ارائه مدل داده محور برای تخمین عمر مفید باقیمانده با استفاده از ترکیب داده‌های حسگرهای توربوفن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم وصنعت ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22084/ier.2020.20244.1903

چکیده

تعیین وضعیت زوال و تخمین عمر مفید باقیمانده، دو فعالیت اصلی در مدیریت سلامت و پیش‌بینی عیوب است. این دو فعالیت اصلی را می‌توان به عنوان مساله ای از ترکیب اطلاعات حسگرها در نظر گرفت. این حسگرها شامل اطلاعاتی نظیر سرعت، فشار و دمای اجزای مختلف سیستم می باشند. از منظر تئوری شواهد، اطلاعات بدست آمده از هر یک از این حسگرها را می توان به عنوان بخشی از شواهد محسوب نمود و مساله تعیین زوال و تخمین عمر مفید باقیمانده بر اساس این اطلاعات را به عنوان مساله ترکیب شواهد در نظر گرفت. در این مقاله از تئوری دمپستر-شفر به عنوان یک ابزار برای مدلسازی و ترکیب اطلاعات حسگرها که نمایانگر وضعیت سلامتی توربوفن می باشند، استفاده شده است. برای این منظور توضیح داده شده که چگونه می توان مساله تخمین عمر مفید باقیمانده با استفاده از ترکیب داده های حسگرها را در چارچوب مفاهیم این تئوری از جمله تابع جرم، عناصر کانونی و قوانین ترکیب شواهد، مدلسازی نمود. این مقاله یک روش جدید برای ترکیب نتایج تخمین های متفاوت عمر مفید باقیمانده از طریق تعیین وزن ها پیشنهاد داده است. همچنین دو سناریوی مختلف برای تعیین میزان شباهت سیستم تحت مطالعه با شواهد موجود ارائه نموده است. سرانجام به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، از مجموعه داده‌های توربوفن (C-MAPSS) استفاده شده که در ادبیات موضوع بطور گسترده مورد توجه محققان قرار گرفته است. نتایج پیاده سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی از منظر دو معیار امتیاز و عملکرد کارایی بهتری نسبت به روش های موجود در ادبیات موضوع دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Data-Driven method for estimation Remaining Useful Life (RUL) of turbofan based on multi-sensor information integrations

نویسندگان [English]

  • Seyedmohammad Seyedhosseini 1
  • mohammad baharshahi 2
  • kamran shahanaghi 3
1 Iran University of Science & Technology
2 Department of industrial engineering, Iran university of science and technology
3 department of industrial engineering, Iran university of science and technology
چکیده [English]

Determination of degradation status and estimating remaining useful life are two main activities in prognostics and health management. These two main activities can be perceived as the problem of multi-sensor data fusion. These sensors contain information including speed, pressure, and temperature. In terms of evidence theory, the information obtained from each of these sensors can be regarded as a part of the evidence and determination of degradation status and estimating remaining useful life based upon this information can be considered as the problem of multi-sensor data fusion. In this article, the Dempster-Shafer theory has been employed as a tool for modeling and multi-sensor data fusion as an indicator of the health status of the turbofan. In this regard, initially, the theory of evidence has been reviewed and then how to model the remaining useful life estimation problem by multi-sensor data fusion within the framework of the concepts of this theory including mass function, focal elements and rules of evidence composition is explained. This paper has introduced a new approach for combining the results of different estimates of remaining useful life through determining the weighs. Furthermore, it has offered two different scenarios to specify the similarity between the system under study and the available evidence. Finally, to appraise the proposed method, the turbofan engines data set (C-MAPSS) has been used as it has been extensively addressed in literature by researchers. According to the results, the proposed method revealed better score and performance compared with other available methods in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remaining Useful Life (RUL)
  • degradation state
  • information integration
  • evidence theory