یک مدل بهینه‌سازی فازی-استوار برای طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز حلقه بسته تحت شرایط برنامه‌ریزی امکانی محدودیت شانس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایزان

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشگاه یزد

10.22084/ier.2020.18959.1846

چکیده

مسئله زیست‌محیطی یکی از مسائل مهم در جهان امروز است. در سال­های اخیر به مدیریت زنجیره تأمین سبز حلقه بسته توجه بسیاری شده­ است و نتایج حاصل از آن برای مدیران یک مسئله مهم محسوب می­شود. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح آمیخته برای بهینه‌سازی ریاضی و طراحی زنجیره تأمین سبز حلقه بسته شامل مراکز تولید و بازیابی، مرکز توزیع، مراکز بازرسی، مرکز ضایعات و مشتری ارائه شده است، که علاوه‌بر کاهش هزینه­های سیستم شامل هزینه ثابت استقرار کارخانه و مراکز توزیع، هزینه متغیر تولید محصول با تکنولوژی­های متفاوت و هزینه حمل‌ونقل با در نظر گرفتن نرخ مالیات کربن، میزان کربن ناشی از تولید، حمل‌ونقل و استقرار حداقل می­شود. نظر به اینکه در مساِئل دنیای واقعی پارامترها دارای عدم‌قطعیت هستند، عدم‌قطعیت موجود در پارامترهای هزینه تولید، هزینه­ فرایندهای بازیابی، توزیع، بازرسی و ضایعات، میزان انتشار کربن ناشی از تولیدات، حمل‌ونقل و استقرار، ظرفیت تسهیلات و میزان تقاضا در مدل بررسی شده است و برای برخورد با عدم‌قطعیت پارامترها، از رویکرد برنامه‌ریزی امکانی استوار استفاده می­شود. برای به دست آوردن جواب بهینه­ مسئله نیز از نرم‌افزار گمز استفاده شده است و در پایان تجزیه‌وتحلیلی بر پارامترهای سطح اطمینان در حالت امکانی، وزن ضرایب و مقدار جریمه تابع هدف در مدل فازی استوار مسئله انجام شده است. نتایج عددی، نشان می­دهند که مدل ارائه شده قادر به کنترل عدم‌قطعیت می­باشد، به همین دلیل قیمت پایدار به سیستم تحمیل شده است. همچنین مقدار تابع هدف در حالت امکانی نسبت به حالت فازی استوار 5 درصد کاهش قیمت داشته­ است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A robust fuzzy optimization model for designing close-loop green supply chain network under possibility chance constraint programming

نویسندگان [English]

  • Samin Tadarok 1
  • Hassan Khademi Zare 2
  • Hasan Hosseini nasab 3
1 Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Irab
2 Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 yazd University
چکیده [English]

Nowadays environmentalism has been become an important global issue. In recent years, the closed-loop green supply chain management has grown considerably and its result be important for managers. In this paper, we have proposed a mathematical optimization mixed-integer programming model for designing a single objective closed-loop green supply cahin network consisting of production and recovery centers, distribution centers, inspection centers,disposal centers and customers, which, in addition to reducing system costs includes the fixed cost of openning plant and distribution centers, the variable cost of product production with different technologies and shipping cost, taking into the carbon tax rate, the amount of carbon emissioned by production, transportation and establishing. Due to in real-world issue the parameters are uncertain. Moreover, the model has been developed using a robust fuzzy programming approach to examine the effects of uncertainties of production cost, remanufacturing cost,distribution process cost, inspection process cost and disposal process cost, amount carbon emission, facility capacity and the demand rate on the network design. Gams software has been used to obtain an optimal solution to the problem. The numerical results shows the proposed model is capable of controlling uncertainty and the robustness price is imposed on the system, therefore, the value of the objective function in a probability 5% is lower than the robust fuzzy possibilistic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Close-loop green supply chain
  • Carbon tax rate
  • Chance constraint
  • Robust fuzzy approach
  • Uncertainty