مدل موجودی و قیمت گذاری با توابع خطی تقاضا وابسته به قیمت، هزینه نگهداری وابسته به زمان و مقدار تخفیف(هزینه خرید)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم وهنر یزد

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، ایران، یزد

3 کارشناسی ارشد صنایع

10.22084/ier.2020.19867.1883

چکیده

در مدل‌های موجودی مبتنی بر مدل اقتصادی سفارش، نرخ تقاضا و هزینه نگهداری مقداری ثابت در نظر گرفته می‌شوند و هزینه خرید هم صرف‌نظر از اندازه سفارش ثابت فرض می‌شود. در دنیای واقعی، نرخ تقاضا می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای زیادی مانند تغییرات فصلی و قیمت فروش و در دسترس بودن قرار گیرد. همچنین هزینه نگهداری نیز در مدت‌زمان ذخیره‌سازی در انبار افزایش‌یافته و هزینه خرید واحد هم در اندازه سفارش‌های بالاتر، با توجه به مقدار تخفیف کاهش می‌یابد. هدف این مقاله، توسعه مدل موجودی و قیمت‌گذاری یک محصول در یک زنجیره تأمین شامل چند تأمین‌کننده، چند تولیدکننده و چند مشتری که دارای توابع خطی تقاضـا وابسته به قیمت فروش، هزینه نگهـداری وابسته به زمـان ذخیره‌سازی در انبار و هزینه خــرید وابسته به اندازه سـفارش می‌باشد به‌نحوی‌که سه مورد همزمان در مدل در نظرگرفته می‌شود. بر اساس این فرضیات، یک مدل ریاضی فرمول‌بندی شده و یک الگوریتم حل دستیابی به جواب بهینه با توجه به حداکثر رساندن سود کل، توسعه داده می‌شود، یک مطالعه موردی از مسئله در یک کارخانه تولیدی انجام گرفته و با استفاده از داده‌های مسئله، تجزیه‌وتحلیل حساسیت روی اثر پارامترهای مختلف بر جواب بهینه انجــام شده است. یافته‌های ما نشان‌دهنده آن است که ابتدا، پارامتـرهای تـابع تقـاضا و سپس پارامتـرهای هـزینه خـرید و سفـارش دهـی؛ تأثیرگذارترین عوامل روی تابع سـود خواهند بود. همچنین با بررسی دقیق و کاربردی نشان خواهیم داد که در کارخانجات تولیـدی، سود بالاتر همیشه از قیمت فروش بالاتر به دست نخواهد آمد بلکه با در نظر گرفتن سیاست‌های تخفیف از سوی تأمین‌کنندگان مـواد اولیـه، ضمن کاهـش هـزینه خرید و سفارش‌دهی و اعمال مدیریت در کاهش هزینه نگهداری به‌طور همزمان نیز می‌توان با کاهـش قیمت تمـام شده محصـول و بالا بردن تقاضـای ثابت، سود بیشتر را نیز انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inventory Model and Pricing with linear functions price-dependent demand, time-dependent holding cost and Discount amount (purchase cost)

نویسندگان [English]

  • Ali Sadri Esfahani 1
  • Mahdi Nakhaeinejad 2
  • Saeed Nabizadeh marziani 3
2 Assistant professor of Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 Master
چکیده [English]

In inventory models based on the Economic Order Quantity, Demand rate and holding cost are assumed have constant value and the purchase cost is assumed constant regardless of the order size. In actual applications, the demand rate can be affected by many variables such as seasonality, selling price, and availability. Moreover, the holding cost tends to be higher for extended storage periods. Additionally, the unit purchase cost is generally lower for larger order sizes due to quantity discounts. The purpose of this paper is to develop an inventory and pricing model of a product in a supply chain consisting of multiple suppliers, multiple producers and multiple customers that have linear functions price-dependent demand, time-dependent holding cost, and cost of purchase depends on the size, so that three cases are considered simultaneously in the model. Based on these assumptions, a formulated mathematical model and an optimal solution solution algorithm are developed to maximize total profits, a case study of the problem in a manufacturing plant was carried out using real data Modified, a numerical example is given, and sensitivity analysis is performed on the effect of different parameters on the optimal solution. Our findings indicate that, first, demand function parameters and then cost and purchase parameters are the most influential factors on the profit function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inventory model
  • pricing-demand linear functions
  • Holding cost
  • purchase cost
  • All-unit discount