دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1392 (پاییز و زمستان 1392) 

مقاله پژوهشی

قیمت‎گذاری و کنترل موجودی توأم برای کالاهای فصلی و جایگزین

صفحه 85-95

عیسی نخعی؛ نادیا رسولی؛ هیرش محمدی پور