مدل ریاضی برای بهبود عملکرد زنجیره‌تأمین سبز با استفاده از مفهوم همزیستی صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ فناوری‌های صنعتی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ فناوری‌های صنعتی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

اکولوژی صنعتی، شناسایی و به‌کارگیری راه­کارهایی باهدف کاهش آثار زیست‌محیطی محصولات و فرآیندهای سیستم­‌های صنعتی است. همزیستی صنعتی یک کاربرد عملی از اکولوژی صنعتی است که شرکت­‌های تولیدی با ایجاد یک شبکه، در زمینه تبادلات محلی آب، انرژی یا بازیافت ضایعات صنعتی، با یکدیگر همکاری می­‌کنند. همزیستی صنعتی نقش مهمی در کاهش هزینه­‌های کل در مدیریت زنجیره‌تأمین سبز و پایداری آن دارد تحقیقات پیشین در زمینه مدیریت زنجیره‌تأمین سبز، هریک به‌نحوی با استفاده از ابزارهای مختلف به بهبود عملکرد آن پرداخته‌­اند، اما کمتر به تأثیر مفهوم جدید و مؤثر همزیستی صنعتی پرداخته ‌شده است. در پژوهش جاری برای اولین بار یک مدل ریاضی به‌منظور کاربرد مفهوم همزیستی صنعتی در مدیریت زنجیره‌تأمین سبز باهدف حداقل کردن هزینه­‌های کل با حداقل انتشار کربن ارائه ‌شده است. مدل پیشنهادی تک‌کالایی چنددوره­ای بوده و کمبود تقاضا مجاز است. به‌منظور اعتبارسنجی، مدل پیشنهادی در صنعت فولاد با 30 کارخانه طی 22 دوره برنامه‌­ریزی و با 15 نوع ماده اولیه به‌کار گرفته شد. برای حل مدل از نرم‌افزار گمز استفاده‌ شده است. نتایج حاصل از حل عددی مدل، بیشترین کاهش انتشار کربن و اثرات نامطلوب زیست‌محیطی با حداقل هزینه­‌های کل در کارخانه‌­ها را دارد. تحلیل حساسیت نشان داد که مقدار تابع هدف مدل نسبت به تغییرات پارامترهای مقدار محصول بازتولیدی، نرخ محصول برگشتی جمع‌آوری ‌شده، مقدار محصول برگشتی، نرخ محصول دفع شده نهایی، جریمه پیشروی از حد مجاز انتشار کربن، بالا است. نتایج نشان‌دهنده همسویی سیاست­‌های مدیریت زنجیره‌تأمین سبز و همزیستی صنعتی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Mathematical Model for Improving Green Supply Chain Performance Using the Concept of Industrial Symbiosis

نویسندگان [English]

 • Sohrab Abdollahzadeh 1
 • Zahra Asem Farzaneh 2
1 Associate Professor, Department of Industrial Technologies, Urmia University of Technology (UUT), Urmia, Iran
2 Master's student in industrial engineering, Department of Industrial Technologies, Urmia University of Technology (UUT), Urmia, Iran
چکیده [English]

Industrial ecology is the identification and application of solutions aimed at reducing the environmental effects of products and processes of industrial systems. Industrial symbiosis is a practical application of industrial ecology where manufacturing companies cooperate by creating a network in the field of local exchange of water, energy, or industrial waste recycling. Industrial symbiosis plays an important role in reducing total costs in green supply chain management and its sustainability. Previous researches in the field of green supply chain management have somehow improved its performance by using different tools, but less on the impact of the new and effective industrial symbiosis concept has been discussed. In the current research, for the first time, a mathematical model is presented to apply the concept of industrial symbiosis in green supply chain management to minimize total costs with minimal carbon emissions. The proposed model is a multi-period single product and the lack of demand is allowed. To validate, the proposed model was used in the steel industry with 30 factories during 22 planning periods and with 15 types of raw materials. GAMS software is used to solve the model. The results of the numerical solution of the model have the greatest reduction of carbon emissions and adverse environmental effects with minimum total costs in factories. The sensitivity analysis showed that the value of the objective function of the model is high in relation to the changes in the parameters of the amount of the reproduced product, the rate of the collected return product, the amount of the returned product, the rate of the final disposed product, and the penalty for exceeding the permitted carbon emission limit. The results showed the alignment of green supply chain management policies and industrial coexistence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green Upply Chain Management
 • Industrial Symbiosis
 • Environment
 • Total Cost
 • Carbon Emission
 •  

  • A. King and M. J. Lenox, “Industry Self-Regulation without Sanctions.pdf,” Academy of Management Journal, vol. 43, no. 4. pp. 698–716, 2000.
  • L. Tseng, M. S. Islam, N. Karia, F. A. Fauzi, and S. Afrin, “A literature review on green supply chain management: Trends and future challenges,” Resour. Conserv. Recycl., vol. 141, no. November 2018, pp. 145–162, 2019, doi: 10.1016/j.resconrec.2018.10.009.
  • Trevisan, L. F. Nascimento, L. R. da R. G. Madruga, D. M. Neutzling, P. S. Figueiró, and M. B. Bossle, “Ecologia Industrial, Simbiose Industrial e Ecoparque Industrial: conhecer para aplicar,” Sist. Gestão, vol. 11, no. 2, pp. 204–15, 2016, doi: 10.20985/1980-5160.2016.v11n2.993.
  • Brings Jacobsen N, “Industrial Symbiosis in Kalumdborg, Denmark,” J. Ind. Ecol., vol. 10, no. 1, p. 18, 2006.
  • O’Dwyer, K. Chen, H. Wang, A. Wang, N. Shah, and M. Guo, “Optimisation of wastewater treatment strategies in eco-industrial parks: Technology, location and transport,” Chem. Eng. J., vol. 381, p. 122643, 2020.
  • Hennequin, V. T. Ho, H. A. Le Thi, H. Nouinou, and D. Roy, “Industrial symbioses: Bi-objective model and solution method,” in Optimization of Complex Systems: Theory, Models, Algorithms and Applications, 2020, pp. 1054–1066.
  • Awan, “Industrial ecology in support of sustainable development goals,” in Responsible consumption and production, Springer, 2022, pp. 370–380.
  • Fraccascia, I. Giannoccaro, and V. Albino, “Ecosystem indicators for measuring industrial symbiosis,” Ecol. Econ., vol. 183, p. 106944, 2021.
  • Badi and N. Murtagh, “Green supply chain management in construction: A systematic literature review and future research agenda,” J. Clean. Prod., vol. 223, pp. 312–322, 2019.
  • Boix, L. Montastruc, C. Azzaro-Pantel, and S. Domenech, “Optimization methods applied to the design of eco-industrial parks: a literature review,” J. Clean. Prod., vol. 87, pp. 303–317, 2015.
  • K. Srivastava, “Green supply-chain management: A state-of-the-art literature review,” Int. J. Manag. Rev., vol. 9, no. 1, pp. 53–80, 2007, doi: 10.1111/j.1468-2370.2007.00202.x.
  • Porter and C. Van der Linde, “Green and competitive: ending the stalemate,” Dyn. eco-efficient Econ. Environ. Regul. Compet. Advant., vol. 33, pp. 120–134, 1995.
  • Sarkis, “A boundaries and flows perspective of green supply chain management,” Supply Chain Manag. an Int. J., vol. 17, no. 2, pp. 202–216, 2012.
  • A. Frosch and N. E. Gallopoulos, “Strategies for manufacturing,” Sci. Am., vol. 261, no. 3, pp. 144–153, 1989.
  • Zhu and R. P. Cote, “Integrating green supply chain management into an embryonic eco-industrial development: a case study of the Guitang Group,” J. Clean. Prod., vol. 12, no. 8–10, pp. 1025–1035, 2004.
  • R. Chertow, “I NDUSTRIAL S YMBIOSIS : Literature,” Annu. Rev. Energy Environ., vol. 25, pp. 313–337, 2000.
  • Li and R. Xiao, “Analyzing network topological characteristics of eco-industrial parks from the perspective of resilience: A case study,” Ecol. Indic., vol. 74, pp. 403–413, 2017.
  • Wang, P. Deutz, and Y. Chen, “Building institutional capacity for industrial symbiosis development: A case study of an industrial symbiosis coordination network in China,” J. Clean. Prod., vol. 142, pp. 1571–1582, 2017, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.11.146.
  • A. Lowe and L. K. Evans, “Industrial ecology and industrial ecosystems,” J. Clean. Prod., vol. 3, no. 1–2, pp. 47–53, 1995.
  • R. Chertow, “Industrial symbiosis: literature and taxonomy,” Annu. Rev. energy Environ., vol. 25, no. 1, pp. 313–337, 2000.
  • T. Biegler and I. E. Grossmann, “Retrospective on optimization,” Comput. Chem. Eng., vol. 28, no. 8, pp. 1169–1192, 2004.
  • M. Lovelady and M. M. El‐Halwagi, “Design and integration of eco‐industrial parks for managing water resources,” Environ. Prog. Sustain. Energy An Off. Publ. Am. Inst. Chem. Eng., vol. 28, no. 2, pp. 265–272, 2009.
  • H. Kim, S.-G. Yoon, S. H. Chae, and S. Park, “Economic and environmental optimization of a multi-site utility network for an industrial complex,” J. Environ. Manage., vol. 91, no. 3, pp. 690–705, 2010.
  • Valenzuela-Venegas, G. Vera-Hofmann, and F. A. Díaz-Alvarado, “Design of sustainable and resilient eco-industrial parks: Planning the flows integration network through multi-objective optimization,” J. Clean. Prod., vol. 243, p. 118610, 2020.
  • Nouinou, D. Roy, and S. Hennequin, “Mathematical modelling for flows optimization within an industrial symbiosis,” IFAC-PapersOnLine, vol. 52, no. 13, pp. 1319–1324, 2019.
  • Vasara, “Reporting of Green Supply Chain Management and Industrial Symbiosis,” 2015.
  • Che, X. Zhang, Y. Chen, L. Zhao, and Z. Zhang, “A model of waste price in a symbiotic supply chain based on Stackelberg algorithm,” Sustainability, vol. 13, no. 4, p. 1740, 2021.
  • R. Stock and S. L. Boyer, “Developing a consensus definition of supply chain management: A qualitative study,” Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag., vol. 39, no. 8, pp. 690–711, 2009, doi: 10.1108/09600030910996323.
  • S. Taskhiri, S. K. Behera, R. R. Tan, and H.-S. Park, “Fuzzy optimization of a waste-to-energy network system in an eco-industrial park,” J. Mater. Cycles Waste Manag., vol. 17, pp. 476–489, 2015.
  • Herczeg, R. Akkerman, and M. Z. Hauschild, “Supply chain collaboration in industrial symbiosis networks,” J. Clean. Prod., vol. 171, pp. 1058–1067, 2018, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.10.046.
  • Pan, J. Tang, and O. Liu, “Capacitated dynamic lot sizing problems in closed-loop supply chain,” Eur. J. Oper. Res., vol. 198, no. 3, pp. 810–821, 2009, doi: 10.1016/j.ejor.2008.10.018.
  • Genc, G. van Capelleveen, E. Erdis, O. Yildiz, and D. M. Yazan, “A socio-ecological approach to improve industrial zones towards eco-industrial parks,” J. Environ. Manage., vol. 250, p. 109507, 2019.
  • A. Shariat, S. Iranzadeh, and A. Bafandeh Zendeh, “Identifying and Ranking Factors Affecting the Realization of Sustainable Production with a Shift from Industrial to Ecological Production (Case Study: Private Industrial Manufacturing Companies in Semnan),” Public Manag. Res., vol. 10, no. 37, pp. 177–201, 2017.
  • Leigh and X. Li, “Industrial ecology, industrial symbiosis and supply chain environmental sustainability: A case study of a large UK distributor,” J. Clean. Prod., vol. 106, pp. 632–643, 2015, doi: 10.1016/j.jclepro.2014.09.022.
  • Azevedo et al., “Industrial symbiosis implementation potential—An applied assessment tool for companies,” Sustainability, vol. 13, no. 3, p. 1420, 2021.