دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 (پاییز و زمستان 1392) 

مقاله پژوهشی

1. قیمت‎گذاری و کنترل موجودی توأم برای کالاهای فصلی و جایگزین

صفحه 85-95

عیسی نخعی؛ نادیا رسولی؛ هیرش محمدی پور


3. بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه‌ی دسته‌ی تولید در حالت چند محصولی با در نظر گرفتن دوباره‌کاری

صفحه 109-121

بهمن اسمعیل‌نژاد؛ سلمان آقابابائی؛ پرویز فتاحی؛ وحید خداکرمی؛ هدی مرادی پور