مدل‌سازی سیاست بهینه در برنامه‌ریزی تولید شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت پویایی‌های سیستم به‌منظور کاهش هزینه تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22084/ier.2024.5565

چکیده

برنامه‌ریزی تولید در یک سیستم تولیدی، به تحلیل و محاسبه میزان تولید هر کدام از محصولات قابل تولید یک سیستم تولیدی در دوره آتی، براساس شرایط و وضعیت بازار، نیاز مشتری، زنجیره‌تأمین مواد اولیه و غیره می‌پردازد و هدف آن، کاهش هزینه‌های تولید، حفظ یا افزایش میزان رضایت مشتریان، رقابت در بازار، متنوع‌سازی محصولات تولیدی و غیره است. برای تهیه برنامه تولید، روش‌های متعددی وجود دارد که ویژگی‌های متفاوتی داشته و بسته به نوع سیستم تولیدی و شرایط حاکم بر آن، روش مناسب انتخاب می‌شود. این پژوهش، به تهیه برنامه تولید محصولات لبنی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی به‌منظور کاهش هزینه‌های تولیدی، با استفاده از رهیافت پویایی‌های سیستم پرداخته و برای تهیه این برنامه، عوامل مؤثر در تهیه برنامه تولید و تأثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر را مدنظر قرار داده است. برای این منظور، مدل علت-معلولی این عوامل تهیه شده و نمودار جریان آن در نرم‌افزار ونسیم با چهار سناریوی مختلف شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد بهترین وضعیت برای کارخانه و جامعه، تشویق به افزایش یا تداوم مصرف فرآورده‌های لبنی است که منجربه کاهش هزینه‌های کل تا 12 درصد می‌شود. در غیر این صورت، با افزایش قیمت محصولات و کاهش تقاضای مصرف‌کننده، بهتر است کارخانه تنوع محصولات تولیدی را ثابت نگه داشته و حجم تولید هر محصول را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Best Policy in Production Planning of Pegah Pasteurized Milk Company of East Azerbaijan Using a System Dynamics Approach to Reduce Production Cost

نویسندگان [English]

 • Mina Kazemi Saei 1
 • Shahram Saeidi 2
1 M. A. student, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Production planning in a production system analyzes and calculates the amount of production of each of the products that can be produced in a production system in the future based on market conditions and conditions, customer needs, supply chain of raw materials, etc., and its purpose is to reduce production costs, maintaining or increasing customer satisfaction, competition in the market, diversification of manufactured products, etc. Several methods have different characteristics when preparing the production plan, and the appropriate method is chosen depending on the type of production system and the conditions governing it. This research deals with preparing the dairy product production plan of Pegah pasteurized milk company in East Azerbaijan to reduce production costs; using the system dynamics approach to prepare this plan, the influential factors in preparing the production plan and their mutual effects on each other were studied. Commented. For this purpose, the cause-effect model of these factors has been prepared, and its flow chart has been simulated in Vensim software with four different scenarios. The simulation results show that the best situation for the factory and society is to encourage the increase or continuation of the consumption of dairy products, which reduces total costs by 12%. Otherwise, with the increase in product prices and decrease in consumer demand, the factory should keep the variety of manufactured products constant and reduce the production volume of each product.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Production Planning
 • System Dynamics
 • Pegah Diary Corporation. Vensim
 • Orcun, S., Uzsoy, R., Kempf, K. (2006). "Using System Dynamics Simulation to Compare Capacity Models for Production Planning", Proc. IEEE WinterSimulation Conf. (Monterey, CA), 1855-1862, 2006. DOI: 10.1109/WSC.2006.322966
 • Zwicker, E. (1980). System Dynamics in Inventory and Production Planning, OR Specktrum, 1, 143-168. https://doi.org/10.1007/BF01719338
 • Sagawa, J.K., Nagano, M.S. (2013). Dynamic Models for Production Control and Scheduling. 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, 38-44. DOI: 10.1109/MICAI.2013.10
 • Vlachos, D., Lakovou, E. (2007). A system dynamics model for dynamic capacity planning of remanufacturing in closed-loop supply chains, Computers & Operations Research, 34, 367-394. DOI:10.1016/j.cor.2005.03.005
 • Baines, T.S., Harrison, D.K. (2010), An opportunity for system dynamics in manufacturing system modeling. Production Planning % Control. 10(6), 175-186. https://doi.org/10.1080/095372899232830
 • Kiyani, B, Shahrezaei, S, Kazemipoor, H., Fallah, M. (2010). Dynamic modeling to determine production strategies to maximize net present worth in small and medium-sized companies, J. Ind. Eng. Int., 6(11), 51-64. https://sanad.iau.ir/fa/Article/1040088?FullText=FullText
 • مرندی، ف. (1391). یکپارچگی زمان‌بندی تولید و توزیع در زنجیره‌تأمین فرآورده‌های لبنی کارخانه پگاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی.
 • Poles, R. (2013). System Dynamics modeling of a production and inventory system for remanufacturing to evaluate system improvement strategies, Int. J. Production Economics, 144, 189-199. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.02.003
 • Rendon, M.A, Sanchez, C., Cortes, G., Alor, G, m Moncayo, A. (2014). Dynamic Evaluation of Production Policies: Improving the Coordination of an Ethanol Supply Chain, Journal of Applied Research and Technology, 12, 724-733. DOI: 10.1016/S1665-6423(14)70089-6
 • Politou, A., Georgiadis, P. (2008). Production Planning and Control in Flow Shop Operations Using Drum Buffer Rope Methodology: A System Dynamics Approach. Int. J. Production Management, 3, 112-125.
 • معین، س. ، جلودار، ز. (1394). استفاده از لجستیک بر تولید بهتر در کارخانه شیر پگاه فارس در سال 1394، سومین سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، تهران، https://civilica.com/doc/598895
 • Seidel G., Preuss, P., Canbolat, C. (2019). An Integration of Static and Dynamic Capacity Planning for a Ramping Fab, 2019 Winter Simulation Conference (WSC), National Harbor, MD, USA, 2304-2311, doi: 1109/WSC40007.2019.9004674.
 • Ramierz, V., Jara, O. (2021). Planning Support Tool for Torobayo Beer Production using System Dynamics, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil, 70-80. org/10.46254/SA02.20210035
 • Ren, N., Li, M. (2021). Dynamic Scheduling Method of Production Plan in Automobile Manufacturing Workshop, Journal of Physics: Conference Series, doi:10.1088/1742-6596/1884/1/012021
 • Skere, S., Zvironiene, V., Juzenas, K., Petraitiene, S., (2022). Decision Support Method for Dynamic Production Planning, Machines, 10(11), 994, org/10.3390/machines10110994.
 • شریفی، ع.، آقایی، ع.، رحمانی، د. (1398). شبیه‌سازی مسأله کنترل موجودی محصولات فسادپذیر با هزینه سفارش‎دهی متغیر به‌کمک پویایی‎های سیستم. نشریه ‌پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید, 7(14), 29-45. doi: 10.22084/ier.2019.18647.1830
 • کامکار، ا.، رحمانی، د.، روغنیان، ع. (1399). ارائه‌ی مدلی برای قیمت‌گذاری کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با درنظر گرفتن سن، قیمت و تقاضا به‌عنوان متغیر و رضایت مراکز زنجیره‌تأمین به‌عنوان تابع هدف. نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید, 7(15), 355-375. doi: 10.22084/ier.2020.20220.1901
 • آقاجانی عابدی، م.، پناهیان، ح. (1400). بررسی تأثیر شیوه‌های زنجیره‌تأمین و مدیریت کیفیت بر عمکرد شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، مجله مدیریت توسعه و تحول، 300-289. https://civilica.com/doc/1459691/
 • رحمتی‌نژاد، ف.، زارعی محمودآبادی، م.، صیادی تورانلو، ح.، (1402). ارزیابی ریسک در صنایع غذایی با رویکرد ترکیبی FMEA و BWM در شرایط فازی شهودی (مطالعه موردی: کارخانه لبنیات تاشال قوچان). نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، 11(22), 171-185. doi: 10.22084/ier.2023.5426
 • Estemari, A., Taleghani, M., Safari, H. (2023). Applying system dynamics approach to modeling effects of strategic production performance on supply chain: food and beverage industries. Journal of Industrial Engineering and Management Studies, 10(1), 88-100. doi: 10.22116/jiems.2023.396431.1513
 • Kaur, G., Kander, R. (2024). Supply Chain Simulation of Manufacturing Process of Women’s Solid Cotton Knit T-Shirt Using System Dynamics Modeling Software. 10.31274/itaa.17486. DOI:10.31274/itaa.17486
 • Lee, H., Padmanabhan, V., Whang, S. (1997). Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip Effect, Management Science, 43(4), 546-558. DOI:10.1287/mnsc.1040.0266