بهینه‌سازی ذخیره اطمینان در زنجیره‌های تامین حلقه بسته با استفاده از مدل خدمات تضمین‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در مدیریت زنجیره تامین، مدیریت یا کنترل موجودی تمام اقلام در زنجیره تامین کلی در مواجهه با عدم قطعیت تقاضای مشتریان است. یکی از موضوعاتی که در مواجهه با عدم قطعیت تقاضا به آن پرداخته می‌شود، موضوع جایگذاری ذخیره اطمینان در زنجیره تامین می‌باشد. بدین منظور در این مقاله، زنجیره‌ی تامینی را در نظر می‌گیریم که در آن امکان بازگشت محصولات ثانویه (محصولات فرعی) تولیدشده درون زنجیره به ایستگاه‌های دیگر جهت انجام فرآیندهای تولید مجدد وجود دارد. همچنین، اگر محصول پس از انجام فرآیند ایستگاه آخر و عبور از تمام ایستگاه ها شرایط لازم را برای استفاده نداشت، ابتدا محصولات بازیافت و سپس مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرند. سپس بر این اساس زمان بازپرسازی عادی، زمان بازپرسازی اقلام تولیدمجددشده و همچنین اقلام بازیافت‌شده تعیین‌گردیده و به‌منظور ارائه روابط منطقی برای به دست آوردن ذخیره اطمینان موردنیاز، تعداد حالات موجود بین این زمان‌ها موردبررسی قرار ‌گرفت. در نهایت با استفاده از روابط به‌دست‌آمده و مدل خدمات تضمین‌شده، یک مدل یکپارچه بهینه‌سازی ذخیره‌ اطمینان در زنجیره‌تامین حلقه بسته ارائه شد. همچنین با ارائه چند مثال به تحلیل نتایج حاصل از مدل در شرایط مختلف پرداخته ‌شد. نتایج نشان داد بسته به ساختار زنجیره تامین موردنظر، درنظرگرفتن رویکرد جدید می‌تواند منجر به کاهش و در برخی موارد افزایش هزینه‌های نگهداری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization the Safety Stock in Closed-Loop Supply Chains with Guaranteed Service Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Gholamian
  • Kazem Farahinejad
Iran University of Science and Technology (IUST)
چکیده [English]

One of the major topics in supply chain management is inventory control or management on all the items in general supply chain in the face of customer demand uncertainty. One of the issues that will be addressed in the face of demand uncertainty is the safety stock placement in supply chain. Therefore, in this paper, we consider the supply chain with the possibility of returning corrupted products in the chain to other stations for re-manufacturing. In addition, at final station after passing through all the stations, if the product could not pass necessary conditions of usage, it is recycled and then reused in former stations. According to the above explanation, the replenishment times for regular, re-manufactured and recycled items were determined and the permutations of these times were examined to provide logical relations in obtaining the required safety stock. Finally, based on achieved relations and in the frame of guaranteed service model, an integrated model of safety stock optimization in closed-loop supply chain was developed. Also, by conducting several examples, the results of the presented model under different situations are analyzed. The results showed that depending on the structure of the supply chain, taking into account the new approach could be to decrease and in some cases increase the holding costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety Stock
  • Closed-Loop Supply Chain
  • Reverse logistics
  • Guaranteed Service Model
[1]      Eruguz, A.S., Jemai, Z., Sahin, E., Dallery, Y., (2016). “A Comprehensive Survey of Guaranteed-Service Models for Multi-Echelon Inventory Optimization”, International Journal of Production Economics, 172: 110-125.
[2]      Eruguz, A.S., Jemai, Z., Sahin, E., Dallery, Y., (2014). “Optimising reorder intervals and order-up-to levels in guaranteed service supply chains”, International Journal of Production Research, 52(1): 149-164.
[3]      Klosterhalfen, S., Minner, S., (2010). “Safety stock optimisation in distribution systems: A comparison of two competing approaches”, International Journal of Logistics Research and Applications, 13(2): 99-120.
[4]      Simpson, O.F., (1958). “In-process inventories”, Operations Research, 6: 863-873.
[5]      Clark, A.J., Scarf, H., (1960). “Optimal policies for a multi-echelon inventory problem”, Operations Research, 6(4): 475-490.
[6]      Graves, S.C., Willems, S.P., (2003). “Supply chain design: Safety stock placement and supply chain configuration”, In Handbooks in OR and MS. Amsterdam, North-Holland: Elsevier, 11:95-132.
[7]      Minner, S., (2001). “Strategic safety stocks in reverse logistics supply chains”, International Journal of Production Economics, 71(1-3): 417-428.
[8]      Sitompul, C., Aghezzaf, E.H., Dullaert, W., Van Landeghem, H., (2008). “Safety stock placement problem in capacitated supply chains”, International Journal of Production Research, 46(17): 4709-4727.
[9]      Eruguz, A.S., Jemai, Z., Sahin, E., Dallery, Y., (2016). “A Comprehensive Survey of Guaranteed-Service Models for Multi-Echelon Inventory Optimization”, International Journal of Production Economics, 172: 110-125.
[10]   Graves, S.C., Schoenmeyr, T., (2016). “Strategic safety-stock placement in supply chains with capacity constraints”, Manufacturing & Service Operations Management, 18(3): 445-460.
[11]    طالعی زاده، عطاالله، صالحی، علی، (1394). «مدل کنترل موجودی با طول دوره بازپرسازی تصادفی و پرداخت معوقه برای کالاهای فسادپذیر»، دو فصلنامه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، 3(5): 13-25.
[12]   Schrady, D.A., (1967). “A deterministic inventory model for reparable items”, Naval Research Logistics Quarterly, 14: 391-398.
[13]   Nahmias, S., Rivera, H., (1979). “A deterministic model for a repairable inventory system with a finite repair rate”, International Journal of Production Research, 17(3): 215-22l.
[14]   Mabini, M.C., Pintelon, L.M., Gelders, L.F., (1992). “EOQ type formulations for controlling repairable inventories”, International Journal of Production Economics, 28(1): 21-33.
[15]   Richter, K., (1996a). “The EOQ repair and waste disposal model with variable setup numbers”, European Journal of Operational Research, 96: 313-324.
[16]   Richter, K., (1996b). “The extended EOQ repair and waste disposal model”, International Journal of Production Economics, 45: 443-448.
[17]   Richter, K., (1997). “Pure and mixed strategies for the EOQ repair and waste disposal problem”, OR Spectrum, 19(2): 123-129.
[18]   Richter, K., Dobos, l., (1999). “Analysis of the EOQ repair and waste disposal problem with integer setup numbers”, International Journal of Production Economics, 59: 463-467.
[19]   Dobos, I., Richter, K., (2003). “A production/recycling model with stationary demand and return rates”, Central European Journal of Operations Research, 11(1): 35-46.
[20]   Dobos, I., Richter, K., (2004). “An extended production/recycling model with stationary demand and return rates”, International Journal of Production Economics, 90(3): 311-323.
[21]   Graves, S.C., (1988). “Safety Stocks in Manufacturing Systems”, Journal of Manufacturing and Operations Management, 1: 67-101.
[22]   Inderfurth, K., (1991). “Safety stock optimization in multi-stage inventory systems”, International Journal of Production Economics, 24(1-2): 103-113.
[23]   Minner, S., (1997). “Dynamic programming algorithms for multi-stage safety stock optimization”,   OR Spectrum, 19(4): 261-271.
[24]   Teunter, R.H., (2001). “Economic order quantities for recoverable item inventory system”, Nav. Res. Logist. 48(6): 484-495.
[25]   Teunter, R.H., (2002). “Economic order quantities for stochastic discounted cost inventory system with remanufacturing”, Int. J. Logist. 5(2): 161-175.
[26]   El Saadany, A.M.A., Jaber, M.Y., (2008). “The EOQ repair and waste disposal model with switching costs”, Computers & Industrial Engineering, 55(1): 219-233.
[27]   El Saadany, A.M.A., Jaber, M.Y, Bonney, M., (2013). “How many times to remanufacture?”, Int. J. Prod. Econ. 143(2): 598-604.
[28]    توکلی مقدم، رضا، امیدی رکاوندی، مجتبی، قدرت نما، علی، (1392). «مدل سازی ریاضی برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس»، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) ، 17(4): 43-63.
[29]    رشیدی کمیجان، علیرضا، لطفی، محمدرضا، تقوی، سید مجتبی، (1394). «ارائه مدل یکپارچه زنجیره تامین پیشرو - معکوس با توجه به مکانیابی تسهیلات و تعیین سیاستهای حمل و نقل بطور هم‌زمان»، نشریه بین­المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید ، 26(2): 158-169.
[30]    کرباسیان، سعید، رضوی، سید مصطفی، صفری، حسین، (1395). «مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تامین حلقه بسته»، پژوهشنامه بازرگانی، 20(78): 1-27.
[31]    بشیری، مهدی، شیری، مهدیه، (1394). «طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن مراکز جمع آوری چند بخشی در شرایط عدم قطعیت و حل آن با دو الگوریتم ابتکاری و فرا ابتکاری»، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 3(5): 27-41.
[32]    فرخ، مجتبی، آذر، عادل، جندقی، غلامرضا، (1395). «طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد برنامه ریزی فازی استوار جدید»، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 1(3): 131-160.
[33]   Kimball, G.E., (1988). “General principles of inventory control”, Journal of Manufacturing and Operations Management, 1:  119-130.
[34]    فرحی نژاد، کاظم، (1395). ارائه یک مدل یکپارچه برای بهینه سازی ذخیره اطمینان با استفاده از رویکرد خدمات تضمین شده در زنجیره تأمین حلقه بسته، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران.