مدل تصمیم گیری گروهی سازشی فازی تردیدی با در نظر گرفتن وزن تصمیم گیران به‌منظور ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولیدی (صنعت کشتی سازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، گروه مهندسی صنایع، قزوین

چکیده

صنعت کشتی‌سازی دارای نقش بسیار مهمی در تجارت و حمل‌ونقل‌های بین‌المللی است. پروژه‌های تولید کشتی به دلیل استفاده از تجهیزات سنگین و فرآیندهای تولید پیچیده، به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین صنایع جهان شناخته شده است. به همین دلیل، در این‌گونه پروژه‌ها نیاز است که یک مدل مناسب برای ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک‌های ایمنی تدوین شود که ریسک‌هایی که بیشترین آسیب را به فرآیند تولید و نیروی انسانی وارد می‌کنند، شناسایی شوند. به همین منظور در این مطالعه، یک مدل تصمیم گیری سازشی گروهی بر اساس مجموعه‌های فازی تردیدی برای ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولید کشتی، ارائه می‌گردد. ازآنجایی‌که وقوع ریسک‌های ایمنی از عدم قطعیت بسیار بالایی برخوردار هستند، در این مطالعه از مجموعه‌های فازی تردیدی به منظور ارزیابی آن ها استفاده می شود. در رویکرد فازی تردیدی، به‌جای در نظر گرفتن یک درجه عضویت، می‌توان چند درجه عضویت برای یک عنصر در نظر گرفت و عدم قطعیت بیشتری را پوشش داد و این کار کمک می‌کند خطای حاصل از عدم قطعیت کاهش یابد. در مدل پیشنهادی ابتدا برای هر یک از کارشناسان بر اساس روش پیشنهادی شاخص انتخاب اولویت فازی تردیدی وزن مناسب به دست آورده می شود و سپس ریسک‌های شناسایی‌شده رتبه‌بندی می‌شوند. در پایان به منظور نشان دادن اعتبار مدل، یک مثال کاربردی از صنعت کشتی سازی حل شده است و نتایج رتبه بندی حاصل از آن با دو روش متداول در ادبیات موضوع تصمیم گیری، مقایسه گردیده است. بعلاوه، مقایسه ی نتایج محاسباتی نشان داد که مدل پیشنهادی در شرایط عدم قطعیت، عملکرد مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hesitant fuzzy compromise group decision-making model by considering the weight of decision-makers to assess safety risks of production projects (shipbuilding industry)

نویسندگان [English]

  • Saeed Golzar Ragheb 1
  • Seyyed Meysam mousavi 2
  • Hossein Gitinavard 3
  • Behnam Vahdani 4
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Department of Industrial Engineering and Management Systems, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
4 Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Shipbuilding industry plays a main role in trade and international transportation. Ship production projects known as one of the most dangerous industries due to use of heavy equipment and complex manufacturing processes. Thus, elaborating an appropriate model is more required to assess the safety risks and for identifying the most dangerous risks for human resources and production processes. In this study, a group decision-making model is proposed based on hesitant fuzzy sets to evaluate the safety risks in ship production projects. The hesitant fuzzy set theory is considered because of the increasing uncertainty in recognizing the safety risks. In the hesitant fuzzy approach, a set of membership degrees is considerd instead of taking a membership degree for an element to cover the existed uncertainty and to decrease the errors. In the proposed model, the weight of each expert is obtained based on proposed preference selection index method and then the identified risks are ranked. Finally, an application example in shipbuilding industry is considered to demonstrate the validity of the proposed model by comparing the proposed approach with two decision-making methods from the literature. In addition, the comparing of computational results indicate that the proposed model has high performance in imprecise situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production safety risks
  • Risk assessment
  • Hesitant fuzzy sets
  • Compromsie group decision-making
  • Shipbuilding projects
[1] ابوترابی، م.، مهرنو، ح.، امیدواری، م.، (1393)، "ارایه مدلی جهت ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت ساختمان با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری". بهداشت و ایمنی کار 4(3)، 67-74.
[2] Gharib, M.R., Sebt M., (2011), "Design of HSE Model for construction in Iran", Department of civil and environment engineering, Amirkabir University of Technology.Iran (Thesis).
[3] Hanifi Yazdi S, G.Y., (2012), "Study risk bodily injuries in the construction", 7th congress of civil engineering. Isfahan.
[4] Stellman, J. M., (1998), "Encyclopaedia of occupational health and safety", International Labour Organization.
[5] Yilmaz, A.I., Yilmaz, F., Celebi, U.B., (2015), "Analysis of Shipyard Accidents in Turkey", British Journal of Applied Science & Technology 5(5): 472-481.
[6] Braglia, M. M., (2003), "Frosolini, and R. Montanari, Fuzzy TOPSIS approach for failure mode, effects and criticality analysis", Quality and Reliability Engineering International 19(5): 425-443.
[7] Wang, Y. M., Elhag, T.M., (2007), "A fuzzy group decision making approach for bridge risk assessment", Computers & Industrial Engineering 53(1): 137-148.
[8] Gürcanli, G.E., Müngen, U., (2009), "An occupational safety risk analysis method at construction sites using fuzzy sets", International Journal of Industrial Ergonomics 39(2): 371-387.
[9] Silvestri, A., Felice, F. D. Petrillo, A., (2012), "Multi-criteria risk analysis to improve safety in manufacturing systems", International Journal of Production Research 50(17): 4806-4821.
[10] Zeng, S.X., Tam, C.M., Tam, V.W., (2010), "Integrating safety, environmental and quality risks for project management using a FMEA method", Engineering Economics 21(1): 44-52.
[11] Fang, C., Marle, F., (2012), "A simulation-based risk network model for decision support in project risk management", Decision Support Systems 52(3): 635-644.
[12] Aminbakhsh, S., Gunduzو M. Sonmez, R., (2013), "Safety risk assessment using analytic hierarchy process (AHP) during planning and budgeting of construction projects", Journal of safety research, 46:99-105.
[13] Lambert, J.H., Haimes, Y., Li, D.,  Schooff, R., Tulsiani, V., (2001), "Identification, ranking, and management of risks in a major system acquisition", Reliability Engineering & System Safety 72(3): 315-325.
[14] Wu, X., Liu, Q., Zhang, L.,  Skibniewski, M., Wang, M., (2015), "Prospective safety performance evaluation on construction sites", Accident Analysis & Prevention 78: 58-72.
[15] Perlman, A., R. Sacks, Barak, R., (2014), "Hazard recognition and risk perception in construction", Safety science 64: 22-31.
[16] Zadeh, L.A., (1965), Fuzzy sets. Information and control, 8(3): 338-353.
[17] Liu, H.T., Y.l., Tsai., (2012), "A fuzzy risk assessment approach for occupational hazards in the construction industry", Safety science 50(4): 1067-1078.
[18] Kuo, Y.C., Lu, S.T., (2013), "Using fuzzy multiple criteria decision making approach to enhance risk assessment for metropolitan construction projects", International Journal of Project Management 31(4): 602-614.
[19] Zhang, L., Wu, X., Skibniewski, M.,  Zhong, J., Lu, Y., (2014), "Bayesian-network-based safety risk analysis in construction projects", Reliability Engineering & System Safety 131: 29-39.
[20] Torra, V., (2010), "Hesitant fuzzy sets", International Journal of Intelligent Systems, 25(6): 529-539.
[21] Farhadinia, B., (2013),  "A Novel Method of Ranking Hesitant Fuzzy Values for Multiple Attribute Decision‐Making Problems", International Journal of Intelligent Systems, 28(8): 752-767.
[22] Yu, D., Zhang, W., Xu, Y., (2013), "Group decision making under hesitant fuzzy environment with application to personnel evaluation", Knowledge-Based Systems 52: 1-10.
[23] Wang, J.Q., Wang, D., Zhang, H., Chen, X, (2014), "Multi-criteria outranking approach with hesitant fuzzy sets", OR Spectrum 36(4): 1001-1019.
[24] Zhang, Y., Wang, Y., Wang, J., (2014), "Objective attributes weights determining based on shannon information entropy in hesitant fuzzy multiple attribute decision making", Mathematical Problems in Engineering, 1-7.
[25] Xia, M., Xu, Z., (2011), "Hesitant fuzzy information aggregation in decision making", International Journal of Approximate Reasoning 52(3): 395-407.
[26] Torra, V., Narukawa, Y., (2009), "On hesitant fuzzy sets and decision in Fuzzy Systems", IEEE International Conference on. 2009: IEEE.
[27] Liao, H., Xu, Z., (2014), "Subtraction and division operations over hesitant fuzzy sets", Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 27(1): 65-72.
[28] Xu, Z., Xia, M., (2011), "Distance and similarity measures for hesitant fuzzy sets", Information Sciences, 181(11): 2128-2138.
[29] Zhu, B., Z. Xu, Xia, M., (2012), "Hesitant fuzzy geometric Bonferroni means" Information Sciences 205: 72-85.