مدل‌سازی ریاضی مسأله مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن ظرفیت، تنوع و محدودیت تردد وسایل حمل و نقل و توسعه یک مدل حل مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه پیام نور

چکیده

مسأله مکان‌یابی مسیریابی با هدف مشخص نمودن همزمان تصمیمات مربوط به مکان‌یابی مراکز عرضه و مسیریابی وسایل حمل و تأمین هماهنگی مناسب میان این دو مسأله مطرح شده و در طراحی شبکه‌های توزیع یک زنجیره تأمین از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت از آن‌جا ناشی می‌شود که در سیستم های توزیع، هماهنگی مناسب بین مکان‌یابی مراکز توزیع و مسیریابی وسایل نقلیه، تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد سیستم زنجیره تأمین داشته و می‌تواند موجب ارتقاء شاخص‌های کارایی آن شود. هرچند جهت ساده‌سازی، این دو مسأله معمولاً در دو فاز جداگانه بررسی و حل می‌شوند اما این موضوع باعث از دست رفتن نتایج ایده آل و فاصله گرفتن از جواب بهینه سراسری خواهد شد. در این مقاله، این مسأله با در نظر گرفتن ظرفیت و تنوع وسایل حمل و همچنین محدودیت تردد برخی وسایل در بعضی از مسیرها که بیانگر شرایط کاربردی آن می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تشریح مسأله موردنظر به همراه متغیرها و پارامترهای مربوط به آن، مدل ریاضی این مسأله توسعه داده می‌شود. این مدل در نرم‌افزار مدلسازی GAMS کدنویسی شده و باتوجه به NP-Hard بودن مسأله، لذا در ابعاد کوچک حل می‌شود. به‌منظور حل این مسأله در ابعاد بزرگ، مدلی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان توسعه داده شده است. در پایان به‌منظور اطمینان از عملکرد مدل پیشنهادی، مسائل متنوعی جهت تست و ارزیابی آن طراحی شده و نتایج حل این مسائل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mathematical modeling the location routing problem considering capacity and diversity for vehicles with restriction of their movement and presentaton a solving model based on ant colony

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hassan Hosseini 1
  • Soheila Khalaji Oliaei 2
1 Shahrood University
2 Payame Noor University
چکیده [English]

The location routing problem (LRP) is presented with the aim of specifying both routing and location decision simultaneously and coordinate these two matters is very important in designing distribution networks of supply chain. This importance is for that the suitable coordinating between location and routing has a powerfuul affect on supply chain performance in distribution systems and also can improve it’s efficiency indexes. Although for simplifying, these two matters are usually analyzed and solved in two separated phase, but this would cause to lost the ideal benefit and global optimum solution.In this paper, the routing and location problem with considering real word conditions and restrictions like diversity of vehicles and restrictions of some vehicles movement in specified route are investigated concurrently. After presenting summery of previous research, we investigate the problem that mentioned earlier and relevant variables and parameters will be declared. Then mathematical model will be extended. In addition, mathematical model with modeling software GAMS will be implemented. With assuming this problem is kind of NP-hard problem, thus we solve this problem in small scale. In order to solve the considered problem in larg scale, a model will be presented based on ant colony. So with our specific parameters, diverse testing problems will be designed and outcome of these problems will be analyzed to show the algorithm efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution Network
  • Location Routing Problem
  • Capacitied Vehicle
  • Ant Colony Algorithm