استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر DEMATEL فازی و TOPSIS گروهی فازی برای انتخاب تأمین‌کنندگان در شبکه لجستیک معکوس

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

چکیده

بسیاری از شرکت‌ها به دلیل محدودیت منابع، قادر به انجام همه فعالیت‌های لجستیک معکوس نمی‌باشند یا اینکه تمایلی به انجام این امور ندارند. از این‌رو، بخشی از فعالیت‌های مربوط به لجستیک معکوس را به منابعی (تأمین‌کنندگان) خارج از شرکت واگذار می‌نمایند. انتخاب بهترین تأمین‌کننده لجستیک معکوس بر اساس بررسی تعدادی از شاخص‌های متضاد توسط گروهی از تصمیم‌گیرندگان صورت می‌گیرد. این شاخص‌ها که بعضاً متغیرهای زبانی هستند باید به مقادیر کمی تبدیل شوند و این کار از طریق وزن دهی در محیط فازی انجام می‌شود. در این تحقیق، یک روش تلفیقی جدید برای انتخاب تأمین‌کنندگان توسعه داده می‌شود، به نحوی که دربرگیرنده الزامات لجستیک معکوس نیز باشد. بدین ترتیب که پس از شناسایی معیارهای ارزیابی تأمین‌کنندگان؛ با روش DEMATEL فازی، ساختار روابط بین این معیارها را اندازه‌گیری نموده و پس از تعیین شاخص‌های مربوط به هر گزینه در هر معیار، با روش TOPSIS گروهی فازی اولویت‌بندی گزینه‌ها از طریق تشابه به راه‌حل ایده آل انجام داده و نهایتاً از بین گزینه‌های موجود بهترین تأمین‌کننده انتخاب می‌‌شود. در این تحقیق، یک مطالعه موردی برای نشان دادن توانائی‌های رویکرد پیشنهادی ارائه می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using a novel hybrid method based on fuzzy dematel and fuzzy group topsis for suppliers selection in reverse logistics network

نویسندگان [English]

  • Alireza Eydi 1
  • Jamshid Fallah 2
1 Department of Industrial Engineering, University of Kurdistan
2 Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Many companies are unable or unwilling to perform all activities of reverse logistics. Therefore, these companies assign all or some of these activities to resources (suppliers) from outside of the company. Hence, proper selection of suppliers in reverse logistics can reduce or even eliminate large amount of future problems in this area. The best supplier in reverse logistics is selected by a group of decision makers through evaluating some of conflicting criteria. These criteria are linguistic variables and they need to be quantified by giving weight to them in fuzzy environment. This research is to develop an integrated method for selecting suppliers in a way that reverse logistics requirements are also included .In this study, after identification of criteria we use the fuzzy DEMATEL approach to measure the relationships between the criteria and then, we determine the parameters associated with each option in each criterion to use them in a fuzzy group TOPSIS method in order to prioritize items by similarity to ideal solution. And finally, the best supplier will be chosen from a set of potential suppliers. A case study is given to show the influence of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier selection
  • Reverse logistics
  • Fuzzy DEMATEL
  • Fuzzy group TOPSIS
[2]    Krumwiede, C., Sheu, I., (2009). “Using a novel conjuction MCDM approach based on dematel”, fuzzy ANP and TOPSIS as an innovation support system for Taiwanese higher education”, Expert systems with Application, 37(3): 1981-1990.
[3]    Meade, L., Sarkis, J., Chwen, S., (2002). “A Conceptual Model for Evaluating and Selecting Third-Party Reverse Logistics Providers”, Supply chain management, 7(5): 283-295.
[4]    Chen, T.C., Ching, T.L., Sue, F.H., (2006). “A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management”, Journal of the International journal production Economics, 102(2): 289-301.
[5]    Yu, J.W., Hsuan, S.L., (2007). “Generalizing TOPSIS for fuzzy multiple-criteria group decision-making, Computers and Mathematics with Applications”, Journal of the Computers and Mathematics with Applications, 53: 1762-1772.
[6]    Kannan, G., A.Noorul, H., Sasi kumar, P., (2008). “An application of the AHP and FAHP in the selection of collecting center location for the reverse logistics multi criteria decision-making supply chain model”, International Journal of Management and Decision Making, 9(4): 350-365
[7]    Kannan, G., Shaligram, P., Sasi kumar, P., (2009). “A hybrid approach using ISM and TOPSIS for the selection of reverse logistics provider Rosources conservation and Recycling. Journal of the Resources”, Conservation and Recycling, 54(1): 28-36
[8]    Lin, R.J., (2011). “Using fuzzy DEMATEL to evaluate the green supply chain management practices”, Journal of Cleaner Production, 1-8.
[9]    Fatih, E.B., Mustafa, K., Diyor, A., (2009). “A multi criteria intuitionistic fuzzy group decision making for selection of supplier with TOPSIS method”, Expert systems with Application, 38: 3023-3033.
[10] Ju, K., I–Shuo, C., (2010). “Using a novel conjuction MCDM approach based on DEMATEL, fuzzy ANP and TOPSIS as an innovation support system for Taiwanese higher  education, Journal of the Expert systems with Application, 37(3): 1981-1990.
[11] Gulcin, B., Gizem, C. (2012). “A novel hybrid MCDM approach based on fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzyTOPSIS to evaluate green suppliers”, Expert Systems with Applications, 39: 3000-3011.
[12] Alam-Tabriz, A., Rajabani, N., Farrokh, M., (2014). “An Integrated Fuzzy DEMATEL-ANP-TOPSIS Methodology for Supplier Selection Problem”, Global Journal of Management Studies and Researches, 1(2): 85-99.
[13] Alimardani, M., Rabbani, M., Rafiei, H., (2014). “A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP and TOPSIS for supplier selection in agile supply chains”, International Journal of Services and Operations Management, 18(2): 179-211.
[14] Baykasoğlu, A., Kaplanoğlu, V., Durmuşoğlu, Z., Şahin, C., (2013). “Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection”, Expert Systems with Applications, 40(3): 899-907.
[18] Liou, J.H., Leon, Y., Gwo, H.T., (2008). “Building an effective safety management system for airlines”, Journal of Air Transport Management, 14(1): 20-26.
[19] Fatih, E.B., Serkan, G., Mustafa, K., Diyar, A., (2009). “A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection with TOPSIS method”, Expert Systems with Applications, 36: 11363-11368.
[21] Govindan, K., Shaligram, P., SasiKumar, P., (2009). “A hybrid approach using ISM and TOPSIS for the selection of reverse logistics provider Rosources conservation and Recycling”, Journal of the Resources, Conservation and Recycling, 54(1): 28-36.
[22] Anjali, A., Satyaveer, S.C., Goyal, S.K. (2010).  “A fuzzy multicriteria approach for evaluating environmental performance of suppliers”, International Journal of Production Economics, 126: 370-378.
[1]     عالم تبریز ، اکبر و محمدرحیمی ، علیرضا (1388). رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته. تهران ، انتشارات گسترش علوم پایه.
[15]  خسروآبادی، محمد، لطفی، محمدمهدی، خادمی زارع، حسن، (1392). "مسئله توام انتخاب تأمین کننده و تعیین اندازه سفارش برای محصولات قابل بازساخت با تخفیف قیمت و هزینه حمل و نقل"، پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید،  1(2): 153-139.
[16]  شوندی، حسین، (1386). "نظریه مجموعه‌های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع و مدیریت"، تهران،  انتشارات گسترش علوم پایه.
[17]  آذر، عادل، حجت، فرجی، (1387). علم مدیریت فازی، تهران، انتشارات موسسه کتاب مهربان.
[20]  اصغرپور، محمدجواد، (1382). "تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازی‌ها با نگرش تحقیق در عملیات"، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
[23]  روناک، سنبلی، (1389). "ارزیابی سیستم لجستیک معکوس با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری فازی (AHP) درروش کارت امتیازدهی متوازن (BSC )"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
[24]  کرباسیان، مهدی، خبوشانی، اعظم، جوانمردی، زنجیرچی، محمود، (1390).  "کاربرد مدل ISM جهت سطح‌بندی شاخص‌های انتخاب تأمین‌کنندگان چابک و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان با استفاده از روش  TOPSIS-AHPفازی"، مجله علمی پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، 2(2): 107-134.