ارائه‌ی مدلی برای قیمت گذاری کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با در نظر گرفتن سن، قیمت و تقاضا به عنوان متغیر و رضایت مراکز زنجیره تأمین به عنوان تابع هدف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 عضو هیات علمی / دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشیار دانشکده صنایع خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

قیمت گذاری یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که یک شرکت یا سازمان می‌تواند اتخاذ کند، چون قیمت بازتاب دهنده‌ی میزان ارزشی است که یک محصول آن را دارا است و مشتری حاضر به پرداخت بهای آن است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد که محصول با فساد رو به رو است. لذا در این مقاله به بررسی قیمت گذاری کالاهای فاسد شدنی غیر آنی خواهیم پرداخت، به طوریکه تقاضا تابعی غیر خطی از قیمت و سن محصول است. همچنین قیمت تابعی از سن محصول است. مدل مذکور یک مدل دو هدفه است که علاوه بر حداکثر سازی سود، سعی در حداکثرسازی رضایت مراکز مختلف در سطوح زنجیره تأمین دارد. برای حل مدل از روش‌های فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک و بهینه‌سازی میرایی ارتعاشات استفاده شده است. نتایج، اعتبار مدل پیشنهادی و عملکرد روش‌ها را تایید می-کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for pricing of non-instantaneous perishable products considering age, price and demand as variable factors and satisfaction of chain centers

نویسندگان [English]

  • Elaheh kamkar 1
  • Donya Rahmani 2
  • emad roghanian 3
1 K. N. Toosi Unversity of Technology, Tehran, Iran
2 Faculty member
3 Faculty member
چکیده [English]

Pricing is one of the most important decisions a company or organization can take, because the reflector price is the amount of value that a product has and the customer is willing to pay. This issue will become even more important for perishable products. Therefore, in this paper, we will examine the pricing of non-instantaneous perishable products, as demand is a nonlinear function of the price and age of the product. Also, the price is a function of the product's age. The model is a bi-objective model, which, in addition to maximizing profit, attempts to maximize this issue, considering the satisfaction of chain centers and customers as a goal. Genetic Algorithm and Vibration Damping Optimization has been used to solve the problem. Results show the validation of the model and the performance of the developed algorithms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing
  • Perishable Products
  • Customer Satisfaction Centers
  • GA
  • VDO
]1[ کریمی ناصر، راستی برزکی مرتضی. (1397). "رویکرد نظریه بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین سطح تبلیغات و سطح خدمت در یک زنجیره تأمین دارای کانال توزیع دوگانه: تصمیم‌گیری متمرکز". نشریه پژوهش­های مهندسی صنایع در سیستم­های تولید، 13(6): 179-193.
[2] Goyal, S.K., Giri, B.C. (2001). “Recent trends in modeling of deteriorating inventory”. European Journal of Operational Research, 134, 1-16.
]3[ عیدی، آسیه. (1395). قیمت­گذاری پویا محصولات فاسدشدنی غیرآنی با در نظر گرفتن یک دوره فروش ویژه در زنجیره تأمین. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه پیام‌نور. مرکز تهران شمال. دانشکده مهندسی صنایع.
[4] Panda, S. & Saha, S. & Basu, M. (2009). “An EOQ model for perishable products with discounted selling price and stock dependent demand”. CEJOR. 17, PP. 31-53.
]5[ تیموری، ابراهیم و کاظمی، محمد مهدی. (1394). "توسعه مدل قیمت‌گذاری کالاهای زوال‌پذیر با نرخ زوال ثابت با در نظر گرفتن جایگزینی کالاهای فاسد شده". نشریه تخصصی مهندسی صنایع. دوره 49، شماره 1، 1-9.
]6[ پورعلی­خوانی، حامد و کیمیاگری، علی­محمد و کیوانلو، محسن. (1392). "قیمت‌گذاری و برنامه­ریزی تولید برای یک تولیدکننده با اقلام فاسدشدنی وابسته به زمان"، تحقیق در عملیات. دوره 10. شماره 3، 11-23.
[7] Zhang, J., Wang, Y., Lu, L. & Tang, W. (2015). “Optimal dynamic pricing and replenishment cycle for non-instantaneous deterioration items with inventory- level- dependent demand”. Journal Production Economics. 170, 136-145.
[8] Schlooser, R. (2015). “Dynamics pricing and advertising of perishable products with inventory holding costs”. Journal of Economic Dynamics & Control. 57, 163-181
[9] Rabbani, M., Zia, N.P. and Rafiei, H., (2016). “Joint optimal dynamic pricing and replenishment policies for items with simultaneous quality and physical quantity deterioration”. Applied Mathematics and Computation, 287, 149-160.
[10] Dye, C. Y. & Yang, C. T. (2016). “Optimal dynamic pricing and preservation technology investment for deteriorating products with reference price effects”. Omega. 62, 52-67.
[11] Fan, T., Xu, C. and Tao, F., (2020). “Dynamic pricing and replenishment policy for fresh produce”. Computers & Industrial Engineering, 139, p.106127.
[12] Tashakkor, N., Mirmohammadi, S.H. and Iranpoor, M., (2018). “Joint optimization of dynamic pricing and replenishment cycle considering variable non-instantaneous deterioration and stock-dependent demand”. Computers & Industrial Engineering, 123, 232-241.
[13] Soni, H.N., Suthar, D.N., (2019). “Pricing and inventory decisions for non-instantaneous deteriorating items with price and promotional effort stochastic demand’. Journal of Control and Decision, 6(3), 191-215.
[14] Vaghela, C.R. and Shah, N.H., (2020). “Dynamic Pricing, Advertisement Investment and Replenishment Model for Deteriorating Items”. In Optimization and Inventory Management (pp. 81-92). Springer, Singapore.
[15] Li, G., He, X., Zhou, J. and Wu, H., (2019). “Pricing, replenishment and preservation technology investment decisions for non-instantaneous deteriorating items”. Omega, 84, 114-126.
[16] Barzinpour, F. and Taki, P., (2018). “A dual-channel network design model in a green supply chain considering pricing and transportation mode choice”. Journal of Intelligent Manufacturing, 29(7), 1465-1483.
]17[ مهدیزاده، اسماعیل و توکلی مقدم، رضا. (1388). بهینه‌سازی یک مسأله زمانبندی ماشین­های موازی به کمک میرایی ارتعاشات. دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات.  
[18] Hajipour, V., Farahani, R.Z. and Fattahi, P., (2016). “Bi-objective vibration damping optimization for congested location–pricing problem”. Computers & Operations Research, 70, 87-100.
[19] Tavakkoli-Moghaddam, R., Vazifeh-Noshafagh, S., Taleizadeh, A.A., Hajipour, V. and Mahmoudi, A., (2017). “Pricing and location decisions in multi-objective facility location problem with M/M/m/k queuing systems”. Engineering Optimization, 49(1), pp.136-160.
[20] Moghaddam, R.T., (2018). “A multi-objective vibration damping meta-heuristic algorithm for multi-objective p-robust supply chain problem with travel time”. Journal of Industrial and Systems Engineering, 11(Special issue: 14th International Industrial Engineering Conference), 176-189.
[21] Adenzo, B. & Lorenzo, S. & Palacio, A. (2016). “Effects of dynamic pricing of perishable products on revenue and waste”. Applied Mathemetical Modeling. 45, 148-164.
[22] Tekin, P. & Erol, R. (2017). “A new dynamic pricing model for the effective sustainability of perishable product life cycle”. Journal sustainability. 28, 211-233.
[23] Yu, J. & Gan, M. & Ni, SH. & Chen, D. (2018). “Multi-objective models and real case study for dual-channel FAP supply chain network design with fuzzy information”. Journal Springer, 29, 389-403.
]24[ پسران حاجی عباس، مرجان. (1395). طراحی یک مدل مکانیابی- تخصیص شبکه توزیع دارو با تأکید بر زمان دسترسی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی. دانشکده مهندسی صنایع.
[25] Holland, J. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems. University of michigan press. Ann Arbor.
[26] Atabaki, M. S., Mohammadi, M., & Naderi, B. (2017). Hybrid genetic algorithm and invasive weed optimization via priority-based encoding for location-allocation decisions in a three-stage supply chain. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 34(02), 1750008.