نویسنده = علیرضا ایرج پور
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ریاضی مسیریابی سبز در سیستم‌های بارانداز متقاطع چندگانه با رویکرد کاهش گاز دی‌اکسیدکربن

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-77

10.22084/ier.2019.17125.1787

علی محتشمی؛ علی نجفی؛ مقصود امیری؛ علیرضا ایرج پور