به اشتراک‌گذاری اطلاعات، نشت اطلاعات و تحریف اطلاعات در یک زنجیره تأمین غیرمتمرکز با یک تولیدکننده و دو خرده‌فروش رقیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22084/ier.2019.14110.1642

چکیده

خسارت ناشی از تصمیم‌گیری براساس اطلاعات نادرست و یا در شرایط عدم‌وجود اطلاعات، جبران‌ناپذیر است. ازاین‌رو، این مقاله تأثیر قرارداد به اشتراک‌گذاری درآمد را روی به اشتراک‌گذاری اطلاعات و همچنین نشت اطلاعات برای زنجیره تامینی با یک تولیدکننده و دو خرده‌فروش رقیب بررسی می‌کند. یکی ازخرده‌فروش‌ها در مورد پیش‌بینی خود از تقاضای غیرقطعی اطلاعات دقیق‌تری داشته و می‌تواند آن را با تولیدکننده به اشتراک بگذارد. تولیدکننده ممکن است، اطلاعات دقیق‌تر به‌دست‌آمده از یکی از خرده‌فروش‌ها را در راستای افزایش منافع خود، در اختیار خرده‌فروش دیگر قرار دهد (نشت اطلاعات). بنابراین خرده‌فروش آگاه‌تر نیز ممکن است اطلاعات خصوصی پیش‌بینی خود را به درستی با تولیدکننده به اشتراک نگذارد. از این رو تولیدکننده قرارداد به اشتراک‌گذاری درآمد را به آن خرده‌فروش پیشنهاد می‌دهد تا او را تشویق کند که اطلاعات خصوصی خود را به درستی در اختیار تولیدکننده و خرده‌فروش دیگر قرار دهد. نتایج نشان می‌دهد، اگرچه نشت اطلاعات توسط تولیدکننده منافع او را افزایش می‌دهد اما خرده‌فروش‌ آگاه‌تر را نیز به اشتراک اطلاعات نادرست که به ضرر تولیدکننده است، ترغیب می‌کند. همچنین، تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تحت قرارداد به اشتراک‌گذاری درآمد، خرده‌فروشی که اطلاعات دقیق‌تری از پیش‌بینی تقاضای غیرقطعی دارد، اطلاعات خود را به درستی در اختیار تولیدکننده و خرده‌فروش دیگر قرار داده که موجب هماهنگی اعضای زنجیره تأمین و افزایش سودکل زنجیره تأمین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Sharing, Information Leakage and Information Distortion in a Decentralized supply Chain with one Manufacturer and Two Competing Retailers

نویسندگان [English]

  • Maryam Esmaeili
  • Hajar Kafshian Ahar
Department of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Decision-making based on inaccurate information or in the absence of information can result in irreparable damages. Hence, this paper examines the impact of the revenue sharing contract on information sharing and information leakage in a supply chain with one manufacturer and two competing retailers. One of the retailers has more detailed information about the forecast of uncertain demand and can share it with the manufacturer. The manufacturer may also share the information send by the retailer having more accurate information to the other one in order to gain higher profits (information leakage). Therefore, the informed retailer may share his private information with the manufacturer inaccurately. As such, the manufacturer uses a revenue sharing contract to encourage the more informed retailer to release his private information truthfully to the manufacturer and the other retailer. The results show that although the information leakage by the manufacturer increases his profit, the informed retailer encourages to share incorrect information which is harmful to the manufacturer. Besides, the sensitive analysis reveals that under revenue sharing contract, the retailer with more accurate information about the uncertain demand will share its information truthfully to the manufacturer and other retailer, which makes coordination among the member of the supply chain which increases the profit of the whole supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information sharing
  • Information leakage
  • Information distortion
  • Revenue sharing
  • Game theory