دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، پاییز و زمستان 1396