طراحی مدلی برای پایش پروفایلی کیفیت تأمین‌کننده با ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

توانایی نظارت بر عملکرد تأمین‌کننده یک قابلیت حیاتی برای حفظ رابطه قوی سازمان و تأمین‌کننده است به‌خصوص برای سازمان‌هایی که تأمین‌کننده نقش به‌سزایی در محصول نهایی و حفظ بازار آن‌ها دارد. در این مقاله یک مدل پایش پروفایلی چندگانه چندمتغیره با درنظر گرفتن شرایط ریسک در دو مرحله برای پایش کیفیت قطعات و محصولات تأمین‌کننده ارائه ‌شده است. در گام نخست معیارها و شاخص‌ها برای ارزیابی فرآیند کیفیت و همچنین تابع ریسک با توجه به منابع کتابخانه‌ای و نظر کارشناسان و نخبگان صنعت موردنظر استخراج می‌شود. در مرحله بعد، در فاز یک‌پایش با استفاده از روش  مبنی‌بر تفاوت‌های متوالی، پارامترهای مدل محاسبه و پایش می‌شوند و در فاز دوم از روش نسبت درست‌نمایی برای نظارت بر فرآیند کیفیت تأمین‌کننده در طول زمان استفاده می‌شود تا در صورت وجود هشدار در کمترین زمان ممکن نمودار کنترلی آن را نشان دهد. این مدل در صنعت خودروسازی شرکت ایران‌خودرو و تأمین‌کننده قطعات گیربکس توسط شرکت نیرومحرکه اجرا شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Profile Monitoring Supplier Quality Profile with Risk

نویسندگان [English]

 • Pouria Naseri 1
 • Morteza Abbasi 2
 • Karim Atashgar 3
1 PhD student Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The ability to monitor supplier performance is a critical capability to maintain a strong organization-supplier relationship, especially for organizations where the supplier plays a significant role in their end product and market retention. In this article, a multi-variable multi-profile monitoring model is presented, taking into account the risk conditions in two stages for monitoring the quality of parts and supplier products. In the first step, the criteria and indicators for evaluating the quality process as well as the risk function are extracted according to the library resources and the opinion of experts and elites of the relevant industry. In the next phase, in the first phase of monitoring, using the Hotelling’s  Statistic Based on the Successive Differences, the parameters of the model are calculated and monitored, and in the second phase, the likelihood ratio method is used to monitor the supplier's quality process over time, so that if the presence of a warning will show the control chart in the shortest possible time. This model has been implemented in the automotive industry of Iran Khodro Company and the supplier of gearbox parts by Niro Travezah Company.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supplier
 • Quality
 • Risk
 • Multivariate Multiple Profile Monitoring
 • Hotelling’s T^2 Statistic Based on The Successive Differences
 • Likelihood Ratio Method
 • Amy H.I. Lee. (2007). A fuzzy AHP evaluation model for buyer–supplierrelationships with the consideration of benefits, opportunities, costs and risks,International Journal of Production Research, 47:15, 4255-4280, DOI: 10.1080/00207540801908084.
 • Williams, I. F. (2000). Policy for inter-firm networking and clustering: A
  practitioner’s perspective, In Italian Ministry of Industry Bologna conference.
 • Lai, K. (2009). Linking Exchange Governance with Supplier Cooperation and Commitment: A Case of Container Terminal Operations. Journal of Business Logistics 30 (1): 243–263, DOI: 10.1002/j.2158-1592.2009.tb00107.x.
 • Day, G. S. (1994). The Capabilities of Market-Driven Organizations. Journal of Marketing 58 (4): 37–52, DOI: 10.1177/002224299405800404.
 • Talluri, S.; Sarkis, J. (2002). A model for performance monitoring of suppliers. Int. J. Prod. Res, 40, 4257–4269,

DOI: 10.1080/00207540210152894.

 • Dey, P.K.; Bhattacharya, A.; Ho, W. (2015). Strategic supplier performance evaluation: A case-based action research of a UK manufacturing organization. Int. J. Prod. Econ, 166, 192–214, DOI: 10.1016/j.ijpe.2017.03.018.
 • Morgan, C., Dewhurst, A. (2008). Multiple retailer supplier performance: An exploratory investigation into using SPC techniques. Int. J. Production Economics, 111 13–26, doi: 10.1016/j.ijpe.2006.11.018.
 • Cousins, P., Lawson, B., Squire, B. (2008) Performance measurement in strategic buyer-supplier relationships. International Journal of Operations & Production Management, 28 3, 238-258. DOI 10.1108/01443570810856170.
 • Chen, S.-P., and W. Y. Wu. (2017). A Systematic Procedure to Evaluate an Automobile Manufacturer–Distributor Partnership. European Journal of Operational Research 205 (3): 687–698, DOI: 10.1016/j.ejor.2010.01.036.
 • Villena, V. H., and C. W. Craighead. (2017). On the Same Page? How Asymmetric Buyer–Supplier Relationships Affect Opportunism and Performance. Production and Operations Management 26: 491–508, DOI: 10.1111/poms.12648.
 • Son, B. G., C. Kocabasoglu-Hillmer, and S. Roden. (2016). A Dyadic Perspective on Retailer–Supplier Relationships Through the Lens of Social Capital. International Journal of Production Economics 178: 120–131, DOI: 10.1016/j.ijpe.2016.05.005.
 • Faraz, A, Z. Zacharia, M. Gerschberger. (2016). Make Sure You Understood Your Strategic Partner in Your Buyer–Supplier Relationship. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), December 4–7, Bali, Indonesia, DOI: 10.1109/IEEM.2016.7797992.
 • Faraz, A., Sanders, N., Zacharia, Z., Gerschberger, M., (2018). Monitoring type B buyer–supplier relationships, International Journal of Production Research, DOI: 10.1080/00207543.2018.1444285.
 • Autry, C. W., B. D. Williams, and S. Golicic. (2014). Relational and Process Multiplexity in Vertical Supply Chain Triads: An Exploration in the U.S. Restaurant Industry. Journal of Business Logistics 35 (1): 52–70, DOI: 10.1111/jbl.12034.
 • Suraraksa, J., Shin, K.S., (2019). Comparative Analysis of Factors for Supplier Selection and Monitoring: The Case of the Automotive Industry in Thailand. Sustainability, https://doi.org/10.3390/su11040981.
 • Liang C., & Li Q. (2006) Manufacturing execution systems (MES) assessment and investment decision study. In: Proceedings of IEEE international conference on systems, and cybernetics, Taipei, Taiwan, pp.5285–5290, DOI: 1109/ICSMC.2006.385148
 • فراز، علیرضا،. برادران کاظم زاده، رضا، ”نمودارهای کنترل فرآیند و زنجیره تحویل“، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 3، جلد 21، 1389.
 • Dey, P.K.; Cheffi, W. (2013). Green supply chain performance measurement using the analytic hierarchy process: A comparative analysis of manufacturing organisations. Prod. Plan. Control, 24, 702–720, https://doi.org/10.1080/09537287.2012.666859.
 • Yakovleva, N.; Sarkis, J.; Sloan, T. (2012). Sustainable benchmarking of supply chains: The case of the food industry”, Int. J. Prod. Res., 50, 1297–1317, org/10.1080/00207543.2011.571926
 • Giannakis M, Dubey R, Vlachos I, Ju Y, (2019). Supplier sustainability performance evaluation using the analytic network process. Journal of Cleaner Production, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119439.
 • Pradhan, S.K., Routroy, S. (2007). Improving supply chain performance by Supplier Development program through enhanced visibility. 6th International Conference of Materials Processing and Characterization.
 • Torres-Ruiz, A., Ravindran, A. Ravi. (2017). Multiple Criteria Framework for the Sustainability Risk Assessment of a Supplier Portfolio. Journal of Cleaner Production,https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.304.
 • Li, M., Zheng, X., Zhuang, G. (2017). Information technology-enabled interactions, mutual monitoring, and supplier-buyer cooperation: A network perspective. Journal of Business Research. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.12.022.
 • Maestrini, V., Luzzini, D,. Caniato, F., Ronchi, S. (2018). Effects of monitoring and incentives on supplier performance: an agency theory perspective. International Journal of Production Economics, 10.1016/j.ijpe.2018.07.008.
 • Shafiq, A., Johnson, F., Klassen, R., Awaysheh, A. (2017). Exploring the implications of supply risk on sustainabilityperformance. International Journal of Operations & Production Management, https://doi.org/10.1108/IJOPM-01-2016-0029.
 • Wang, J., Swartz, C.L.E., Corbett, B,. Huang, K,. (2020). Supply Chain Monitoring Using Principal Component Analysis. Industrial & Engineering Chemistry Research, 59, 12487−12503, DOI:1021/acs.iecr.0c01038.
 • Duan, Y., Hofer, C,. Aloysius, J., (2020). Consumers care and firms should too: On the benefits of disclosing supplier monitoring activities. Journal of Operations Management, 1-22, https://doi.org/10.1002/joom.1129.
 • Jaaskelianen, A. (2021). The relational outcomes of performance management in buyer-supplier relationships. Int. J. Production Economics, 232 107933. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.10793.
 • Li, F., Deng, D., Li, L., Cheng, Z., and Yu, H., (2020). A two-stage model for monitoring the green supplier performance considering dual-role and undesirable factors. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 32 No. 1, 2020 pp. 253-280, DOI: 10.1108/apjml-02-2019-0110.
 • Shafiq, A., Johnson, P. F., Klassen, R. D., (2022). monitoring: implications for buyer performance. International Journal of Operations & Production Management, ISSN: 0144-3577.
 • Hu, O., Hu, J., Yang, Z., (2022). Performance implications of peer monitoring among suppliers. Journal of Marketing and Logistics, https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2021-0149.
 • Changalima, I, A,. Ismail, A, J., Mchopa, A., D., (2023). Effects of supplier selection and supplier monitoring on public procurement efficiency in Tanzania: a cost-reduction perspective. Journal of Management, https://doi.org/10.1108/XJM-04-2022-0077.
 • Krause, D. R., Handfield, R. B., Tyler, B. B. (2007). The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement. Journal of operations management, Vol. 25 No. 2, pp. 528-545, DOI: 10.1016/j.jom.2006.05.007.
 • Petersen, K. J., Handfield, R. B., Ragatz, G. L. (2005). Supplier integration into new product development: coordinating product, process and supply chain design”, Journal of operations management, Vol. 23 No. 3, pp. 371-388, DOI: 10.1016/j.jom.2004.07.009.
 • Huang, S., Keskar, H., (2007). Comprehensive and configurable metrics for supplier selection. International Journal of Production Economics, Vol. 105 No. 2, pp. 510-523, DOI: 10.1016/j.ijpe.2006.04.020.
 • Ittner, C.D., et al., (1999). Supplier selection, monitoring practices, and firm performance. Journal of Accounting Public Policy, Vol. 18 No. 3, pp. 253–281, DOI: 10.1016/s0278-4254(99)00003-4.
 • Carr, A. S., Pearson, J. N. (2007). Strategically managed buyer–supplier relationships and performance Journal of Operations Management, Vol. 17, pp. 497-519, DOI: 10.1016/s0272-6963(99)00007-8.
 • Prahinski, C., Fan, Y. (2007). Supplier evaluations: the role of communication quality. Journal of Supply Chain Management, Vol. 43 No. 3, pp. 16-28, DOI: 10.1111/j.1745-493x.2007.00032.x.
 • Heide, J. B., Wathne, K. H., Rokkan, A. I. (2007). Interfirm monitoring, social contracts, and relationship outcomes. Journal of Marketing Research, Vol. 44 No. 3, pp. 425-433, DOI: 10.1509/jmkr.44.3.425.
 • Mahama, H. (2006). Management control systems, cooperation and performance in strategic supply relationships: a survey in the mines. Management Accounting Research, Vol. 17 No. 3, pp. 315-339, 2006, DOI: 10.1016/j.mar.2006.03.002.
 • Joshi, A. W. (2009). Continuous supplier performance improvement: effects of collaborative communication and control. Journal of Marketing, 73(1), 133-150, DOI: 10.1509/jmkg.73.1.133.
 • Cousins, P. D., Lawson, B., Squire, B. (2008). Performance measurement in strategic buyer–supplier relationships: the mediating role of socialization mechanisms. International Journal of Operations and Production Management, Vol. 28 No. 3, pp. 238-258, https://doi.org/10.1108/01443570810856170.
 • Kang, L., and Albin, S. L. (2000). On-Line Monitoring When the Process Yields a Linear Profile. Journal of Quality Technology 32, 418-426, DOI: 10.1080/00224065.2000.11980027.
 • Woodall, W. H., Spitzner, D. J., Montgomery, D. C., and Gupta, S. (2007). Using Control Charts to Monitor process and Product Profiles. Journal of Quality Technology 36, 309-320, DOI: 10.1080/00224065.2004.11980276.
 • Montgomery, D.C. (2007). Introduction to Statistical Quality Control. Fifth Edition, John
  Wiley and Sons, Inc.
 • Noorossana, R., Saghaei, A., Amiri, A., (2011). Statistical Analysis of Profile Monitoring”, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, DOI: 10.1002/9781118071984.
 • Noorossana, R., Eyvazian, M., Amiri, A., and Mahmoud, M. A. (2010b). Statistical monitoring of multivariate multiple linear regression profiles in phase I with calibration application. Quality and Reliability Engineering International, 26(3), 291–303, DOI: 10.1002/qre.1066.
 • Eyvazian, M., Noorossana, R., Saghaie, A., and Amiri, A. (2010). Phase II Monitoring of Mul-
  tivariate Multiple Linear Regression Profiles. Published online in Quality and Reliability
  Engineering International, DOI:10.1002/qre.1119.
 • Aissaoui, M. Haouari, and E. Hassini, (2007). Supplier selection and order lot sizing modeling: a review. Computers and Operations Research, vol. 34, no. 12, pp. 3516–3540, https://doi.org/10.1016/j.cor.2006.01.016.
 • de Boer, E. Labro, and P. Morlacchi, (2001). A review of methods supporting supplier selection. European Journal of Purchasing and Supply Management, vol. 7, no. 2, pp. 75–89, DOI: 10.1016/s0969-7012(00)00028-9.
 • Pandey, Shah, and Gajjar. (2017). A fuzzy goal programming approach for selecting sustainable suppliers. Benchmarking an International Journal24(5), DOI: 10.1108/BIJ-11-2015-0110.
 • Badri Ahmadi, H., S. Kusi-Sarpong, and J. Rezaei. (2017b). Assessing the Social Sustainability of Supply Chains Using Best Worst Method. Resources, Conservation and Recycling 126: 99–106, DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.07.020.
 • Moktadir, M. A., Dwivedi, A., Khan, S., Paul, S. K., Khan, S. A., Ahmed,S., & Sultana, R. (2021). Analysis ofrisk factors in sustainable supply chainmanagement in an emerging economy
  of leather industry. Journal of Cleaner Production, 283, 124641, DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.124641.
 • Hosseinzadeh, M., Mehregan, M. R.,& Ghomi, M. (2019). Identifying andEnvironmental Education on theAmount of Knowledge Level, Attitudeand Behavior of Local Society toProtect the Biological Variety (Subjectof Study to Reserve Dena Sphere ofLiving). Journal of EnvironmentalScience and Technology, 23(3), 103-116. (In Persian).
 • Sadeghi Moghaddam, M.R., Karimi,, Bandesi, S. (2018). Service SupplyChain Risk Assessment ApplyingRough Set Theory Approach: Case ofPayment Service Providers.Management Research in Iran, 22(),69-94. (In Persian)
 • Munir, M., Jajja, M. S. S., Chatha, K., & Farooq, S. (2020). Supply chainrisk management and operationalperformance: The enabling role ofsupply chain integration. InternationalJournal of Production Economics,227, 107667, DOI: 10.1016/j.ijpe.2020.107667.
 • Araz, O. M., Choi, T. M., Olson, D., &Salman, F. S. (2020). Data analyticsfor operational risk management.Decision Sciences, 51(6), 1316-1319, DOI: 10.1111/deci.12443.
 • Abdel-Basset, M., & Mohamed, R.(2020). A novel plithogenic TOPSIS-CRITIC model for sustainable supplychain risk management. Journal ofCleaner Production, 247, 119586, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119586.
 • Ghadge, A., Jena, S. K., Kamble, S.,Misra, D., & Tiwari, M. K. (2020).Impact of financial risk on supplychains: a manufacturer-supplierrelational perspective. InternationalJournal of Production Research, 1-16, DOI:1080/00207543.2020.1834638.
 • Rao, S., & Goldsby, T. J. (2009).Supply chain risks: a review and The International Journal ofLogistics Management,https://doi.org/10.1108/09574090910954864.
 • James, Gareth; Witten, Daniela; Hastie, Trevor; Tibshirani, Robert. (2017). An Introduction to Statistical Learning(8th ed.). Springer Science+Business Media New York.