res, 26(3):255–70.
 • افشارپور ب، ربانی م، (1399). مسأله‌ی مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع و تحویل‌های دوگانه. نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، 8 (17).
 • Brockman T, (1999). 21 warehousing trends in the 21st century. IIE Solut, 31(7):36–41.
 • Mousavi SM, Vahdani B, (2019). Cross-docking location selection in distribution systems: a new intuitionistic fuzzy hierarchical decision model. Int J Comput Intell Syst, 9(1):91–109.
 • Vahdani B, Shahramfard S, (2019). A truck scheduling problem at a cross-docking facility with mixed service mode dock doors. Eng Comput.
 • Vahdani B, others, (2019). Assignment and scheduling trucks in cross-docking system with energy consumption consideration and trucks queuing. J Clean Prod, 213:21–41.
 • Ahmadizar F, Zeynivand M, Arkat J, (2015). Two-level vehicle routing with cross-docking in a three-echelon supply chain: A genetic algorithm approach. Appl Math Model, 39(22):7065–81.
 • Chen F, Song K, (2009). Minimizing makespan in two-stage hybrid cross docking scheduling problem. Comput Oper Res, 36(6):2066–73.
 • Dondo R, Cerdá J, (2015). The heterogeneous vehicle routing and truck scheduling problem in a multi-door cross-dock system. Comput & Chem Eng, 76:42–62.
 • Wisittipanich W, Hengmeechai P, (2017). Truck scheduling in multi-door cross docking terminal by modified particle swarm optimization. Comput Ind Eng, 113:793–802.
 • Yu W, Egbelu PJ, (2008). Scheduling of inbound and outbound trucks in cross docking systems with temporary storage. Eur J Oper Res, 184(1):377–96.
 • Moghadam SS, Ghomi SMTF, Karimi B, (2014). Vehicle routing scheduling problem with cross docking and split deliveries. Comput Chem Eng, 69:98–107.
 • Kim BS, Joo CM, (2015). Scheduling Trucks in Multi-Door Cross Docking Systems: An Adaptive Genetic Algorithm with a Dispatching Rule. Asia-Pacific J Oper Res, 32(03):1550016.
 • Bodnar P, de Koster R, Azadeh K, (2015). Scheduling trucks in a cross-dock with mixed service mode dock doors. Transp Sci, 51(1):112–31.
 • Vincent FY, Jewpanya P, Redi AANP, (2016). Open vehicle routing problem with cross-docking. Comput Ind Eng, 94:6–17.
 • Zarandi MHF, Khorshidian H, Shirazi MA, (2016). A constraint programming model for the scheduling of JIT cross-docking systems with preemption. J Intell Manuf, 27(2):297–313.
 • Cota PM, Gimenez BMR, Araújo DPM, Nogueira TH, de Souza MC, Ravetti MG, (2016). Time-indexed formulation and polynomial time heuristic for a multi-dock truck scheduling problem in a cross-docking centre. Comput Ind Eng, 95:135–43.
 • Grangier P, Gendreau M, Lehuédé F, Rousseau L-M, (2017). A matheuristic based on large neighborhood search for the vehicle routing problem with cross-docking. Comput Oper Res, 84:116–26.
 • Enderer F, Contardo C, Contreras I, (2017). Integrating dock-door assignment and vehicle routing with cross-docking. Comput Oper Res, 88:30–43.
 • Serrano C, Delorme X, Dolgui A, (2017). Scheduling of truck arrivals, truck departures and shop-floor operation in a cross-dock platform, based on outbound trucks loading plan.
 • Motaghedi-Larijani A, Aminnayeri M, (2017). Optimizing the admission time of outbound trucks entering a cross-dock with uniform arrival time by considering a queuing model. Eng Optim, 49(3):466–80.
 • Maknoon Y, Laporte G, (2017). Vehicle routing with cross-dock selection. Comput Oper Res, 77:254–66.
 • Nassief W, Contreras I, Jaumard B, (2018). A comparison of formulations and relaxations for cross-dock door assignment problems. Comput Oper Res, 94:76–88.
 • Mirjalili S, (2015). The ant lion optimizer. Adv Eng Softw, 83:80–98.