دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. زمان‌بندی چندعاملی ماشین‌های موازی با کارهای به‌هنگام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1398

10.22084/ier.2019.17391.1796

امیر افسر؛ جواد بهنامیان