دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397 
3. چابکی در زنجیره تامین رقابتی با در نظر گرفتن رفتار مشتریان استراتژیک

صفحه 33-47

محمد کاویانی چراتی؛ سید حسن قدسی پور؛ جعفر قیدرخلجانی