دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-111 (بهار و تابستان 1393) 
8. مدل بهینه سازی چندهدفه استوار در طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار

صفحه 93-111

حسین زارعیان جهرمی؛ محمد صابر فلاح نژاد؛ احمد صادقیه؛ احمد احمدی یزدی