دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. مساله برنامه ریزی انرژی پایدار مبتنی بر رویکرد تصادفی p-استوار

صفحه 1-11

10.22084/ier.2019.17808.1809

فریبا فتحی پور؛ محمد سعیدی مهرآباد؛ حامد شکوری گنجوی