هماهنگ سازی سیاست های سفارش دهی و تولید در مدل روزنامه فروش دوسطحی تحت قرارداد انعطاف مقداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران.

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران.

چکیده

در این مقاله یک زنجیره­تامین دوسطحی با تقاضای احتمالی تحت قرارداد انعطاف مقداری مورد بررسی قرار گرفته است. تحت قرارداد انعطاف مقداری، خردهفروش میتواند مقدار سفارش خود را در حدود مشخصی اصلاح نماید. چنانچه تقاضای بازار کمتر از مقدار سفارش باشد، خرده‌فروش می‌تواند مقدار مشخصی از سفارش اولیه خود را لغو نماید و در صورتی که تقاضای بازار بیشتر باشد، سفارش ثانویه توسط خرده‌فروش قابل صدور است. در این شرایط، ریسک نامعینی تقاضا بین دو عضو زنجیره­تامین تسهیم خواهد شد و این امکان به وجود خواهد آمد که تصمیمات اعضای زنجیره­تامین به صورت سرتاسری بهینه شود درحالی‌که هیچ‌یک از اعضا متضرر نشوند. در این مقاله یک رویکرد جدید برای تعیین پارامترهای قرارداد انعطاف ­مقداری (پارامتر تنظیم رو به بالا و پارامتر تنظیم رو به پایین) ارائه می­شود. توابع سود مورد انتظار دو عضو زنجیره تأمین تحت شرایط ذکر شده به صورت ریاضی مدلسازی شده و روابط بهینه بین دو پارامتر قرارداد انعطاف مقداری به نحوی که تضمین­کننده سود بیشتر برای کل زنجیره­تامین و همچنین تک‌تک اعضای آن باشد، استخراج می‌شود. نتایج نشان می­دهد که قرارداد پیشنهادی قادر به هماهنگ­سازی مقدار سفارش در زنجیره مورد بررسی است به نحوی که سودآوری کل زنجیره­تامین بیشینه گردد و هیچ‌یک از اعضا نسبت به حالت تصمیمگیری انفرادی متضرر نشوند. تحلیلها نشان میدهد که با افزایش انعطاف برای لغو سفارشات، تولیدکننده نیز تعهد کمتری برای تحویل بیشتر خواهد پذیرفت و در مقابل با کاهش سطح انعطاف برای لغو سفارشات، تولیدکننده میپذیرد که کالای پشتیبان بیشتری تولید نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Coordination of Ordering and Production Policies in A Two-Level Newsvendor Model Under Quantity Flexibility Contract

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ebrahiminasab 1
  • Jafar Heydari 2
  • Ataollah Taleizadeh 2
چکیده [English]

In this paper, a two-stage newsvendor model with one type of product in presence of stochastic demand under quantity flexibility (QF) contract is investigated. Under the proposed model, the manufacturer allows the retailer to update its order size upward or downward. Under this mechanism, the manufacturer is committed to provide a certain level more than the retailer’s primary order to deliver when large demand is observed; in addition, the retailer has the authority to cancel a limited amount of its initial order in the beginning of selling season when the observed demand is small. Under these circumstances, overstocking/shortage risks are shared between two members. By sharing risks, it will be possible to optimize decisions globally. In this paper, a new approach for optimal adjustment of QF parameters (i.e. upward and downward adjustment parameters) is developed. Expected profit functions of both channel members under QF contract is mathematically modeled and optimal closed-form relationship between upward and downward adjustment parameters is determined. The obtained closed-form relation guarantees more profit for the whole supply chain and at the same time assures more profit for both channel members. Under the proposed model, both members benefit from the coordinated decision making while risk of demand uncertainty is shared. Our investigations revealed that increasing flexibility on cancelling initial order causes less flexibility of the manufacturer in providing more products. On the other hand, decrease of cancelling flexibility results in more flexibility for oversupply volume.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain coordination
  • Supply chain contract
  • Centralized decision-making
  • Quantity flexibility contract

[1] رسولی، نادیا؛ نخعی کمال آبادی، عیسی؛ محمدی پور، هیرش. (1392). قیمت­گذاری و کنترل موجودی توأم برای کالاهای فصلی و جایگزین. نشریه پژوهش­های مهندسی صنایع در سیستم­های تولید، 2(1): 85-95.

[2] Tsay, A. A. (1999). “The quantity flexibility contract and supplier-customer incentives”, Management science, 45(10): 1339-1358.
[3] Cachon, G. P. (2003). “Supply chain coordination with contracts”, Handbooks in operations research and management science, 11: 227-339.
[4] Hart, O. D. (1983). “The market mechanism as an incentive scheme”. The Bell Journal of Economics, 366-382.
[5] Nahmias, S., Smith, S. A. (1994). “Optimizing inventory levels in a two-echelon retailer system with partial lost sales”, Management Science 40(5): 582-596.
[6] Xu, L., Beamon, B. M. (2006). “Supply chain coordination and cooperation mechanisms: an attribute‐based approach”, Journal of Supply Chain Management 42(1): 4-12.
[7] Arshinder, K. (2008). "An integrative framework for supply chain coordination."Unpublished doctoral thesis, Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi.
[8] Arshinder, K., Kanda A., Deshmukh S. (2011). “A review on supply chain coordination: coordination mechanisms, managing uncertainty and research directions”, Supply chain coordination under uncertainty, Springer, 39-82
[9] Li, X., Wang, Q. (2007). “Coordination mechanisms of supply chain systems”, European journal of operational research, 179: 1-16.
 [10] Bassok, Y., Bixby, A., et al. (1997), “Design of component-supply contract with commitment-revision flexibility”, IBM journal of research and development, 41(6): 693-703.
[11] Wang, Q., Tsao, D.-B. (2006), “Supply contract with bidirectional options: the buyer's perspective”, International Journal of Production Economics, 101(1): 30-52.
[12] Miltenburg, J., Pong, H. (2007). “Order quantities for style goods with two order opportunities and Bayesian updating of demand. Part I: no capacity constraints”, International Journal of Production Research, 45(7): 1643-1663.
[13] Lian, Z., Deshmukh D. A. (2009). “Analysis of supply contracts with quantity flexibility”, European Journal of Operational Research, 196(2): 526-533.
[14] Kim, W. S. (2011). “Order quantity flexibility as a form of customer service in a supply chain contract model”, Flexible services and manufacturing journal, 23(3): 290-315.
[15] Kim, J. S., Park, S. I., et al. (2014). “A quantity flexibility contract model for a system with heterogeneous suppliers”, Computers & Operations Research. 41: 98-108.
[16] Tsay, A. A. and Lovejoy, W. S. (1999), “Quantity flexibility contracts and supply chain performance”, Manufacturing & Service Operations Management, 1(2): 89-111.
[17] Karakaya, S. and Bakal, I.S. )2013(. “Joint quantity flexibility for multiple products in a decentralized supply chain”, Computers & Industrial Engineering, 64(2): 696-707.
[18] Mahajan, S. A. (2014(. “quantity flexibility contract in a supply chain with price dependent demand”, OPSEARCH, 51(2): 219-234.
[19] Kim, G., Wu., C.-H. (2013), “Scenario aggregation for supply chain quantity-flexibility contract” International Journal of Systems Science, 44(11): 2166-2182.
[20] Hu, F., Lim, C.-C., Lu, Z. (2013). “Coordination of supply chains with a flexible ordering policy under yield and demand uncertainty”, International Journal of Production Economics, 146(2): 686-693.
[21] Chung, W., Talluri S., Narasimhan. R. (2014). “Quantity Flexibility Contract in the Presence of Discount Incentive”, Decision Sciences, 45(1): 49-79.
[22] Li, X. (2015). “A Quantity-Flexibility Contract in Two-Stage Decision with Supply Chain Coordination”, International Conference on Computational Intelligence and Security (CIS). IEEE.
[23] Bicer, I., Hagspiel. V. (2016). “Valuing quantity flexibility under supply chain disintermediation risk.” International Journal of Production Economics, 180: 1-15.
[24] Knoblich, K., Heavey, C., Williams, P. (2015). “Quantitative analysis of semiconductor supply chain contracts with order flexibility under demand uncertainty: A case study”, Computers & Industrial Engineering, 87: 394-406.
[25] Kim, W.-S. (2013). “A supply chain contract with flexibility as a risk-sharing mechanism for demand forecasting”, International Journal of Systems Science, 44(6): 1134-1149.
[26] Chopra, S., en Meindl, P. (2007). “Supply Chain Management Strategy, Planning and Operations Third Edition”, Upper Saddle River New Jersey USA, Pearson Prentice Hall.
 [27] Yihe, B., Yanchong, G. (2011). “A Revised Quantity Flexibility Contract Model for Three-level Supply Chain.” Innovation Management and Industrial Engineering (ICIII), International Conference.