کلیدواژه‌ها = مدل برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه مختلط عدد صحیح غیرخطی زمان‌بندی