دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، شهریور 1401 
طراحی مدل شبکه تأمین درهم‌آمیخته با محوریت تاب‌آوری

صفحه 77-89

10.22084/ier.2023.27187.2108

فرحناز رحمانی میبدی؛ اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه؛ داوود طالبی