طراحی یک شبکه زنجیره‌تأمین امداد بشردوستانه، مبتنی‌بر اتصال متقاطع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، حسابداری و علوم انسانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، حسابداری و علوم انسانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ صنایع، مکانیک، عمران و صنایع غذایی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22084/ier.2024.5570

چکیده

بهره‌‌وری یک عامل مهم موفقیت در شبکه‌های زنجیره‌تأمین است. ضروری است که از واکنش مناسب کالاها و خدمات در زنجیره‌های عرضه بشردوستانه در پاسخ به فاجعه اطمینان حاصل شود. در این مطالعه، به‌منظور طراحی یک شبکه زنجیره‌تأمین امداد بشردوستانه، مسیریابی وسیله نقلیه با اتصال متقاطع، مدلی ارائه گردید که با استفاده از الگوریتم‌ فراابتکاری الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی تحت سلطه (NSGAIII)، به حل مدل پرداخته شد. نتایج نشان داد که هزینه بیشترین اثر را بر تابع هدف اول که نسبت بیماران به کل مجروحین می‌باشد ایجاد کرده و سپس بر تابع هدف دوم که کمبود می‌باشد اثرگذاری خود را نشان داده است. اثرگذاری بر تابع هزینه ظاهراً در کمترین میزان بوده و نسبت‌به دو هدف دیگر تاثیرگذاری کمتری را نشان می‌دهد. درخصوص اثر هزینه حمل کالای امدادی از تأمین‌کننده به انبار نیز مشاهده می‌شود که بیشترین اثر بر تابع هدف اول می‌باشد اما همچنان اثر بعدی بر تابع هدف دوم است درحالی‌که میزان اثرگذاری هزینه حمل از تأمین‌کننده به انبار عبوری بر هزینه بیش از میزان اثرگذاری هزینه حمل از تأمین‌کننده به توزیع‌کننده است و واکنش مدل نسبت‌به هزینه نسبت‌به تحلیل حساسیت پارامتر قبلی بیشتر می‌باشد. درخصوص هزینه حمل از توزیع‌کننده به انبار عبوری مشاهده می‌شود که اثرگذاری بر هزینه نسبت‌به هزینه حمل از تأمین‌کننده به انبار عبوری کمتر می‌باشد اما همچنان مشاهده می‌شود که این افزایش می‌تواند منجربه افزایش زیاد در نسبت بیماران به کل مجروحین و همچنین کمبود شود به‌عبارت دیگر منجربه بدتر شدن جواب شده و به اصطلاح مدل نسبت‌به افزایش این پارامتر واکنش منفی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Humanitarian Supply Chain Network Considering Cross-Docking

نویسندگان [English]

 • Hoda Akbari 1
 • Ali Mohtashami 2
 • Mehdi Yazdani 3
1 PhD student in Industrial Management, Department of Management and Accounting, Faculty of Management, Accounting and Human Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Management and Accounting, Faculty of Management, Accounting and Human Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industries, Mechanics, Civil and Food Industries, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Efficiency is a key success factor in complex supply chain networks. It is imperative to ensure proper flow of goods and services in humanitarian supply chains in response to a disaster. In this work, a mathematical model for designing a humanitarian supply chain network and vehicle routing problem considering cross-dock is proposed where a Non-dominated sorting genetic algorithm (III) has been used for implementing the proposed model in a large-scale problem. Since the model has been implemented in a large-scale case, various sensitivity analyses are performed to extract more interesting results. Accordingly, the results have shown that the costs have more effect on the first objective function (patients compared to total injuries) and the second one (shortage), respectively. Compared to the other two objective functions, the impact on the cost function is negligible. The effect of transportation cost of relief goods/ supplies from the supplier to the warehouse on the first objective function is higher than the others; however, the effect of this cost is further than that of the cost from the supplier to the distributor, accordingly, in comparison to the previous cost, the output has been more reacted to this cost. The transportation cost from the distributor to the warehouse (cross-docking) has less effect on the cost function unlike the transportation cost from the supplier to the warehouse. Nevertheless, as the result shows an increase in the cost can lead to a considerable increase in the ratio of patients to total injuries as well as shortage. In other words, the objective functions would deteriorate when this parameter tends to be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply Chain Network
 • Humanitarian Relief
 • Vehicle Routing Problem
 • Cross-Docking
 • NSGA (III)
 • Agarwal S, Kant R, Shankar R. (2020). Evaluating solutions to overcome humanitarian supply chain management barriers: A hybrid fuzzy SWARA – Fuzzy WASPAS approach. International Journal of Disaster Risk Reduction, (51(101838)), 34- doi: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101838.
 • Aghajani M, Torabi A, Heydari J. (2020). A novel option contract integrated with supplier selection and inventory prepositioning for humanitarian relief supply chains. Socio-Economic Planning Sciences, (71(100780)), 1- doi: https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.100780
 • Escribano Macias J, Angeloudis P, Ochieng W. (2020). Optimal hub selection for rapid medical deliveries using unmanned aerial vehicles. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, (110(14784)),56-80.
 • Fatemi M, Ghodratnama A, Tavakkoli-Moghaddam R, Kaboli A. A multi-functional tri-objective mathematical model for the pharmaceutical supply chain considering congestion of drugs in factories. Research in Transportation Economics, (90(101094)).
 • García-Alviz J, Galindo G, Arellana J, Yie-Pinedo R. (2021). Planning road network restoration and relief distribution under heterogeneous road disruptions. Mathematics Industrial, (43(00644)),941-981.
 • Ghasemi P, Khalili-Damghani K, Hafezalkotob A, Raissi S. Uncertain multi-objective multi-commodity multi-period multi-vehicle location-allocation model for earthquake evacuation planning, Applied Mathematics and Computation 2019; 350:105–132.
 • Ghasemi P, Khalili-Damghani K, Hafezalkotob A, Raissi S. Stochastic optimization model for distribution and evacuation planning (A case study of Tehran earthquake). Socio-Economic Planning Sciences 2019; Available online 4 October, 100745.
 • غایب‌لو، سیما، فتحی‌پور، فریبا، ترکمانی، نگار، (1399)، ارائه یک مدل ریاضی استوار امکانی به‌منظور مسیریابی، زمان‌بندی و توزیع منابع در عملیات کمک‌رسانی پس‌از زلزله با درنظر گرفتن اختلال توزیع در شرایط عدم قطعیت، نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، 8 (17): 275-293. DOI: 10.22084/IER.2021.22420.1985
 • Hashemi Petrudi H, Tavana M, Abdi M. (2020). A comprehensive framework for analyzing challenges in humanitarian supply chain management: A case study of the Iranian Red Crescent Society. International Journal of Disaster Risk Reduction, (42(101340)), 1-dio: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101340.
 • Kyriakakis N, Sevastopoulos L, Marinaki M, Marinakis Y, (2022). A hybrid Tabu search-Variable neighborhood descent algorithm for the cumulative capacitated vehicle routing problem with time windows in humanitarian applications. Computers & Industrial Engineering, (164(107868)),1-21-80.
 • Oksuz M. K, Satoglu S.l. A two-stage stochastic model for location planning of temporary medical centers for disaster response. International Journal of Disaster Risk Reduction 2019.
 • Tavana M, Abtahi A.R, DiCaprio D, Hashemi R, Yousefi-Zenouz R. An integrated location-inventoryrouting humanitarian supply chain network with pre- and post-disaster management considerations. Socio- Economic Planning Sciences 2018; 64: 21-37.
 • Timperio G, et al. (2020). Integrated decision support framework for enhancing disaster preparedness: A pilot application in Indonesia. International Journal of Disaster Risk Reduction, (51(101773)), 1-16.doi: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101773.
 • رجب‌زاده، محسن، موسوی، سید میثم، (1401)، یک مدل برنامه‌ریزی امکانی دوهدفه برای زمان‌بندی کامیون در یک سیستم انبار متقاطع با درهای مختلف با درنظر گرفتن زمان حمل‌ونقل درون انبار، نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، 10 (21): 133-119.DOI: 22084/IER.2023.27388.2115