نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید (IER) - اخبار و اعلانات