ارایه الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه جهت بهینه ‏سازی مسئله ی برنامه‏ ریزی تولید ادغامی پایا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

چکیده

در این مقاله، مدلی دوهدفه برای یک مسئله ی برنامه‏ ریزی تولید ادغامی چندمحصولیِ چند دوره‏ای در زنجیرۀ تأمینی شامل تعدادی تأمین‏ کننده، تولیدکننده و نقطۀ تقاضا ارائه شده است که از یک طرف به دنبال کمینه ‏سازی هزینۀ کل زنجیرۀ تأمین شامل هزینه ‏های نگهداری موجودی، هزینه‏ های تولید، هزینه ‏های نیروی انسانی، هزینه‏ های جذب و از دست دادن نیروی انسانی می ‏باشد و از طرف دیگر و به صورت همزمان با استفاده از بیشینه ‏سازی حداقل قابلیت اطمینان کارخانه ‏های تولیدی با در نظر گرفتن زمان‏ های تحویل‏ احتمالی، به دنبال بهبود عملکرد سیستم و برنامۀ تولید پایاتری است. در نهایت با توجه به اینکه مسألۀ مذکور NP-hard می ‏باشد، برای حل مدل پیشنهادی از یک الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه مبتنی بر پارتو استفاده شده و به منظور بررسی عملکرد الگوریتم مذکور، الگوریتم ژنتیک مرتب‏سازی نامغلوب (NSGA-II) نیز بکار رفته است. نتایج حاصل از مسائل آزمایشی تولید شده، توان الگوریتم پیشنهادی را در یافتن جواب‏های پارتو نشان می‏ دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing a Multi-objective Imperialist Competitive Algorithm to Optimize Reliable Aggregate Production Planning Problem

نویسندگان [English]

  • Amir Saman Kheirkhah 1
  • Arash Nobari 2
  • Vahid Hajipour 2
1 Associate Professor
2 PhD candidate/ Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

In this paper, a bi-objective model is developed to deal with an aggregate production planning problem in a multi product, multi period supply chain including multiple suppliers, factories and demand points. This bi-objective model aims to minimize the total cost of supply chain including inventory costs, manufacturing costs, work force costs, hiring, and firing costs, and maximize the minimum of producers' reliability by considering probabilistic lead times, to improve performance of the system and achieve a more reliable production plan. Since the proposed bi-objective model is NP-hard, a Pareto-based multi-objective imperialist competitive algorithm (MOICA) is used. To evaluate the performance of presented algorithm, non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) is applied, too. The results show the capability and efficiency of proposed algorithm in finding Pareto solutions.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate production planning
  • Supply chain management
  • Multi-objective optimization
  • multi-objective imperialist competitive algorithm (MOICA)
[1]     Mirzapour Al-e-Hashem, S.M.J., Aryanezhad, M.B., Sadjadi, S.J., (2012), “An efficient algorithm to solve a multi-objective robust aggregate production planning in an uncertain environment”, International Journal of Advance Manufacturing Technology, 58: 765–782.
[2]     Ozdamar, L., Bozyel, M.A., Birbil, S., (1998), “A hierarchical decision support system for production planning (with case study)”, European Journal of Operational Research, 104: 403–422.
[3]     Holt, C., Modigliani, F., Simon, H., (1955), “A linear decision rule for production and employment scheduling”, Management Science, 2(1): 1–30.
[4]     Hanssman, F., Hess, S., (1960), “A linear programming approach to production and employment scheduling”, Management Technology, 1 (1): 46–51.
[5]     Lanzenauer, C.H., (1970), “Production and employment scheduling in multi-stage production systems”, Naval Research Logistics Quarterly, 17 (2): 193–198.
[6]     Oh, H.C., Karimi, I.A., (2004), “Global multiproduct production distribution planning with duty drawbacks”, AIChE J, 50: 963–989.
[7]     Guillen, G., Bagajewicz, M., Sequeira, S.E., Espuna, A., Puigjaner, L., (2005), “Management of pricing policies and financial risk as a key element for short term scheduling optimization”, Industrial and Engineering Chemistry Research, 44: 557–575.
[8]     Bergstrom, G., Smith, B., (1970), “Multi-item production planning: an extension of the HMMS rules”, Management Science, 16(10): 614–629.
[9]     Masud, A.S.M., Hwang, C.L., (1980), “An aggregate production planning model and application of three multiple objective decision methods”, International Journal of Production Research, 18: 741–752.
[10] Nam, S.J., Logendran, R., (1992), “Aggregate production planning-a survey of models and methodologies”, European Journal of Operational Research, 61: 255–272.
[11] Wang, R.C., Liang, T.F., (2004), “Application of fuzzy multi-objective linear programming to aggregate production planning”, Computers & Industrial Engineering, 46(1): 17–41.
[12] Goodman, D.A., (1974), “A goal programming approach to aggregate planning of production and work force”, Management Science, 20 (12): 1569–1575.
[13] Lee, Y.Y., (1990), “Fuzzy set theory approach to aggregate production planning and inventory control”, Ph.D. dissertation, Department of I.E., Kansas State University.
[14] Baykasoglu A., (2001), “Aggregate production planning using the multiple-objective tabu search”, International Journal of Production Research, 39(16): 3685-3702.
[15] Tang, J., Wang, D., Fang, R.Y.K., (2000), “Fuzzy formulation for multi-product aggregate production planning”, Production Planning and Control, 11 (7): 670–676.
[16] Wang, R.C., Liang, T.F., (2005), “Aggregate production planning with multiple fuzzy goals”, International Journal of Advance Manufacturing Technology, 25: 589–597.
[17] Tavakkoli-Moghaddam R., Safaei N., (2006), “Solving a generalized aggregate production planning problem by a genetic algorithms”, Journal of Industrial Engineering International, 2(1): 53-64.
[18] Fahimnia, B., Luong, L.H.S., Marian, R.M., (2006), “Modeling and optimization of aggregate production planning–A genetic algorithm approach”, International Journal of Applied Mathematics and Computer Sciences 1: 1-6.
[19] Aliev, R.A., Fazlollahi, B., Guirimov, B.G. Aliev, R.R., (2007), “Fuzzy-genetic approach to aggregate production-distribution planning in supply chain management”, Information Sciences, 177 (20): 4241–4255.
[20] Jiang, G., Kong, J., Li, G., (2008), “Aggregate Production Planning Model of Production Line in Iron and Steel Enterprise Based on Genetic Algorithm”, Proceedings of the 7th World Congress on Intelligent Control and Automation, Chongqing, China.
[21] Leung, S.C.H., Chan, S.S.W., (2009), “A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint’, Computers & Industrial Engineering, 56: 1053–1064.
[22] Jamalnia, A., Soukhakian, M.A., (2009), “A hybrid fuzzy goal programming approach with different goal priorities to aggregate production planning”, Computers & Industrial Engineering, 56: 1474–1486.
[23] Baykasoglu A., Gocken T., (2010), “Multi-objective aggregate production planning with fuzzy parameters”, Advances in Engineering Software 41(9): 1124–1131.
[24] Mirzapour Al-e-hashem S.M.J., Malekly H., Aryanezhad M.B., (2011), “A multi-objective robust optimization model for multi-product multi-site aggregate production planning in a supply chain under uncertainty”, International Journal of Production Economics, 134 (1): 28–42.
[25] Ramezanian, R., Rahmani, D., Barzinpour, F., (2012), “An aggregate production planning model for two phase production systems: Solving with genetic algorithm and tabu search”, Expert System Application, 39(1): 1256–1263.
[26] Mirzapour Al-e-Hashem, S.M.J., Aryanezhad, M.B., Sadjadi, S.J., (2012), “A multi-objective robust optimization model for multi-product multi-site aggregate production planning in a supply chain under uncertainty”, International Journal of Advance Manufacturing and Technology 58: 765–782.
[28] Sadeghi, M., Hajiagha, S.H.R., Hashemi, S.S., (2013), “A fuzzy grey goal programming approach for aggregate production planning”, International Journal of Advance Manufacturing Technology, 64: 1715–1727.
[29] Wang S.C., Yeh M.F., (2014), A modified particle swarm optimization for aggregate production planning”, Expert Systems with Applications 1(6): 3069-3077.
[30] Chakrabortty R.K., Hasin M.A., (2013), “Solving an aggregate production planning problem by using multi-objective genetic algorithm (MOGA) approach”, International Journal of Industrial Engineering Computations 4: 1–12.
[31] Gholamian N., Mahdavi I., Tavakkoli-Moghaddam R., Mahdavi-Amiri N., (2015), “A comprehensive fuzzy multi-objective multi-product multi-site aggregate production planning decisions in a supply chain under uncertainty”, Applied Soft Computing, In Press.
[32] Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., Meyarivan, T., (2002), “A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II”, IEEE Transactions on Evolutionary Computation 6: 182–197.
[33] Bhattacharya, R., Bandyopadhyay, S., (2010), “Solving conflicting bi-objective facility location problem by NSGA-II evolutionary algorithm”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 51: 397-414.
[34] Chambari, A., Rahmati, S.H.R., Najafi, A.A., Karimi, A., (2012), “A bi-objective model to optimize reliability and cost of system with a choice of redundancy strategies”, Computers & Industrial Engineering 63: 109–119.
[35] Atashpaz-Gargari, E., Lucas, C., (2007), “Imperialist Competitive Algorithm: An algorithm for optimization inspired by imperialist competition”, IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC.
[36] Enayatifar, R., Yousefi, M., Abdullah, A.H., Darus, A.N., (2013), “MOICA: A novel multi-objective approach based on imperialist competitive algorithm”, Applied Mathematics and Computation 219: 8829–8841.
[37] Mohammadi, M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Rostami, H., (2011), “A multi-objective imperialist competitive algorithm for a capacitated hub covering location problem”, International Journal of Industrial Engineering Computations 2: 671–688.
[38] Shokrollahpour, E., Zandieh, M., Dorri, B., (2011), “A novel imperialist competitive algorithm for bi-criteria scheduling of the assembly flow shop problem”, International Journal of Production Research 49 (11): 3087–3103.
[39] Srinivas, N., Deb, K., (1995), “Multi-objective function optimization using non-dominated sorting genetic algorithms”, Evol. Comput, 2 (3): 221–248.
[40] Haupt, R.L., Haupt, S.E., (2004), “Practical genetic algorithms”, 2nd Ed., John Wiley & Sons.
[41] MATLAB Version 7.10.0.499 (R2010a), (2010). The Math Works, Inc. Protected by U.S. and international patents,
[42] Zitzler, E., Thiele, L., (1998), “Multi objective optimization using evolutionary algorithms–a comparative case study”, Fifth International Conference on Parallel Problem Solving from Nature (PPSN-V), Springer, Berlin, Germany, 292–301.