نویسنده = نورالسناء، رسول
تعداد مقالات: 2
1. نمودار کنترل جدید برای پایش قابلیت فرایند بر اساس پارامترهای توزیع احتمال مشخصه کیفی

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 339-353

10.22084/ier.2020.20250.1905

سودا جانعلی پور؛ کامیار صبری لقائی؛ رسول نورالسناء