دوره و شماره: دوره 9، شماره 19، اسفند 1400 

مقاله پژوهشی

تأثیر قیمت‌گذاری و تبلیغات بر رقابت بین تولیدکننده و خرده‌فروش با وجود فروش مستقیم

صفحه 1-15

10.22084/ier.2022.21261.1951

داریوش محمدی‌زنجیرانی؛ محسن صیفی؛ محمدحسین توکلی؛ میثم شکری‌ساز


بهینه‌سازی چندهدفه در طراحی شبکه زنجیره‌تأمین خرما

صفحه 137-153

10.22084/ier.2022.26317.2091

عبدالرضا حمدی اصل؛ حسین عموزادخلیلی؛ رضا توکلی‌مقدم؛ مصطفی حاجی آقایی