رویکرد نظریه بازی برای قیمت گذاری و تعیین سطح تبلیغات و سطح خدمت در یک زنجیره تأمین دارای کانال توزیع دوگانه: تصمیم گیری متمرکز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

عوامل گوناگونی بر تصمیمات مشتریان در انتخاب یک محصول اثرگذار است. از مهم‌ترین این عوامل، قیمت و سطح خدمات ارائه‌شده توسط تولیدکننده به مشتریان است. سطح تبلیغات نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در انتخاب و خرید محصولات است که معمولاً جهت افزایش اعتبار برند توسط تولیدکننده انجام می‌شود. از همین رو در این مقاله موضوع قیمت‌گذاری، تعیین سطح تبلیغات و تعیین سطح خدمت به‌طور هم‌زمان در یک زنجیره تأمین با کانال‌های توزیع دوگانه با رویکرد بازی متمرکز مورد بررسی قرار گرفته است. زنجیره‌ی مورد نظر در این مقاله شامل یک تولیدکننده و یک خرده‌فروش می‌باشد که در آن تولیدکننده، محصول خود را هم از طریق خرده‌فروش و هم از طریق کانال مستقیم به فروش می‌رساند. تابع تقاضای استفاده‌شده در این مقاله امکان بررسی هم‌زمان سه عنصر قیمت، سطح خدمات و سطح تبلیغات بر تقاضای مشتریان را به صورت یکپارچه فراهم می‌نماید. نوع رفتار مورد بررسی در این مقاله،‌ رفتار همکارانه می‌باشد؛ بنابراین پس از مدل سازی، مسئله به صورت متمرکز حل شده است. پس از حل مثال عددی، تحلیل حساسیت‌های انجام‌شده در این مقاله، اثر تغییر پارامترهای مهم بر تصمیم‌گیری‌های بازیکنان به خصوص ضریب حساسیت قیمتی را فراهم می‌نماید. مسئله مورد بررسی در این مقاله، دارای کاربردهای عملی متنوعی است که به عنوان نمونه می‌توان به کاربرد آن در شرکت‌های هواپیمایی، مجموعه‌های تولیدی و عمده/خرده فروش‌ها جهت تعیین قیمت‌ها، سطح خدمات و سطح تبلیغات اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A game theoretic approach for pricing, advertising, and service level decisions in a dual-channel supply chain: Centralized decision

نویسندگان [English]

  • Naser Karimi 1
  • Morteza Rasti-Barzoki 2
1 Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology
2 Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Different variables effect on customer decision in product selection. The most important factor are price and service provided by the manufacturer to the customer. Advertising is one of the effective factors in the selection and purchase of goods is usually done by the manufacturer to increase goodwill of manufacturer brand. Therefore in this research we use centralized game approach to find optimal price, service level & advertising level in a dual channel supply chain simultaneously. Chain used in this study included a manufacturer and a retailer in which the manufacturer sells its products through retailer and through direct channel. Demand function used in this paper provide review possibility of three elements of price, service and advertising on customer demand seamlessly at the same time. Conduct examined in this paper, is cooperative behavior. Therefore, after modeling the problem is solved by centralized approach. After numerical examples, sensitivity analysis performed in this study provide the effect of important parameters on decisions players particularly price sensitivity factor. The issue examined in this study had a variety of practical applications for example can be cited its use in airlines, manufacturing sets and retailers to determine prices, service and advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • Dual channels
  • Pricing
  • Service
  • Advertising
  • Game theory
[1]    Von Neumann, J., Morgenstern, O., (2007). “Theory of games and economic behavior (60th Anniversary, Commemorative edition) Princeton University Press”, Princeton, NJ, USA.
[2]    Leng, M., Parlar, M., (2005). “Game theoretic applications in supply chain management: a review”.
[3]    Spence, A.M., (1975). “Monopoly, quality, and regulation”, The Bell Journal of Economics, 417-429.
[4]    Dixit, A., (1979). “Quality and quantity competition”, The Review of Economic Studies, 587-599.
[5]    Rhee, B.D., Park, S.Y., (2000). “Online store as a new direct channel and emerging hybrid channel system”.
[6]    Tsay, A.A., Agrawal, N., (2000). “Channel dynamics under price and service competition”, Manufacturing & Service Operations Management, 2: 372-391.
[7]    Bernstein, F., Federgruen, A., (2004). “Dynamic inventory and pricing models for competing retailers”, Naval Research Logistics (NRL), 51: 258-274.
[8]    Yao, D.Q., Liu, J.J., (2005). “Competitive pricing of mixed retail and e-tail distribution channels”, Omega, 33: 235-247.
[9]    Dumrongsiri, A., Fan, M., Jain, A., Moinzadeh, K., (2008). “A supply chain model with direct and retail channels”, European Journal of Operational Research, 187: 691-718.
[10] Yan, R., Pei, Z., (2009). “Retail services and firm profit in a dual-channel market”, Journal of Retailing and Consumer Services, 16: 306-314.
[11] Lu, J.C., Tsao, Y.C., Charoensiriwath, C., (2011). “Competition under manufacturer service and retail price”, Economic Modelling, 28: 1256-1264.
[12] Dan, B., Xu, G., Liu, C., (2012). “Pricing policies in a dual-channel supply chain with retail services”, International Journal of Production Economics, 139: 312-320.
[13] Zhao, J., Liu, W., Wei, J., (2013). “Competition under manufacturer service and price in fuzzy environments”, Knowledge-Based Systems, 50: 121-133.
[14] Chen, Y.C., Fang, S.C., Wen, U.P., (2013). “Pricing policies for substitutable products in a supply chain with Internet and traditional channels”, European Journal of Operational Research, 224: 542-551.
[15] Qian, L., (2014). “Market-based supplier selection with price, delivery time, and service level dependent demand”, International Journal of Production Economics, 147: 697-706.
[16] Kurata, H., Nam, S.H., (2013). “After-sales service competition in a supply chain: Does uncertainty affect the conflict between profit maximization and customer satisfaction?”, International journal of production economics, 144: 268-280.
[17] WANG, L., ZHAO, J., (2014). “Pricing and service decisions in a dual-channel supply chain with manufacturer’s direct channel service and retail service”, WSEAS Transactions on Business & Economics, 11.
[18] Han, X., Sun, X., Zhou, Y., (2014). “The Equilibrium Decisions in a Two-Echelon Supply Chain under Price and Service Competition”, Sustainability, 6: 4339-4354.
[19] Zhao, J., Wang, L., (2015). “Pricing and retail service decisions in fuzzy uncertainty environments”, Applied Mathematics and Computation, 250: 580-592
[20] Liu, g., Zhang, j., Tang, w., (2015). “Strategic transfer pricing in a marketing-operations interface with quality level and advertising dependent goodwill”, Omega.
[22]  Jamali, M.B., Rasti-Barzoki, M., (2018). “A game theoretic approach for green and non-green product pricing in chain-to-chain competitive sustainable and regular dual-channel supply chains”, Journal of Cleaner Production, 170: 1029-1043.
[23] Khosroshahi, H., Rasti-Barzoki, M., Hejazi, S.R., (2019). “A game theoretic approach for pricing decisions considering CSR and a new consumer satisfaction index using transparency-dependent demand in sustainable supply chains”, Journal of Cleaner Production, 208: 1065-1080.
[24] Mahmoudi, R., Rasti-Barzoki, M., (2018). “Sustainable supply chains under government intervention with a real-world case study: An evolutionary game theoretic approach”, Computers & Industrial Engineering, 116: 130-143.
[25] Safarzadeh, S., Rasti-Barzoki, M., (2019). “A game theoretic approach for assessing residential energy-efficiency program considering rebound, consumer behavior, and government policies”, Applied Energy, 233-234: 44-61.
[26] Safarzadeh, S., Rasti-Barzoki, M., (2019). “A game theoretic approach for pricing policies in a duopolistic supply chain considering energy productivity, industrial rebound effect, and government policies”, Energy, 167: 92-105.
[27] Sinayi, M., Rasti-Barzoki, M., (2018). “A game theoretic approach for pricing, greening, and social welfare policies in a supply chain with government intervention”, Journal of Cleaner Production, 196: 1443-1458.
[29] Hanssens, D.M., Parsons, L.J., Schultz, R.L., (2003). “Market response models: Econometric and time series analysis”, Springer Science & Business Media, 12.
[30] Nerlove, M., Arrow, K.J., (1962). “Optimal advertising policy under dynamic conditions”, Economica, 129-142.
[31] Jørgensen, S., Zaccour, G. (1999). “Equilibrium pricing and advertising strategies in a marketing channel”, Journal of optimization theory and applications, 102: 111-125
[32] Amrouche, N., Martín-Herrán, G., Zaccour, G., (2008). “Feedback Stackelberg equilibrium strategies when the private label competes with the national brand”, Annals of Operations Research, 164: 79-95
[33] De Giovanni, P., (2011). “Quality improvement vs. advertising support: Which strategy works better for a manufacturer?”, European Journal of Operational Research, 208: 119-130.
[35] Silverman, R.A., (2013). “Essential calculus with applications: Courier Corporation”.
[21]   اسماعیلی، پ.، (1393). "قیمت‌گذاری، خدمات پس از فروش و تبلیغات مشارکتی با رویکرد نظریه بازی در زنجیره تأمین دو سطحی"، دانشکده‌ی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان.
[28]   کافی ف.، فاطمی قمی، س.، (2014). "توسعه یک مدل جدید مبتنی بر تئوری بازی برای تحلیل توسعه تأمین‌کننده با لحاظ همکاری و رقابت هم‌زمان در زنجیره تأمین"، نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید 1: 123-137.
[34]   فرخی، م.، راستی برزکی، م.، (2016). "قیمت گذاری در یک زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن رقابت تولیدکنندگان در تصاحب بازار در سیستم تولید بر اساس سفارش با استفاده از نظریه بازی"، نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید 3: 207-219.