قیمت‌گذاری و جمع‌آوری محصولات در زنجیره تأمین حلقه بسته با دو کانال بازیافت رقابتی تحت رهبری مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه مهندسی سیستم و زنجیره تامین، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکاه علم و صنعت ایران

10.22084/ier.2020.19410.1865

چکیده

در این مطالعه یک زنجیره تأمین حلقه بسته شامل یک سازنده، یک خرده‌فروش و یک جمع‌آوری‌کننده بخش ثالث در نظر گرفته شده است. سازنده هم محصولات جدید را از مواد خام تولید می‌کند و هم محصولات استفاده‌شده جمع‌آوری‌شده را بازسازی می‌کند. سازنده محصولات جدید و محصولات بازسازی‌شده را از طریق خرده‌فروش به بازار عرضه می‌کند و در کانال معکوس، خرده‌فروش و جمع‌آوری‌کننده بخش ثالث به‌طور رقابتی محصولات استفاده‌شده را جمع‌آوری می‌کنند. برای بررسی تصمیمات بهینه قیمت‌گذاری و جمع‌آوری تحت رهبری کانال مختلف، چهار سناریو متفاوت ساخته‌ شده است- یک مدل متمرکز و سه مدل غیرمتمرکز شامل رهبری سازنده، رهبری خرده‌فروش و رهبری جمع‌آوری‌کننده بخش ثالث. سپس با استفاده از آنالیز عددی تصمیمات بهینه در سناریوهای مختلف مقایسه شده‌اند و تأثیر شدت رقابت بین دو کانال بازیافت بر متغیرهای تصمیم‌گیری و سود بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد مدل رهبری خرده‌فروش اغلب مؤثرترین سناریو در زنجیره تأمین حلقه بسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pricing and collection decisions in the closed-loop supply chain with dual competitive recycling channels under different channel leadership

نویسندگان [English]

  • Yahya Ranjbar 1
  • Hadi Sahebi 2
1 Systems Engineering, Iran University of Science & Technology
2 school of IE, IUST
چکیده [English]

In the twenty-first century especially in the recent decade, due to concerns about the environment and social responsibility, the Closed-loop supply chain has attracted more attention. In this paper, a closed loop supply chain consisting of a manufacturer, a retailer, and a third-party collector is considered. The manufacturer also produces new products from raw materials and simultaneously remanufacturing the used products. In the direct channel, the manufacturer introduces new products and remanufactured products to the market through a retailer, and in the reverse channel, the retailer and third-party collector competitively collect the products used. To analyze the optimal pricing and collecting decisions under different channel leadership, Four different scenarios based on game theory have been developed - a centralized model and three decentralized models based on the Stackelberg game including Manufacturer-led, Retailer-led, and Third Party collector-led. Then, using numerical analysis, we compared and analyzed the optimal decisions in different scenarios and examined the effect of competition intensity between the dual recycling channel of the retailer and third-party collector on decision variables, profit of members and total profit. We concluded that the profit of chain Supply in the centralized scenario is larger than decentralized models, In addition it can be concluded that the retailer-led decentralized model is often the most effective scenario in the CLSC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed-Loop Supply Chain
  • channel leadership
  • dual competitive recycling channel
  • Remanufacturing
  • Game theory